Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το Τμήμα Στρατηγικής, Διεθνών Σχέσεων  και Επικοινωνίας είναι υπεύθυνο για τον στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΚΚ, την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία και προβολή του έργου της ΕΚΚ, τις διεθνείς σχέσεις, την επιμόρφωση του κοινού σε θέματα κεφαλαιαγοράς και επενδυτικών υπηρεσιών σε κινητές αξίες και την υποστήριξη του Προέδρου και του Αντιπροέδρου στα πιο πάνω θέματα. Τα καθήκοντα του Τμήματος Στρατηγικής, Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας περιλαμβάνουν κυρίως:


  1. Υποστήριξη Προέδρου και Αντιπροέδρου και θέματα Στρατηγικής, όπως είναι η εμπλοκή στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των εξελίξεων όσο αφορά την κεφαλαιαγορά και το θεσμικό πλαίσιο και η υποβολή εισηγήσεων προς τον Πρόεδρο για τη διαμόρφωση στρατηγικής και στόχων για την ΕΚΚ υπό το φως των εξελίξεων στην κεφαλαιαγορά, η παρακολούθηση της εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου της ΕΚΚ και ενημέρωση του Προέδρου και Αντιπροέδρου σε τακτά χρονικά διαστήματα και η υποστήριξη Προέδρου και Αντιπροέδρου με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των εργασιών της ΕΚΚ και των σχέσεων της με άλλες Αρχές ή φορείς της Κύπρου.
 
  1. Θέματα Εσωτερικής και Εξωτερικής Στρατηγικής Επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εισηγήσεων για θέματα επικοινωνιακής πολιτικής, επιμέλεια εκδόσεων, συντονισμός της διοργάνωσης επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, συνεδρίων και άλλων γεγονότων και παρακολούθηση του  εγχώριου και διεθνούς ημερήσιου τύπου και των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 
  1. Θέματα Χρηματοοικονομικής Επιμόρφωσης και Ενημέρωσης του Κοινού 
 
  1. Διεθνείς Σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με αρμόδιες εποπτικές Αρχές και οργανισμούς του εξωτερικού, διαπραγμάτευση και συνομολόγηση μνημονίων συνεργασίας και συναντίληψης (Memoranda of Understanding) με αρμόδιες εποπτικές Αρχές του εξωτερικού και παρακολούθηση των εργασιών της ESMA, του ESRB, του οργανισμού IOSCO και της Μεσογειακής Σύμπραξης Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (Mediterranean Partnership of Securities Regulators). Επιπλέον, έχει υπό την ευθύνη του τη συνομολόγηση Μνημονίων με άλλες Αρχές και εμπλεκόμενους οργανισμούς εντός Κύπρου, ως επίσης και, σε σημαντικό βαθμό, την εγχώρια συνεργασία.
 
  1. Συντονισμός και Εκπροσώπηση της ΕΚΚ, τόσο εντός όσο και εκτός της Κύπρου. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η συνεργασία με κυβερνητικά τμήματα, εμπλεκόμενους οργανισμούς και φορείς και με τις άλλες αρμόδιες εποπτικές Αρχές του χρηματοοικονομικού τομέα της Κύπρου, η εκπροσώπηση της ΕΚΚ στη Μόνιμη Επιτροπή Εποπτικής Σύγκλισης (Supervisory Convergence Standing Committee) της ESMA, το ESRB, ως επίσης και συμμετοχή στην Μεσογειακή Σύμπραξη Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών και στην Άτυπη Επιτροπή των Επικεφαλής των Εποπτικών Αρχών του Χρηματοοικονομικού Τομέα.
 
 
 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.