Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
CYSEC XBRL PORTAL
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
01 Δεκ
2023
Απόφαση ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ SAZKA Delta AIF Vari...
Απόφαση ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ SAZKA Delta AIF Vari...
01 Δεκ
2023
Απόφαση ΕΚΚ για επίτευξη συμβιβασμού με την εταιρεία Titanedge Securities Ltd
Απόφαση ΕΚΚ για επίτευξη συμβιβασμού με την εταιρεία Titanedge Securities Ltd
24 Νοε
2023
Απόφαση ΕΚΚ για χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας δημόσιας πρό...
Απόφαση ΕΚΚ για χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας δημόσιας πρό...
17 Νοε
2023
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης στην εταιρεία Pilatus Trustees...
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης στην εταιρεία Pilatus Trustees...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
01 Δεκ
2023
E606 – Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ (EBA/GL/2022/10) σχετικά ...
E606 – Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ (EBA/GL/2022/10) σχετικά ...
28 Νοε
2023
E605 - Δημόσιο Έγγραφο Διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με ...
E605 - Δημόσιο Έγγραφο Διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με ...
13 Οκτ
2023
E604 – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων...
E604 – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων...
13 Οκτ
2023
Ε603 - Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΚΑΑ (ESMA35-43-3448) σχετικ...
Ε603 - Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΚΑΑ (ESMA35-43-3448) σχετικ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
01 Δεκ
2023
Μητρώο Λειτουργών Συμμόρφωσης AML Σεπτεμβρίου 2023
Μητρώο Λειτουργών Συμμόρφωσης AML Σεπτεμβρίου 2023
01 Δεκ
2023
Δημοσιο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων Σεπτέμβριος 2023
Δημοσιο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων Σεπτέμβριος 2023
01 Δεκ
2023
E606 – Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ (EBA/GL/2022/10) σχετικά ...
E606 – Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ (EBA/GL/2022/10) σχετικά ...
01 Δεκ
2023
Δελτίο Τύπου – H ΕΚΚ και το Παν. Κύπρου ενώνουν δυνάμεις για την επιμόρφωση τ...
Δελτίο Τύπου – H ΕΚΚ και το Παν. Κύπρου ενώνουν δυνάμεις για την επιμόρφωση τ...
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.