Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Έρευνες και Παρακολούθηση Αγοράς
Έρευνες και Παρακολούθηση Αγοράς
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Η Επιτροπή Δομή και Τμήματα Έρευνες και Παρακολούθηση Αγοράς
Έρευνες και Παρακολούθηση Αγοράς
Το Τμήμα Ερευνών και Παρακολούθησης είναι υπεύθυνο κυρίως για τη λήψη καταγγελιών και τη διερεύνηση τους, τη διεξαγωγή ερευνών αυτεπάγγελτα, τη διεξαγωγή ερευνών εκ μέρους ξένης Εποπτικής Αρχής και την έκδοση προειδοποιήσεων για εταιρείες που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες στη Δημοκρατία χωρίς να κατέχουν άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ερευνών και Παρακολούθησης της Αγοράς είναι κατά κύριο λόγο οι ακόλουθες: 
  • Διερεύνηση ενδεχόμενων παραβάσεων που αφορούν τον Νόμο που Προνοεί για τις Πράξεις Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και τις Πράξεις Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση της Αγοράς) του 2005 (Ν.116(Ι)/2005)
  • Διερεύνηση ενδεχόμενων παραβάσεων των περί Χρηματιστηρίου Νόμων και Κανονισμών
  • Διενέργεια ερευνών σε εκδότες εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Δημοκρατία, όπως είναι το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
  • Διενέργεια ερευνών σε Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)
  • Διερεύνηση Καταγγελιών Επενδυτών
  • Παρακολούθηση των Χρηματιστηριακών συναντήσεων σε καθημερινή βάση μέσω σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης
  • Έκδοση εγκυκλίων ή ανακοινώσεων προς τους εκδότες, ΕΠΕΥ και επενδυτικό κοινό
  • Έλεγχος εφαρμογής των προνοιών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
About us
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
Regulated Entities
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
Investors
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.