Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Τα καθήκοντα του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού περιλαμβάνουν κυρίως θέματα προϋπολογισμού, λογιστηρίου και προσφορών, την παρακολούθηση των Κανονισμών Προσωπικού, θεμάτων εκπαίδευσης προσωπικού, την μελέτη αναγκών σε προσωπικό, την πλήρωση κενών θέσεων και άλλες εργασίες όπως τήρηση του αρχείου του Ταμείου Προνοίας του προσωπικού. Το Τμήμα επίσης ασχολείται με άλλα τρέχοντα θέματα όπως η διαχείριση του εξοπλισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων. Το Τμήμα παρέχει επίσης γραμματειακή υποστήριξη στο Ταμείο Αποζημιώσεως Επενδυτών Πελατών ΚΕΠΕΥ.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο τα ακόλουθα: 
 • Την παρακολούθηση και τήρηση των  Κανονισμών Προσωπικού
 • Την παρακολούθηση θεμάτων εκπαίδευσης προσωπικού
 • Τη μελέτη αναγκών σε προσωπικό καθώς και προκηρύξεις για πλήρωση κενών θέσεων
 • Την τήρηση του αρχείου του Ταμείου Προνοίας των υπαλλήλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
 • Τήρηση του αρχείου του Ταμείου Ευημερίας Υπαλλήλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
 • Συντονισμό του Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των υπαλλήλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
 • Την ετοιμασία του προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και την παρακολούθηση της πιστής εκτέλεσής του
 • Την ανάληψη και παρακολούθηση της είσπραξης των εσόδων και της πληρωμής των εξόδων
 • Την ετοιμασία των Οικονομικών  Καταστάσεων
 • Τη διενέργεια  διαγωνισμών για την προμήθεια αναλώσιμων και εξοπλισμού για τις ανάγκες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
 • Την παροχή γραμματειακής υποστήριξης
 • Τη μέριμνα για την ορθή διαχείριση του εξοπλισμού καθώς και τη συντήρησή του
 • Συντήρηση των γραφείων στα οποία στεγάζεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
 • Τη γραμματειακή υποστήριξη στο Ταμείο Αποζημιώσεως Επενδυτών Πελατών ΚΕΠΕΥ
 • Τη συμμετοχή στην ειδική επιτροπή της ΕΑΚΑΑ (ESMA) για την Ανάπτυξη Κοινής Κουλτούρας και Συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών σε θέματα Κεφαλαιαγοράς
 • Θέματα ασφάλειας και υγείας στην Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.
About us
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Regulated Entities
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
Investors
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.