Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, Προσωπικού και Εκπαίδευσης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, Προσωπικού και Εκπαίδευσης
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Η Επιτροπή Δομή και Τμήματα Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, Προσωπικού και Εκπαίδευσης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, Προσωπικού και Εκπαίδευσης
Τα καθήκοντα του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, Προσωπικού και Εκπαίδευσης χωρίζονται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος περιλαμβάνει την ετοιμασία του προϋπολογισμού, την παρακολούθηση των εσόδων την διενέργεια και τον έλεγχο των εξόδων του Οργανισμού, την προκήρυξη και ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, τη διαχείριση του εξοπλισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και αρχείων του Οργανισμού, του Ταμείου Προνοίας και του Ταμείου Ευημερίας του προσωπικού.
Όσον αφορά στον δεύτερο πυλώνα, οι αρμοδιότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την τήρηση των Κανονισμών Προσωπικού, τη διερεύνηση των αναγκών της ΕΚΚ σε προσωπικό και την πλήρωση κενών θέσεων, την περίληψη νέων θέσεων στον ετήσιο προϋπολογισμό, τις προαγωγές, τη διενέργεια διαδικασιών για αποσπάσεις, τη συγγραφή εγκυκλίων για ποικίλα θέματα προσωπικού, τη διενέργεια αξιολογήσεων σε ετήσια και εξαμηνιαία βάση, την εφαρμογή του ομαδικού σχεδίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και του ΓεΣΥ, καθώς και τη λειτουργία εξειδικευμένου αυτοματοποιημένου προγράμματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
Επιπλέον, το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση του προσωπικού, μέσα από τη διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αναλόγως των αναγκών του προσωπικού, καθώς και για τη διοργάνωση σεμιναρίων που απευθύνονται κυρίως στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Δημόσιο Μητρώο.
Περαιτέρω, το Τμήμα έχει επίσης την ευθύνη της διοργάνωσης εξετάσεων για τις πιστοποιήσεις προσώπων που απασχολούνται σε ΕΠΕΥ, Πιστωτικά Ιδρύματα, Εταιρείες Διαχείρισης και Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου και της τήρησης του Δημόσιου Μητρώου Πιστοποιημένων. Πέραν των εξετάσεων, το Τμήμα διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια τα οποία απευθύνονται τόσο στα πιστοποιημένα πρόσωπα, όσο και στο προσωπικό της ΕΚΚ.
 
Η επικοινωνία με το Τμήμα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: hr@cysec.gov.cy
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.