Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου |
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
CYSEC XBRL PORTAL
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
18 Μαϊ
2023
Απόφαση ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της Stone Edge Capi...
Απόφαση ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της Stone Edge Capi...
28 Απρ
2023
Απόφαση ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της εταιρείας Trilt...
Απόφαση ΕΚΚ για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ της εταιρείας Trilt...
28 Απρ
2023
Απόφαση ΕΚΚ για αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών
Απόφαση ΕΚΚ για αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών
13 Απρ
2023
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στην ΚΕΠΕΥ Itrade Global (CY) L...
Απόφαση ΕΚΚ για επιβολή διοικητικού προστίμου στην ΚΕΠΕΥ Itrade Global (CY) L...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
24 Μαϊ
2023
Ε575 – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους δείκτες του σχεδίου ανάκαμψης κ...
Ε575 – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους δείκτες του σχεδίου ανάκαμψης κ...
19 Μαϊ
2023
Ε574 – Η ΕΑΚΑΑ υιοθετεί κοινή εποπτική δράση με τις εθνικές εποπτικές αρχές σ...
Ε574 – Η ΕΑΚΑΑ υιοθετεί κοινή εποπτική δράση με τις εθνικές εποπτικές αρχές σ...
12 Μαϊ
2023
Ε572 – Κατευθυντήριες γραμμές για τα σενάρια του σχεδίου ανάκαμψης (άρθρο 9 π...
Ε572 – Κατευθυντήριες γραμμές για τα σενάρια του σχεδίου ανάκαμψης (άρθρο 9 π...
12 Μαϊ
2023
E573 προς Εταιρείες Διαχείρισης και Εσωτερικά Διαχειριζόμενα Ταμεία για RBS-F...
E573 προς Εταιρείες Διαχείρισης και Εσωτερικά Διαχειριζόμενα Ταμεία για RBS-F...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
26 Μαϊ
2023
Προσφορά για ‘Provision of a Software-as-a-Service Risk Intelligence solution...
Προσφορά για ‘Provision of a Software-as-a-Service Risk Intelligence solution...
25 Μαϊ
2023
Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 18 Μαρτίου 2023 για κενές μόν...
Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 18 Μαρτίου 2023 για κενές μόν...
24 Μαϊ
2023
Ε575 – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους δείκτες του σχεδίου ανάκαμψης κ...
Ε575 – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους δείκτες του σχεδίου ανάκαμψης κ...
24 Μαϊ
2023
Διάλυση και εκκαθάριση του επενδυτικού τμήματος Conservative Fund του ΟΕΕΠΑΠ ...
Διάλυση και εκκαθάριση του επενδυτικού τμήματος Conservative Fund του ΟΕΕΠΑΠ ...
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.