Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Εποπτεία
Εποπτεία
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εποπτεία
Τα καθήκοντα του Τμήματος Εποπτείας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εποπτεία των εποπτευόμενων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οργανισμών σε σχέση με τις συνεχείς νομικές τους υποχρεώσεις, τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων με το Νόμο περί Συγκάλυψης, Έρευνας και  Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις, την εποπτεία της συμμόρφωσης των υποκαταστημάτων που διατηρούνται στην Κύπρο από εποπτευόμενους σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη συμπεριφορά τους κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την εποπτεία για την τήρηση των υποχρεώσεων για τη διάθεση μεριδίων αλλοδαπών εναρμονισμένων και μη εναρμονισμένων ΟΣΕΚΑ στην Κύπρο, την παρακολούθηση της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών στην Κύπρο από Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ οι οποίες εδρεύουν σε κράτος-μέλος της ΕΕ εκτός της Κύπρου, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των αλλοδαπών εναρμονισμένων και μη εναρμονισμένων ΟΣΕΚΑ και των Διανομέων (distributors) τους σχετικά με τις συνεχείς τους υποχρεώσεις για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και την επιμόρφωση των εποπτευόμενων σε θέματα όπως είναι η παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η κεφαλαιακή επάρκεια, η συμμόρφωση με τις νομικές τους υποχρεώσεις κτλ.

Τα καθήκοντα του Τμήματος Εποπτείας περιλαμβάνουν κυρίως:
  • Την εποπτεία των ρυθμιζόμενων οντοτήτων με τις συνεχείς υποχρεώσεις τους.
    Τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων με το Νόμο περί Συγκάλυψης, Έρευνας και  Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις
  • Τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Όργανα τα οποία είναι υπεύθυνα για την προετοιμασία των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, Κανονισμών, Προτύπων και Οδηγιών
  • Τη μελέτη και δημοσίευση των Οδηγιών και Κατευθυντήριων Γραμμών σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των εποπτευόμενων φορέων
  • Την εκπαίδευση των εποπτευόμενων φορέων με θέματα όπως η πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος, η κεφαλαιακή επάρκεια, η συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία, κλπ
  • Την παρακολούθηση της συμμόρφωσης υποκαταστημάτων της ΕΕ που είναι εγκατεστημένα στην Κύπρο σχετικά με τη συμπεριφορά τους, τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες
  • Την εφαρμογή και παρακολούθηση των απαιτήσεων διάθεσης μεριδίων αλλοδαπών εναρμονισμένων και μη εναρμονισμένων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
  • Την παρακολούθηση διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών στη Δημοκρατία από τις Εταιρείες Διαχείρισης που εδρεύουν σε κράτος μέλος της ΕΕ εκτός της Δημοκρατίας
  • Την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των αλλοδαπών εναρμονισμένων και μη εναρμονισμένων ΟΣΕΚΑ και διανομείς τους σχετικά με τις συνεχείς τους υποχρεώσεις για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών.

Η επικοινωνία με το Τμήμα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: supervision@cysec.gov.cy 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.