Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Τα καθήκοντα του Τμήματος Εποπτείας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την εποπτεία των εποπτευόμενων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οργανισμών σε σχέση με τις συνεχείς νομικές τους υποχρεώσεις, τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων με το Νόμο περί Συγκάλυψης, Έρευνας και  Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις, την εποπτεία της συμμόρφωσης των υποκαταστημάτων που διατηρούνται στην Κύπρο από εποπτευόμενους σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη συμπεριφορά τους κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την εποπτεία για την τήρηση των υποχρεώσεων για τη διάθεση μεριδίων αλλοδαπών εναρμονισμένων και μη εναρμονισμένων ΟΣΕΚΑ στην Κύπρο, την παρακολούθηση της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών στην Κύπρο από Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ οι οποίες εδρεύουν σε κράτος-μέλος της ΕΕ εκτός της Κύπρου, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των αλλοδαπών εναρμονισμένων και μη εναρμονισμένων ΟΣΕΚΑ και των Διανομέων (distributors) τους σχετικά με τις συνεχείς τους υποχρεώσεις για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και την επιμόρφωση των εποπτευόμενων σε θέματα όπως είναι η παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η κεφαλαιακή επάρκεια, η συμμόρφωση με τις νομικές τους υποχρεώσεις κτλ.

Τα καθήκοντα του Τμήματος Εποπτείας περιλαμβάνουν κυρίως:
  • Την εποπτεία των ρυθμιζόμενων οντοτήτων με τις συνεχείς υποχρεώσεις τους.
    Τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων με το Νόμο περί Συγκάλυψης, Έρευνας και  Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις
  • Τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Όργανα τα οποία είναι υπεύθυνα για την προετοιμασία των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, Κανονισμών, Προτύπων και Οδηγιών
  • Τη μελέτη και δημοσίευση των Οδηγιών και Κατευθυντήριων Γραμμών σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των εποπτευόμενων φορέων
  • Την εκπαίδευση των εποπτευόμενων φορέων με θέματα όπως η πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος, η κεφαλαιακή επάρκεια, η συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία, κλπ
  • Την παρακολούθηση της συμμόρφωσης υποκαταστημάτων της ΕΕ που είναι εγκατεστημένα στην Κύπρο σχετικά με τη συμπεριφορά τους, τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες
  • Την εφαρμογή και παρακολούθηση των απαιτήσεων διάθεσης μεριδίων αλλοδαπών εναρμονισμένων και μη εναρμονισμένων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
  • Την παρακολούθηση διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών στη Δημοκρατία από τις Εταιρείες Διαχείρισης που εδρεύουν σε κράτος μέλος της ΕΕ εκτός της Δημοκρατίας
  • Την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των αλλοδαπών εναρμονισμένων και μη εναρμονισμένων ΟΣΕΚΑ και διανομείς τους σχετικά με τις συνεχείς τους υποχρεώσεις για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών.

Η επικοινωνία με το Τμήμα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: supervision@cysec.gov.cy 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.