Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΣ ΕΠΕΥ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΣ ΕΠΕΥ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΣ ΕΠΕΥ
Search:
Ε338 - Κατευθυντήριες Γραμμές για τα παρόπονα - Διαδικασίες παραπόνων
Ε338 - Κατευθυντήριες Γραμμές για τα παρόπονα - Διαδικασίες παραπόνων
11 Σεπτεμβρίου 2019
E337 – Λίστα κυρώσεων ΗΠΑ (OFAC’S Specially Designated Nationals List – SDN List)
E337 – Λίστα κυρώσεων ΗΠΑ (OFAC’S Specially Designated Nationals List – SDN List)
06 Σεπτεμβρίου 2019
Ε336 – ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ, ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EMIR)
Ε336 – ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ, ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EMIR)
20 Αυγούστου 2019
Ε335 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9(1) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 909/2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ
Ε335 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9(1) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 909/2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ
20 Αυγούστου 2019
E334 - Χειρισμός έκτακτης συμπληρωματικής εισφοράς μελών Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (‘ΤΑΕ’) στον υπολογισμό ιδίων κεφαλαίων και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας των ΚΕΠΕΥ
E334 - Χειρισμός έκτακτης συμπληρωματικής εισφοράς μελών Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (‘ΤΑΕ’) στον υπολογισμό ιδίων κεφαλαίων και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας των ΚΕΠΕΥ
07 Αυγούστου 2019
Ε333 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ESMA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ C6 ΚΑΙ C7 - MIFID II (ESMA-70-156-869)
Ε333 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ESMA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ C6 ΚΑΙ C7 - MIFID II (ESMA-70-156-869)
01 Αυγούστου 2019
Ε331 – Κατευθυντήριες γραμμές (FATF) για την προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο ΚΞΧ για τους TCSPs (στα Αγγλικά)
Ε331 – Κατευθυντήριες γραμμές (FATF) για την προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο ΚΞΧ για τους TCSPs (στα Αγγλικά)
23 Ιουλίου 2019
Ε330 – Για Λήψη Εθνικών Μέτρων Παρέμβασης Προϊόντος για Συμβάσεις επί Διαφοράς
Ε330 – Για Λήψη Εθνικών Μέτρων Παρέμβασης Προϊόντος για Συμβάσεις επί Διαφοράς
18 Ιουλίου 2019
Ε329 - Δημοσίευση της επιθεώρησης από την ΕΚΚ των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί, εφαρμοστεί και διατηρηθεί αναφορικά με την υποχρέωση αναφοράς βάσει του Κανονισμού για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (EMIR) [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012]
Ε329 - Δημοσίευση της επιθεώρησης από την ΕΚΚ των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί, εφαρμοστεί και διατηρηθεί αναφορικά με την υποχρέωση αναφοράς βάσει του Κανονισμού για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (EMIR) [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012]
17 Ιουλίου 2019
E328 - Υποβολή εκθέσεων ανά χώρα ως απαιτείται από την παράγραφο 18 της Οδηγίας της ΕΚΚ 144-2014-14 για την προληπτική εποπτεία των ΕΠΕΥ
E328 - Υποβολή εκθέσεων ανά χώρα ως απαιτείται από την παράγραφο 18 της Οδηγίας της ΕΚΚ 144-2014-14 για την προληπτική εποπτεία των ΕΠΕΥ
10 Ιουλίου 2019
E327 - Ετοιμασία ενιαίων εγχειριδίων από ESMA και EBA
E327 - Ετοιμασία ενιαίων εγχειριδίων από ESMA και EBA
10 Ιουλίου 2019
E326 - Εισαγωγή του νέου εντύπου της ΕΚΚ 144-14-11 ‘Πληροφορίες για την προληπτική εποπτεία’
E326 - Εισαγωγή του νέου εντύπου της ΕΚΚ 144-14-11 ‘Πληροφορίες για την προληπτική εποπτεία’
10 Ιουλίου 2019
E323 ΚΕΠΕΥ για RBS-F – Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το 2018 (στην αγγλική γλώσσα)
E323 ΚΕΠΕΥ για RBS-F – Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το 2018 (στην αγγλική γλώσσα)
28 Ιουνίου 2019
E322 - Εποπτευόμενες Οντότητες σχετικά με το έντυπο RECD
E322 - Εποπτευόμενες Οντότητες σχετικά με το έντυπο RECD
10 Ιουνίου 2019
Ε313 - Ευρήματα ελέγχων σχετικά με τα έντυπα κεφαλαιακής επάρκειας
Ε313 - Ευρήματα ελέγχων σχετικά με τα έντυπα κεφαλαιακής επάρκειας
16 Μαΐου 2019
Ε312 – Ευρήματα της αξιολόγησης των Εγγράφων βασικών πληροφοριών (KID) που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και Επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIPPs)
Ε312 – Ευρήματα της αξιολόγησης των Εγγράφων βασικών πληροφοριών (KID) που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και Επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIPPs)
16 Μαΐου 2019
Ε318 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου για τη βελτίωση των μέτρων δέουσας επιμέλειας πελατών (στα Αγγλικά)
Ε318 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου για τη βελτίωση των μέτρων δέουσας επιμέλειας πελατών (στα Αγγλικά)
10 Μαΐου 2019
Ε317 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Βελτίωση της συλλογής δεδομένων και στατιστικών στοιχείων από τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς (στα Αγγλικά)
Ε317 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Βελτίωση της συλλογής δεδομένων και στατιστικών στοιχείων από τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς (στα Αγγλικά)
10 Μαΐου 2019
Ε314 – Συνήθεις αδυναμίες και/ή παραλείψεις και βέλτιστες πρακτικές (good practices) που διαπιστώθηκ
Ε314 – Συνήθεις αδυναμίες και/ή παραλείψεις και βέλτιστες πρακτικές (good practices) που διαπιστώθηκ
08 Μαΐου 2019
Ε315 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρασ
Ε315 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρασ
07 Μαΐου 2019
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 03.06.2019)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.