Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ...
Το Τμήμα Στρατηγικής και Διεθνών Σχέσεων είναι υπεύθυνο για τον στρατηγικό σχεδιασμό της Επιτροπής, την εσωτερική και εξωτερική... ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το Τμήμα Στρατηγικής και Διεθνών Σχέσεων είναι υπεύθυνο για τον στρατηγικό σχεδιασμό της Επιτροπής, την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία και προβολή του έργου της Επιτροπής, τις διεθνείς σχέσεις, την... ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΚΔΟΤΕΣ
Το Τμήμα Εκδοτών είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των εταιρειών που έχουν εκδώσει ή προτίθενται να εκδώσουν... ΕΚΔΟΤΕΣ
Το Τμήμα Εκδοτών είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των εταιρειών που έχουν εκδώσει ή προτίθενται να εκδώσουν κινητές αξίες οι οποίες έχουν εισαχθεί ή αναμένεται να εισαχθούν για... ΕΚΔΟΤΕΣ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας σε οντότητες που εμπίπτουν στους... ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας σε οντότητες που εμπίπτουν στους εποπτευόμενους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου οργανισμούς, και... ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Τα καθήκοντα του Τμήματος Εποπτείας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εποπτεία των εποπτευόμενων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς... ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Τα καθήκοντα του Τμήματος Εποπτείας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εποπτεία των εποπτευόμενων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οργανισμών σε σχέση με τις συνεχείς νομικές τους υποχρεώσεις, τη συμμόρφωση... ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
Το Τμήμα Παρεμπόδισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των... ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το Τμήμα Παρεμπόδισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των εποπτευόμενων οργανισμών της ΕΚΚ με τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές... ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Το Τμήμα Ερευνών και Παρακολούθησης είναι υπεύθυνο κυρίως για τη λήψη καταγγελιών και τη διερεύνηση τους, τη διεξαγωγή ερευνών... ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Το Τμήμα Ερευνών και Παρακολούθησης είναι υπεύθυνο κυρίως για τη λήψη καταγγελιών και τη διερεύνηση τους, τη διεξαγωγή ερευνών αυτεπάγγελτα, τη διεξαγωγή ερευνών εκ μέρους ξένης Εποπτικής Αρχής και την... ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΝΟΜΙΚΟ
Τα καθήκοντα του Νομικού Τμήματος περιλαμβάνουν κυρίως την παρακολούθηση της Νομοθεσίας που αφορά την κεφαλαιαγορά, την... ΝΟΜΙΚΟ
Τα καθήκοντα του Νομικού Τμήματος περιλαμβάνουν κυρίως την παρακολούθηση της Νομοθεσίας που αφορά την κεφαλαιαγορά, την ετοιμασία και υποβολή εισηγήσεων για τη τροποποίηση των σχετικών νομοθεσιών, την... ΝΟΜΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑ...
Τα καθήκοντα του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, Προσωπικού και Εκπαίδευσης χωρίζονται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος περιλαμβάνει... ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τα καθήκοντα του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, Προσωπικού και Εκπαίδευσης χωρίζονται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος περιλαμβάνει την ετοιμασία του προϋπολογισμού, την παρακολούθηση των εσόδων την διενέργεια... ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το Τμήμα Πληροφορικής και Εργασιών είναι υπεύθυνο για την διαχείριση και την αναβάθμιση της υποδομής των συστημάτων... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το Τμήμα Πληροφορικής και Εργασιών είναι υπεύθυνο για την διαχείριση και την αναβάθμιση της υποδομής των συστημάτων πληροφορικής του οργανισμού, του διαδικτυακού τόπου και του εσωτερικού δικτύου και... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων και Στατιστικής είναι υπεύθυνο για την εμπέδωση της διαχείρισης κινδύνων σ’ όλες τις... ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων και Στατιστικής είναι υπεύθυνο για την εμπέδωση της διαχείρισης κινδύνων σ’ όλες τις δραστηριότητες της ΕΚΚ, τη διαχείριση του εποπτικού πλαισίου RBS-F και τη διενέργεια... ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Η αποστολή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να παρέχει ανεξάρτητες, αντικειμενικές διαβεβαιώσεις και συμβουλευτικές... ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Η αποστολή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να παρέχει ανεξάρτητες, αντικειμενικές διαβεβαιώσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχεδιάζονται για να προσθέσουν αξία και να βελτιώσουν τις... ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.