Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΠΥΚΣ)
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΠΥΚΣ)
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΠΥΚΣ)
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΠΥΚΣ)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου είναι η αρμόδια εποπτική Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σε σχέση με τις δραστηριότητες σε κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία από ή στη Δημοκρατία

Εάν είστε Πάροχος Υπηρεσιών σε Κρυπτο-περιουσιακά Στοιχεία («ΠΥΚΣ»),  όπως ορίζεται στον περί της Παρεμπόδισης και της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμο και παρέχετε υπηρεσίες από ή στη Δημοκρατία, θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένος στο μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ»).

Εάν είστε ΠΥΚΣ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), εγγεγραμμένος στο Μητρώο μίας ή σε Μητρώα περισσότερων  εθνικών εποπτικών Αρχών Κρατών Μελών του ΕΟΧ για όλες τις υπηρεσίες ή τις δραστηριότητες που ασκείτε ή προτίθεστε να παρέχετε ή να ασκήσετε στη Δημοκρατία, θα πρέπει να υποβάλετε έντυπο γνωστοποίησης. Στο έντυπο γνωστοποίησης θα πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία αναφορικά με το έγκυρο της εγγραφής σας ανά υπηρεσία ή δραστηριότητα. Σε περίπτωση που οι παρεχόμενες στη Δημοκρατία υπηρεσίες ή δραστηριότητες, δεν καλύπτονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την εγγραφή σας, για σκοπούς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για να εγγραφείτε ως ΠΥΚΣ στο Μητρώο της ΕΚΚ.

Οι νέοι ΠΥΚΣ θα πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο της ΕΚΚ, πριν την έναρξη των εργασιών τους από ή στη Δημοκρατία.
Υφιστάμενοι ΠΥΚΣ που είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν σημαντική υφιστάμενη δραστηριότητα σε κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία στη ή από τη Δημοκρατία, θα πρέπει να υποβάλουν δεόντως συμπληρωμένη αίτηση στην ΕΚΚ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2021 και να συμμορφώνονται πλήρως με το ρυθμιστικό πλαίσιο.


Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Το εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο (το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ) αποτελείται από:
 • Τον περί της Παρεμπόδισης και της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμο,
 • Την Οδηγία της ΕΚΚ για το Μητρώο των Παρόχων Υπηρεσιών που αφορούν Κρυπτο-περιουσιακά Στοιχεία,
 • Την Οδηγία της ΕΚΚ για την Παρεμπόδιση και την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
Το ρυθμιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, κανόνες αναφορικά με:
 • Την καταλληλότητα και την ακεραιότητα των δικαιούχων των ΠΥΚΣ και των προσώπων που κατέχουν διοικητική θέση,
 • Τους όρους σε σχέση με την εγγραφή των ΠΥΚΣ,
 • Τις οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις,
 • Την εφαρμογή της αρχής «Γνώριζε τον πελάτη σου» και των λοιπών μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη,
 • Τη χάραξη του οικονομικού προφίλ των πελατών των ΠΥΚΣ,
 • Τον προσδιορισμό της πηγής των κεφαλαίων των πελατών τους,
 • Την παρακολούθηση των συναλλαγών των πελατών,
 • Τον εντοπισμό και την αναφορά υπόπτων συναλλαγών,
 • Την πραγματοποίηση μιας ολοκληρωμένης εκτίμησης κινδύνου σε σχέση με τους πελάτες και τις δραστηριότητές τους και λήψη αναλογικών μέτρων ανά πελάτη, δραστηριότητα και κρυπτο-περιουσιακό στοιχείο.
Η προσέγγιση της ΕΚΚ σε σχέση με τους ΠΥΚΣ και τις δραστηριότητες τους, αναλύεται περαιτέρω στη Δήλωση Πολιτικής ΔΠ-01-2021 που εξέδωσε η ΕΚΚ, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να μελετήσουν το ρυθμιστικό πλαίσιο και την περαιτέρω ανάλυση που παρέχει η Δήλωση Πολιτικής.

Υπηρεσίες σε κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία και αρχικό κεφάλαιο

ΠΥΚΣ Υπηρεσίες σε Κρυπτο-περιουσιακά Στοιχεία Αρχικό Κεφάλαιο
Κατηγορία 1 ΠΥΚΣ που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές €50.000
Κατηγορία 2 ΠΥΚΣ που παρέχουν την υπηρεσία της κατηγορίας 1 ή/και οποιαδήποτε από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
 • λήψη και διαβίβαση εντολών
 • εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών
 • ανταλλαγή μεταξύ κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων και παραστατικών νομισμάτων
 • ανταλλαγή μεταξύ κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων
 • συμμετοχή ή/και παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σχετικά με τη διανομή, προσφορά ή/και πώληση κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένης και της αρχικής προσφοράς
 • διάθεση κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων χωρίς δέσμευση ανάληψης
 • διαχείριση χαρτοφυλακίου.
€125.000
Κατηγορία 3 ΠΥΚΣ που παρέχουν οποιαδήποτε εκ των υπηρεσιών της Kατηγορίας 1 ή 2 ή/και:
 • διαχείριση, μεταβίβαση, μεταφορά, διακράτηση, ή/και φύλαξη, συμπεριλαμβανομένης και της θεματοφυλακής, κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων ή κρυπτογραφικών κλειδιών ή μέσων που επιτρέπουν άσκηση ελέγχου σε κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία
 • αναδοχή ή/και διάθεση κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων με δέσμευση ανάληψης  
 • λειτουργία πολυμερούς συστήματος στο οποίο πλείονα ενδιαφερόμενα πρόσωπα για αγορά και πώληση κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων δύνανται να αλληλεπιδρούν κατά τρόπο που καταλήγει σε συναλλαγή.
€150.000


Πώς να εγγραφείτε

Οι ΠΥΚΣ θα πρέπει να υποβάλουν δεόντως συμπληρωμένη την αίτηση εγγραφής, συνοδευόμενη με τα σχετικά ερωτηματολόγια και οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή στοιχείο απαιτείται, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΚΚ σε σχέση με την παραλαβή αιτήσεων και με τη σχετική αλληλογραφία (η πιο πρόσφατη ανακοίνωση είναι διαθέσιμη εδώ) και να καταβάλουν το τέλος εξέτασης της αίτησης. Επιπροσθέτως, η σχετική αίτηση (ήτοι μόνο το Έντυπο 188-01) θα πρέπει να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου caspregistrations@cysec.gov.cy.

Οι ΠΥΚΣ του ΕΟΧ οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο μίας ή περισσότερων  εθνικών εποπτικών Αρχών Κρατών Μελών του ΕΟΧ για όλες τις υπηρεσίες ή τις δραστηριότητες που ασκούν ή προτίθενται να παρέχουν ή να ασκήσουν στη Δημοκρατία, θα πρέπει να υποβάλουν έντυπο γνωστοποίησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eeacasp@cysec.gov.cy.

Η αίτηση εγγραφής, τα ερωτηματολόγια για τους Δικαιούχους ΠΥΚΣ και τα Πρόσωπα που κατέχουν διοικητική θέση και το έντυπο γνωστοποίησης για τους ΠΥΚΣ του ΕΟΧ είναι διαθέσιμα εδώ

Τέλη Εγγραφής

Τα τέλη εγγραφής έχουν ως ακολούθως:
 • €10.000 για την εξέταση της αίτησης εγγραφής στο μητρώο της ΕΚΚ. Οι επιτυχόντες αιτητές, δεν θα καταβάλουν επιπρόσθετο τέλος εγγραφής για το πρώτο έτος της λειτουργίας τους.
 • €5.000 για την ανανέωση της εγγραφής για κάθε επιπλέον έτος.

Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.