Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το Τμήμα Πολιτικής είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση της ευρύτερης πολιτικής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ»), με γνώμονα την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και τη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης του χρηματοοικονομικού τομέα.


Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η διαδικασία χάραξης πολιτικής είναι συνεχής και περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

Το πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΚΚ, περιλαμβάνει ένα εκτενές φάσμα εποπτευόμενων οντοτήτων, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορους υποτομείς του χρηματοοικονομικού τομέα και παρέχουν υπηρεσίες σε διαφορετικές κατηγορίες επενδυτών. Το Τμήμα Πολιτικής αναλύει τις πρακτικές της αγοράς και την επάρκεια των υφιστάμενων κανόνων και όπου κρίνεται σκόπιμο, υποβάλλει
  • προτάσεις για έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για τη συμμόρφωση των εποπτευομένων με το εποπτικό πλαίσιο ή
  • προτάσεις για την τροποποίηση των υφιστάμενων εθνικών κανόνων ή/και για τη δημιουργία νέων εθνικών κανόνων.
Η διαδικασία αυτή είναι σχεδιασμένη για να παρέχει ένα επαρκές, αναλογικό και εξελισσόμενο πλαίσιο, το οποίο διασφαλίζει ότι η προστασία των επενδυτών δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, ως αποτέλεσμα παρωχημένων πολιτικών που δεν συνάδουν με τους ρυθμούς που ακολουθεί η αγορά. Στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, το Τμήμα Πολιτικής συνεργάζεται συνήθως και με άλλα Τμήματα της ΕΚΚ, αναφορικά με θέματα που εμπίπτουν στις δικές τους αρμοδιότητες.

Όπου εντοπίζονται θέματα που χρήζουν περαιτέρω διευκρίνησης ή/και χειρισμού, καθορίζονται οι πιθανές προσεγγίσεις και τίθενται συνήθως σε δημόσια διαβούλευση. Τα σχόλια που υποβάλλονται, αναλύονται και λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της πολιτικής της ΕΚΚ, η οποία δημοσιεύεται με την έκδοση Δήλωσης Πολιτικής. Σε περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητη η άμεση παρέμβαση, η ΕΚΚ δύναται να υιοθετήσει άμεσα μία νέα πολιτική, χωρίς αυτή να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η ΕΚΚ συνεργάζεται τόσο με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών («ΕΑΚΑΑ»), όσο και με τις υπόλοιπες Εθνικές Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως μέσω της συμμετοχής της στις Ομάδες Εργασίας και στις Μόνιμες Επιτροπές της ΕΑΚΑΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΚΚ έχει ένα ενεργό ρόλο στην επεξεργασία και έκδοση των Τεχνικών Προτύπων, των Κατευθυντήριων Γραμμών, των Ερωτοαπαντήσεων και των λοιπών εργαλείων εποπτικής σύγκλισης. Όποτε κρίνεται σκόπιμο από τα Κυβερνητικά Τμήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η ΕΚΚ συμμετέχει επίσης σε ομάδες εργασίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θεσπίζονται οι Ευρωπαϊκοί κανόνες. Το Τμήμα Πολιτικής συμμετέχει στη διαδικασία θέσπισης πολιτικής είτε με άμεση συμμετοχή στις εν λόγω ομάδες εργασίας, είτε μέσω εσωτερικής διαβούλευσης με τους εκπροσώπους της ΕΚΚ που συμμετέχουν στην εκάστοτε ομάδα εργασίας.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πολιτικής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: policy@cysec.gov.cy
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.