Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Search:
Ε549 – Ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση υποβολής στοιχείων σχετικά με το RTS27(στην αγγλική γλώσσα
Ε549 – Ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση υποβολής στοιχείων σχετικά με το RTS27(στην αγγλική γλώσσα
02 Φεβρουαρίου 2023
Ε545 – Δημοσίευση της επιθεώρησης από την ΕΚΚ της συμμόρφωσης με την υποχρέωση αναφοράς βάσει του άρθρου 9 του Κανονισμού για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (EMIR) Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 648/212)(στην αγγλική γλώσσα)
Ε545 – Δημοσίευση της επιθεώρησης από την ΕΚΚ της συμμόρφωσης με την υποχρέωση αναφοράς βάσει του άρθρου 9 του Κανονισμού για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (EMIR) Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 648/212)(στην αγγλική γλώσσα)
12 Ιανουαρίου 2023
Ε512 - Αναφορά περιστατικών κυβερνοεπίθεσης
Ε512 - Αναφορά περιστατικών κυβερνοεπίθεσης
17 Μαΐου 2022
Ε484 - Καταχώριση των ΚΟΕΕ στο σχετικό Μητρώο της Επιτροπής
Ε484 - Καταχώριση των ΚΟΕΕ στο σχετικό Μητρώο της Επιτροπής
26 Ιανουαρίου 2022
Ε457 - Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, σχετικά με την Εξωτερική Ανάθεση Δραστηριοτήτων σε Παρόχους Υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους
Ε457 - Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, σχετικά με την Εξωτερική Ανάθεση Δραστηριοτήτων σε Παρόχους Υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους
09 Ιουλίου 2021
Ε414 – Σύσταση ESRB/2020/6 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB) για liquidity risks
Ε414 – Σύσταση ESRB/2020/6 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB) για liquidity risks
06 Νοεμβρίου 2020
Ε182 - Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικές με το MAR για πληροφορίες που σχετίζονται με τις αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων ή τις σχετικές αγορές άμεσης παράδοσης προς τον σκοπό του ορισμού των προνομιακών πληροφοριών για παράγωγα επί εμπορευμάτων.
Ε182 - Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικές με το MAR για πληροφορίες που σχετίζονται με τις αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων ή τις σχετικές αγορές άμεσης παράδοσης προς τον σκοπό του ορισμού των προνομιακών πληροφοριών για παράγωγα επί εμπορευμάτων.
Επενδυτές, φορείς χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, διαχειριστές τόπων διαπραγμάτευσης και τα πρόσωπα τα οποία κατ' επάγγελμα κανονίζουν και εκτελούν συναλλαγές που αφορούν παράγωγα επί εμπορευμάτων (καλούμενοι από κοινού "συμμετέχοντες στις αγορές"). (Άρθρο 7(5) του Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 596/2014)
01 Φεβρουαρίου 2017
Ε177 - Διαδικασίες για την παραλαβή και παρακολούθηση αναφορών παράβασης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς
Ε177 - Διαδικασίες για την παραλαβή και παρακολούθηση αναφορών παράβασης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς
Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να αναφέρουν περιπτώσεις παράβασης ή πιθανής παράβασης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς– Whistle-blowers
03 Ιανουαρίου 2017
ΕΓ131-2014-30 προς ΟΕΕ αναφορικά με συμμόρφωση Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων με τον περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2014
ΕΓ131-2014-30 προς ΟΕΕ αναφορικά με συμμόρφωση Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων με τον περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2014
22 Οκτωβρίου 2014
Γ2014-03 σχετικά με τη διεξαγωγή από την ΕΚΚ σεμιναρίων ΣΕΕ (στην Αγγλική γλώσσα)
Γ2014-03 σχετικά με τη διεξαγωγή από την ΕΚΚ σεμιναρίων ΣΕΕ (στην Αγγλική γλώσσα)
Γ2014-03 σχετικά με τη διεξαγωγή από την ΕΚΚ σεμιναρίων ΣΕΕ (στην Αγγλική γλώσσα)
30 Σεπτεμβρίου 2014
Εγκύκλιος (Μ2006-01)
Εγκύκλιος (Μ2006-01)
Προς Μέλη ΧΑΚ σχετικά με καταχώρηση εντολής με λανθασμένο κωδικό ΟΑΣΗΣ
Εγκύκλιος (Γ2005-01)
Εγκύκλιος (Γ2005-01)
Προς Ένωση Συντακτών σχετικά με νόμο Κατάχρησης Αγοράς
Εγκύκλιος (Γ2006-01)
Εγκύκλιος (Γ2006-01)
Προς ΚΕΠΕΥ και Εκδότες σχετικά με διακριτική ευχέρεια
Εγκύκλιος (Γ2006-02)
Εγκύκλιος (Γ2006-02)
Προς ΚΕΠΕΥ και εκδότες σχετικά με την ανεξάρτητη εμπεριστατωμένη μελέτη
Εγκύκλιος (Γ2006-03)
Εγκύκλιος (Γ2006-03)
Προς ΚΕΠΕΥ, εκδότες και προσφέροντες κινητών αξιών για υιοθέτηση των συστάσεων της Διεθνούς Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κεφαλαιαγορών
Εγκύκλιος (Γ2012-01) προς Εκδότες σχετικά με διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
Εγκύκλιος (Γ2012-01) προς Εκδότες σχετικά με διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
Σχετικά με διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
Εγκύκλιος (Γ2012-01Α) προς Εκδότες σχετικά με διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (συνέχεια της Εγκυκλίου Γ2012-01)
Εγκύκλιος (Γ2012-01Α) προς Εκδότες σχετικά με διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (συνέχεια της Εγκυκλίου Γ2012-01)
Σχετικά με διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (συνέχεια της Εγκυκλίου Γ2012-01)
Εγκύκλιος (Γ2013-01) σχετικά με τη Συνεχή Επαγγελματική Επιμόρφωση των εγγεγραμμένων στο δημόσιο μητρώο προσώπων
Εγκύκλιος (Γ2013-01) σχετικά με τη Συνεχή Επαγγελματική Επιμόρφωση των εγγεγραμμένων στο δημόσιο μητρώο προσώπων
Σχετικά με τη Συνεχή Επαγγελματική Επιμόρφωση των εγγεγραμμένων στο δημόσιο μητρώο προσώπων
Εγκύκλιος (ΕΓ56-2013-01) σχετικά με διαδικασία καταχώρισης των ΔΟΕΕ που δεν υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 4(2) του Νόμου 56(Ι)/2013”
Εγκύκλιος (ΕΓ56-2013-01) σχετικά με διαδικασία καταχώρισης των ΔΟΕΕ που δεν υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 4(2) του Νόμου 56(Ι)/2013”
Διαδικασία καταχώρισης των ΔΟΕΕ που δεν υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 4(2) του Νόμου 56(Ι)/2013”
Εγκύκλιος (Γ2013-02) σχετικά με τη διεξαγωγή από την ΕΚΚ σεμιναρίων ΣΕΕ
Εγκύκλιος (Γ2013-02) σχετικά με τη διεξαγωγή από την ΕΚΚ σεμιναρίων ΣΕΕ
Διεξαγωγή από την ΕΚΚ Σεμιναρίων Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης (ΣΕΕ) για τα εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο πρόσωπα
Γ2014-02 σχετικά με τη διεξαγωγή από την ΕΚΚ σεμιναρίων ΣΕΕ
Γ2014-02 σχετικά με τη διεξαγωγή από την ΕΚΚ σεμιναρίων ΣΕΕ
Σχετικά με τη διεξαγωγή από την ΕΚΚ σεμιναρίων ΣΕΕ
CI144-2014-05 προς εποπτευόμενους σχετικά με ανάπτυξη πλαισίου εποπτείας με βάση τη διαχείριση των κινδύνων (στην Αγγλική γλώσσα)
CI144-2014-05 προς εποπτευόμενους σχετικά με ανάπτυξη πλαισίου εποπτείας με βάση τη διαχείριση των κινδύνων (στην Αγγλική γλώσσα)
Ανάπτυξη πλαισίου εποπτείας με βάση τη διαχείριση των κινδύνων και αποστολή δεδομένων από ΚΕΠΕΥ
ΕΓ56-2014-20 σχετικά με διαδικασία καταχώρισης των ΔΟΕΕ που δεν υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 4(2) του Νόμου 56(Ι)/2013 - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ (διαθέσιμο στην Αγγλική γλώσσα μόνο)
ΕΓ56-2014-20 σχετικά με διαδικασία καταχώρισης των ΔΟΕΕ που δεν υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 4(2) του Νόμου 56(Ι)/2013 - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ (διαθέσιμο στην Αγγλική γλώσσα μόνο)
Διαδικασία καταχώρισης των ΔΟΕΕ που δεν υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 4(2) του Νόμου 56(Ι)/2013 - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.