Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
ΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
ΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας της για αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του με χρήση προηγμένης τεχνολογίας, πληροφορεί τα ενδιαφερόμενα μέρη για την  έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας ενημέρωσης RSS. Η υπηρεσία RSS δίδει την δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να ενημερώνονται αυτόματα και άμεσα για τις περισσότερες κύριες προσθήκες στον διαδικτυακό τόπο της EKK.

Η υπηρεσία RSS παρέχεται στους ενδιαφερόμενους χρήστη που θα εγγραφούν ως συνδρομητές στην αντίστοιχη υπηρεσία. Οι εν’ λόγω ενημερώσεις («ροές RSS») περιέχουν πληροφορίες για Δημοσιεύσεις, Ρυθμιστικό Πλαίσιο, Εποπτευόμενους και άλλες σημαντικές προσθήκες και αποστέλλονται αυτόματα στον συνδρομητή μέσω του Διαδικτύου.

Η χρήση της υπηρεσίας αυτή προϋποθέτει τη χρήση ειδικού λογισμικού «αναγνώστη», το οποίο είναι ενσωματωμένο στους Internet Explorer, Firefox, Outlook, Smartphones, κ.α.
Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, προσθέστε το(υς) σύνδεσμο (ους) που εμφανίζονται παρακάτω, στο RSS «Reader» που χρησιμοποιείται από τον υπολογιστή ή το κινητό σας. Η εφαρμογή RSS «Reader» ελέγχει τακτικά για ενημερώσεις της ροής RSS και τις μεταφέρει στον υπολογιστή / smartphone του χρήστη.

Η υπηρεσία RSS, υποστηρίζεται από μια ποικιλία εφαρμογών για υπολογιστές και Smartphones (iPhone, Android τηλέφωνα). Μερικά από αυτά, μεταξύ άλλων, είναι τα προγράμματα περιήγησης διαδικτύου Internet Explorer, Firefox, Safari, το Outlook.

Πιο κάτω θα βρείτε (στην Αγγλική γλώσσα λόγω των τεχνικών όρων) αναλυτικές οδηγίες για το πώς να εγγραφείτε στην υπηρεσία RSS χρησιμοποιώντας το Outlook.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ
https://www.cysec.gov.cy/el-gr/rss/updates

In Outlook right-click on the RSS Feeds folder on the left and select Add a New RSS Feed from the popup menu.
 

 
Go back to your browser and go to http://www.cysec.gov.cy/rss/?lang=en-GB. Copy the URL of the RSS Feed you want to subscribe to i.e http://www.cysec.gov.cy/en-gb/rss/updates . Paste the URL into the edit box on the New RSS Feed dialog box and click Add.
 

 
You can either click Yes to add the subscription or click on the Advanced button to fine tune your subscription.


If you click on the advanced button the RSS Feed Options dialog box displays. Change whatever options you want to change and click OK.


The Cyprus Securities and Exchange Commission RSS feed is now listed under the RSS Feeds folder on the left. Click on it to update it and display the content.


The articles from the RSS feed are displayed in the middle pane. Click on an article to display it in the right pane. 

When you select an RSS feed, the RSS section of the Home tab is available with additional options. You can Download Content for currently selected article, such as attachments, enclosures, or the full content. Click Share This Feed to send a link to the selected RSS feed to someone else via email. You can also read the selected article in the RSS feed in your default browser using the View Article option or by clicking the View Article… link in the middle pane.

Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.