Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΓΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΕΓΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΚΔΟΤΕΣ ΕΓΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΕΓΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 5 ΧΡΟΝΩΝ
# Εκδότης Είδος Ημερομηνία Έγκρισης Έγγραφο
1. NETinfo Plc Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 12.820.670 συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,22 η κάθε μια που έχουν ήδη εκδοθεί 18/03/2021 Ενημερωτικό Δελτίο
2. Interfund Investments Plc Ενημερωτικό Δελτίο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης προς όλους τους μετόχους και εισαγωγή των εν λόγω Δικαιωμάτων Προτίμησης καθώς και των νέων συνήθων μετοχών που θα προκύψουν από την άσκησή τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 31/08/2020 Ενημερωτικό Δελτίο
3. Ellinas Finance Public Company Ltd Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 2.000 Εξασφαλισμένων Μη Μετατρέψιμων 5ετή Ομολόγων 24/06/2020 Ενημερωτικό Δελτίο
4. Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου που αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2019 για εισαγωγή μέχρι £19.100.000 Εξασφαλισμένων Χρεογράφων προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά Εταιρικών Χρεογράφων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 07/04/2020 Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου (στα Αγγλικά)
5. Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ Ενημερωτικό Δελτίο για έκδοση, εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μέχρι 25.000.000 Μετατρέψιμα Ομόλογα ονομαστικής αξίας €1 το κάθε ένα 20/12/2019 Ενημερωτικό Δελτίο
6. Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή μέχρι £19.100.000 Εξασφαλισμένων Χρεογράφων προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά Εταιρικών Χρεογράφων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 01/11/2019 Ενημερωτικό Δελτίο (στα Αγγλικά)
7. Amathus Public Limited Ενημερωτικό Δελτίο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης προς όλους τους μετόχους και εισαγωγή των εν λόγω Δικαιωμάτων Προτίμησης καθώς και των νέων συνήθων μετοχών που θα προκύψουν από την άσκησή τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 31/01/2019 Ενημερωτικό Δελτίο
8. Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Ενημερωτικό Δελτίο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης και μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των νέων συνήθων μετοχών που θα προκύψουν από την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης καθώς και από την Ιδιωτική Τοποθέτηση 28/01/2019 Ενημερωτικό Δελτίο
9. Ingard Property Bond 2 Designated Activity Company Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή μέχρι £4.300.000 Εξασφαλισμένων Χρεογράφων προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη Αγορά Εταιρικών Χρεογράφων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 17/07/2018 Ενημερωτικό Δελτίο (στα Αγγλικά)
10. Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λίμιτεδ Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο που αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2018 για (α) εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 5.139.240 νέων συνήθων μετοχών και (β) αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης και εισαγωγή των εν λόγω Δικαιωμάτων Προτίμησης καθώς και των μετοχών που θα προκύψουν από την άσκησή τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 17/05/2018 Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο
11. Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Ενημερωτικό Δελτίο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης και εισαγωγή των εν λόγω Δικαιωμάτων Προτίμησης καθώς και των μετοχών που θα προκύψουν από την άσκησή τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 11/05/2018 Ενημερωτικό Δελτίο
12. Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λίμιτεδ Ενημερωτικό Δελτίο για (α) εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 5.139.240 νέων συνήθων μετοχών και (β) αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης και εισαγωγή των εν λόγω Δικαιωμάτων Προτίμησης καθώς και των μετοχών που θα προκύψουν από την άσκησή τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 30/03/2018 Ενημερωτικό Δελτίο
13. Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή μέχρι £20.000.000 Εξασφαλισμένων Χρεογράφων στο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και διαπραγμάτευση τους στη ρυθμιζόμενη Αγορά Εταιρικών Χρεογράφων του ΧΑΚ 08/01/2018 Ενημερωτικό Δελτίο (στα Αγγλικά)
14. Amathus Public Limited Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 22.794.225 νέων συνήθων μετοχών 19/07/2017 Ενημερωτικό Δελτίο
15. Aroundtown Property Holdings plc Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 853.354.579 υφιστάμενων εκδομένων μετοχών στη ρυθμιζόμενη αγορά (Prime Standard) του Χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης 30/05/2017 Ενημερωτικό Δελτίο (στα αγγλικά)
16. Ingard Property Bond Designated Activity Company Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο που αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2016 για εισαγωγή μέχρι £4.050.000 Εξασφαλισμένων Χρεογράφων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και διαπραγμάτευση τους στη ρυθμιζόμενη Αγορά Εταιρικών Χρεογράφων του ΧΑΚ. 13/01/2017 Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο (στα αγγλικά)
17. Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (BOCH) που αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016, αναφορικά με (i) την έκδοση μέχρι 700.000.000 μετοχών της BOCH προς τους μετόχους της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ σε σχέση με την εισαγωγή νέας μητρικής εταιρείας για την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ μέσω ενός Σχεδίου Διακανονισμού και (ii) την εισαγωγή των μετοχών της BOCH στο Official List (Standard segment) του Financial Conduct Authority του Ηνωμένου Βασιλείου και τη διαπραγμάτευση τους στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου καθώς και την εισαγωγή και διαπραγμάτευση τους στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 13/01/2017 Συμπληρωματικό Ενημερωτικό (στα Αγγλικά)
18. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή 6.036.120.911 συνήθων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 22/12/2016 Ενημερωτικό Δελτίο
19. Ingard Property Bond Designated Activity Company Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή μέχρι £4.050.000 Εξασφαλισμένων Χρεογράφων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και διαπραγμάτευση τους στη ρυθμιζόμενη Αγορά Εταιρικών Χρεογράφων του ΧΑΚ 21/12/2016 Ενημερωτικό Δελτίο (στα Αγγλικά)
20. Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company Ενημερωτικό Δελτίο της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (BOCH) αναφορικά με (i) την έκδοση μέχρι 700.000.000 μετοχών της BOCH προς τους μετόχους της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ σε σχέση με την εισαγωγή νέας μητρικής εταιρείας για την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ μέσω ενός Σχεδίου Διακανονισμού και (ii) την εισαγωγή των μετοχών της BOCH στο Official List (Standard segment) του Financial Conduct Authority του Ηνωμένου Βασιλείου και τη διαπραγμάτευση τους στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου καθώς και την εισαγωγή και διαπραγμάτευση τους στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 30/11/2016 Ενημερωτικό Δελτίο (στα Αγγλικά)
21. Stademos Hotels Plc Ενημερωτικό Δελτίο για εισαγωγή και διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 6.500.000 νέων συνήθων μετοχών 28/11/2016 Ενημερωτικό Δελτίο
ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤIΩΝ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.