Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εκδότες
Εκδότες
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εκδότες
Το Τμήμα Εκδοτών είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των εταιρειών που έχουν εκδώσει ή προτίθενται να εκδώσουν κινητές αξίες οι οποίες έχουν εισαχθεί ή αναμένεται να εισαχθούν για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά με τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, καθώς και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των εν λόγω εταιρειών με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εκδοτών περιλαμβάνουν κυρίως:
  • Την εξέταση αιτήσεων για έγκριση ενημερωτικών δελτίων για δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, με βάση τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005
  • Την παρακολούθηση της εφαρμογής του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005
  • Την εξέταση εγγράφων Δημόσιας Πρότασης για εξαγορά εταιρειών οι οποίες έχουν τίτλους εισηγμένους σε οργανωμένη αγορά
  • Την παρακολούθηση της εφαρμογής του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007
  • Την εξέταση αιτήσεων εκδοτών για διεύρυνση/ διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους
  • Την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των εταιρειών που έχουν κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά με τις συνεχείς τους υποχρεώσεις δυνάμει του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου και συγκεκριμένα όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους για περιοδική πληροφόρηση
  • Την παρακολούθηση της εφαρμογής του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης από τις εταιρείες οι οποίες έχουν τίτλους εισηγμένους σε οργανωμένη αγορά.
  • Τη συμμετοχή σε μόνιμες επιτροπές (Standing Committees) καθώς και σε ομάδες επαφών (contact groups) της ESMA για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος
  • Την εξέταση προτεινόμενων νομοθεσιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων.
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
About us
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
Regulated Entities
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
Investors
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.