Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Το Τμήμα Στρατηγικής και Διεθνών Σχέσεων είναι υπεύθυνο για τον στρατηγικό σχεδιασμό της Επιτροπής, την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία και προβολή του έργου της Επιτροπής, τις διεθνείς σχέσεις, την επιμόρφωση του κοινού σε θέματα κεφαλαιαγοράς και επενδυτικών υπηρεσιών σε κινητές αξίες και την υποστήριξη του Προέδρου και του Αντιπροέδρου στα πιο πάνω θέματα. Τα καθήκοντα του Τμήματος Στρατηγικής και Διεθνών Σχέσεων περιλαμβάνουν κυρίως:

Υποστήριξη Προέδρου και Αντιπροέδρου και θέματα Στρατηγικής και Πολιτικής, όπως είναι η εμπλοκή στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των εξελίξεων όσο αφορά την κεφαλαιαγορά και το θεσμικό πλαίσιο και η υποβολή εισηγήσεων προς τον Πρόεδρο για τη διαμόρφωση στρατηγικής και στόχων για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπό το φως των εξελίξεων στην κεφαλαιαγορά, η παρακολούθηση της εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου της Επιτροπής και ενημέρωση του Προέδρου και Αντιπροέδρου σε τακτά χρονικά διαστήματα και η υποστήριξη Προέδρου και Αντιπροέδρου με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των εργασιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των σχέσεων της με άλλες Aρχές ή φορείς της Κύπρου.

Θέματα Εσωτερικής και Εξωτερικής Επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εισηγήσεων για θέματα επικοινωνιακής πολιτικής, επιμέλεια εκδόσεων, συντονισμός της διοργάνωσης επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων γεγονότων και παρακολούθηση του  εγχώριου και διεθνούς ημερήσιου τύπου και των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Θέματα Χρηματοοικονομικής Επιμόρφωσης και Ενημέρωσης του Κοινού
Διεθνείς Σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με αρμόδιες εποπτικές Αρχές και οργανισμούς του εξωτερικού, διαπραγμάτευση και συνομολόγηση μνημονίων συνεργασίας και συναντίληψης (Memoranda of Understanding) με αρμόδιες εποπτικές Αρχές του εξωτερικού και παρακολούθηση των εργασιών της ESMA, του ESRB και του οργανισμού IOSCO.

Συντονισμός και Εκπροσώπηση της Επιτροπής, εσωτερικά όσον αφορά την ESMA και εξωτερικά όσον αφορά τη συνεργασία με κυβερνητικά τμήματα και με τις άλλες αρμόδιες εποπτικές Αρχές του χρηματοοικονομικού τομέα της Κύπρου, την εκπροσώπηση της Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς στο Review Panel της ESMA, το ESRB, τη Συμβουλευτική Επιτροπή για εφαρμογή κυρώσεων από ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περιοριστικών μέτρων από Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης ως επίσης και συμμετοχή στην Άτυπη Επιτροπή των Επικεφαλής των Εποπτικών Αρχών του Χρηματοοικονομικού Τομέα.
About us
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.04.2019)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Regulated Entities
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
Investors
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.