Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΓΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΕΓΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ ΕΓΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΕΓΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 5 ΧΡΟΝΩΝ
# Εκδότης Είδος Ημερομηνία Έγκρισης Έγγραφο
1. Actibond Growth Fund Public Company Limited Ενημερωτικό Δελτίο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης προς όλους τους μετόχους και εισαγωγή των εν λόγω Δικαιωμάτων Προτίμησης καθώς και των Νέων Συνήθων Μετοχών που θα προκύψουν από την άσκησή τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 06/12/2022 Ενημερωτικό Δελτίο
2. Interfund Investments Plc Ενημερωτικό Δελτίο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης προς όλους τους μετόχους και εισαγωγή των εν λόγω Δικαιωμάτων Προτίμησης καθώς και των Νέων Συνήθων Μετοχών που θα προκύψουν από την άσκηση τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 27/10/2022 Ενημερωτικό Δελτίο
3. Μινέρβα Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λίμιτεδ Ενημερωτικό Δελτίο για α) αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης και εισαγωγή των εν λόγω Δικαιωμάτων Προτίμησης καθώς και των μετοχών που θα προκύψουν από την άσκηση τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και (β) εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 166.666.666 νέων μετοχών που θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν μέσω Ιδιωτικής Tοποθέτησης 29/10/2021 Ενημερωτικό Δελτίο
4. NETinfo Plc Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 12.820.670 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,22 η κάθε μια που έχουν ήδη εκδοθεί 18/03/2021 Ενημερωτικό Δελτίο
5. Interfund Investments Plc Ενημερωτικό Δελτίο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης προς όλους τους μετόχους και εισαγωγή των εν λόγω Δικαιωμάτων Προτίμησης καθώς και των νέων συνήθων μετοχών που θα προκύψουν από την άσκησή τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 31/08/2020 Ενημερωτικό Δελτίο
6. Ellinas Finance Public Company Ltd Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 2.000 Εξασφαλισμένων Μη Μετατρέψιμων 5ετή Ομολόγων 24/06/2020 Ενημερωτικό Δελτίο
7. Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου που αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2019 για εισαγωγή μέχρι £19.100.000 Εξασφαλισμένων Χρεογράφων προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά Εταιρικών Χρεογράφων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 07/04/2020 Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου (στα Αγγλικά)
8. Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ Ενημερωτικό Δελτίο για έκδοση, εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μέχρι 25.000.000 Μετατρέψιμα Ομόλογα ονομαστικής αξίας €1 το κάθε ένα 20/12/2019 Ενημερωτικό Δελτίο
9. Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή μέχρι £19.100.000 Εξασφαλισμένων Χρεογράφων προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά Εταιρικών Χρεογράφων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 01/11/2019 Ενημερωτικό Δελτίο (στα Αγγλικά)
10. Amathus Public Limited Ενημερωτικό Δελτίο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης προς όλους τους μετόχους και εισαγωγή των εν λόγω Δικαιωμάτων Προτίμησης καθώς και των νέων συνήθων μετοχών που θα προκύψουν από την άσκησή τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 31/01/2019 Ενημερωτικό Δελτίο
11. Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Ενημερωτικό Δελτίο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης και μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των νέων συνήθων μετοχών που θα προκύψουν από την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης καθώς και από την Ιδιωτική Τοποθέτηση 28/01/2019 Ενημερωτικό Δελτίο
ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤIΩΝ
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.