Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΣ ΕΠΕΥ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΣ ΕΠΕΥ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΣ ΕΠΕΥ
Search:
Ε346 - Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης - Υποχρέωση αναφοράς
Ε346 - Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης - Υποχρέωση αναφοράς
07 Ιανουαρίου 2020
E343 – Θεματικός έλεγχος αναφορικά με την υποχρέωση των ΚΕΠΕΥ για την εκτέλεση των εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους
E343 – Θεματικός έλεγχος αναφορικά με την υποχρέωση των ΚΕΠΕΥ για την εκτέλεση των εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους
25 Οκτωβρίου 2019
Ε342 - Εποπτική Δήλωση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) Σχετικά με τα Σενάρια Επιδόσεων για τα 'Εγγραφα Βασικών Πληροφοριών που Αφορούν Συσκευασμένα Επενδυτικά Προϊόντα για Ιδιώτες Επενδυτές και Επενδυτικά Προϊόντα Βασιζόμενα σε Ασφάλιση (PRIIP)
Ε342 - Εποπτική Δήλωση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) Σχετικά με τα Σενάρια Επιδόσεων για τα 'Εγγραφα Βασικών Πληροφοριών που Αφορούν Συσκευασμένα Επενδυτικά Προϊόντα για Ιδιώτες Επενδυτές και Επενδυτικά Προϊόντα Βασιζόμενα σε Ασφάλιση (PRIIP)
17 Οκτωβρίου 2019
E341 - ESMA Κατευθυντήριες Γραμμές για την Αξιολόγηση των Γνώσεων και των Ικανοτήτων
E341 - ESMA Κατευθυντήριες Γραμμές για την Αξιολόγηση των Γνώσεων και των Ικανοτήτων
09 Οκτωβρίου 2019
Ε338 - Κατευθυντήριες Γραμμές για τα Παρόπονα - Διαδικασίες Παραπόνων (Ανανεωμένο)
Ε338 - Κατευθυντήριες Γραμμές για τα Παρόπονα - Διαδικασίες Παραπόνων (Ανανεωμένο)
07 Οκτωβρίου 2019
Ε339 - Κατευθυντήριες Γραμμές του FATF για την Αξιολόγηση της Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας Με Βάσει Τον Υπολογιζόμενο Κίνδυνο (Στην Αγγλική Γλωσσά)
Ε339 - Κατευθυντήριες Γραμμές του FATF για την Αξιολόγηση της Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας Με Βάσει Τον Υπολογιζόμενο Κίνδυνο (Στην Αγγλική Γλωσσά)
07 Οκτωβρίου 2019
E337 - Λίστα Κυρώσεων ΗΠΑ (OFAC’S Specially Designated Nationals List – SDN List)
E337 - Λίστα Κυρώσεων ΗΠΑ (OFAC’S Specially Designated Nationals List – SDN List)
06 Σεπτεμβρίου 2019
Ε336 - Πρόσφατες Τροποποιήσεις Του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 Για Τα Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα, Τους Κεντρικούς Αντισυμβαλλόμενους Και Τα Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών (EMIR)
Ε336 - Πρόσφατες Τροποποιήσεις Του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 Για Τα Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα, Τους Κεντρικούς Αντισυμβαλλόμενους Και Τα Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών (EMIR)
20 Αυγούστου 2019
Ε335 - Υποχρεώσεις Αναφοράς Εσωτερικοποιημένου Διακανονισμού Σύμφωνα Με Το Άρθρο 9(1) Του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 909/2014 Σχετικά Με Τη Βελτίωση Του Διακανονισμού Αξιογράφων Και Τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων
Ε335 - Υποχρεώσεις Αναφοράς Εσωτερικοποιημένου Διακανονισμού Σύμφωνα Με Το Άρθρο 9(1) Του Κανονισμού (ΕΕ) Αριθ. 909/2014 Σχετικά Με Τη Βελτίωση Του Διακανονισμού Αξιογράφων Και Τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων
20 Αυγούστου 2019
E334 - Χειρισμός Έκτακτης Συμπληρωματικής Εισφοράς Μελών Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (‘ΤΑΕ’) Στον Υπολογισμό Ιδίων Κεφαλαίων Και Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας Των ΚΕΠΕΥ
E334 - Χειρισμός Έκτακτης Συμπληρωματικής Εισφοράς Μελών Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (‘ΤΑΕ’) Στον Υπολογισμό Ιδίων Κεφαλαίων Και Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας Των ΚΕΠΕΥ
07 Αυγούστου 2019
Ε333 - Τροποποίηση Κατευθυντήριων Γραμμών ESMA Για Την Εφαρμογή Των C6 Και C7 - MIFID II (ESMA-70-156-869)
Ε333 - Τροποποίηση Κατευθυντήριων Γραμμών ESMA Για Την Εφαρμογή Των C6 Και C7 - MIFID II (ESMA-70-156-869)
01 Αυγούστου 2019
Ε331 - Κατευθυντήριες Γραμμές (FATF) Για Την Προσέγγιση Με Βάση Τον Κίνδυνο ΚΞΧ Για Τους TCSPs (Στην Αγγλική Γλώσσα)
Ε331 - Κατευθυντήριες Γραμμές (FATF) Για Την Προσέγγιση Με Βάση Τον Κίνδυνο ΚΞΧ Για Τους TCSPs (Στην Αγγλική Γλώσσα)
23 Ιουλίου 2019
Ε330 - Για Λήψη Εθνικών Μέτρων Παρέμβασης Προϊόντος Για Συμβάσεις Επί Διαφοράς
Ε330 - Για Λήψη Εθνικών Μέτρων Παρέμβασης Προϊόντος Για Συμβάσεις Επί Διαφοράς
18 Ιουλίου 2019
Ε329 - Δημοσίευση Της Επιθεώρησης Από Την ΕΚΚ Των Διαδικασιών Που Έχουν Θεσπιστεί, Εφαρμοστεί Και Διατηρηθεί Αναφορικά Με Την Υποχρέωση Αναφοράς Βάσει Του Κανονισμού Για Τα Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα, Τους Κεντρικούς Αντισυμβαλλομένους Και Τα Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών (EMIR) [Κανονισμός (ΕΕ) Αριθ. 648/2012]
Ε329 - Δημοσίευση Της Επιθεώρησης Από Την ΕΚΚ Των Διαδικασιών Που Έχουν Θεσπιστεί, Εφαρμοστεί Και Διατηρηθεί Αναφορικά Με Την Υποχρέωση Αναφοράς Βάσει Του Κανονισμού Για Τα Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα, Τους Κεντρικούς Αντισυμβαλλομένους Και Τα Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών (EMIR) [Κανονισμός (ΕΕ) Αριθ. 648/2012]
17 Ιουλίου 2019
E328 - Υποβολή Εκθέσεων Ανά Χώρα Ως Απαιτείται Από Την Παράγραφο 18 Της Οδηγίας Της ΕΚΚ 144-2014-14 Για Την Προληπτική Εποπτεία Των ΕΠΕΥ
E328 - Υποβολή Εκθέσεων Ανά Χώρα Ως Απαιτείται Από Την Παράγραφο 18 Της Οδηγίας Της ΕΚΚ 144-2014-14 Για Την Προληπτική Εποπτεία Των ΕΠΕΥ
10 Ιουλίου 2019
E327 - Ετοιμασία Ενιαίων Εγχειριδίων Από ESMA Και EBA
E327 - Ετοιμασία Ενιαίων Εγχειριδίων Από ESMA Και EBA
10 Ιουλίου 2019
E326 - Εισαγωγή Του Νέου Εντύπου Της ΕΚΚ 144-14-11 ‘Πληροφορίες Για Την Προληπτική Εποπτεία’
E326 - Εισαγωγή Του Νέου Εντύπου Της ΕΚΚ 144-14-11 ‘Πληροφορίες Για Την Προληπτική Εποπτεία’
10 Ιουλίου 2019
E323 - ΚΕΠΕΥ για RBS-F – Ηλεκτρονική Υποβολή Στοιχείων Για Το 2018 (Στην Αγγλική Γλώσσα)
E323 - ΚΕΠΕΥ για RBS-F – Ηλεκτρονική Υποβολή Στοιχείων Για Το 2018 (Στην Αγγλική Γλώσσα)
28 Ιουνίου 2019
E322 - Εποπτευόμενες Οντότητες Σχετικά Με Το Έντυπο RECD
E322 - Εποπτευόμενες Οντότητες Σχετικά Με Το Έντυπο RECD
10 Ιουνίου 2019
Ε313 - Ευρήματα Ελέγχων Σχετικά Με Τα Έντυπα Κεφαλαιακής Επάρκειας
Ε313 - Ευρήματα Ελέγχων Σχετικά Με Τα Έντυπα Κεφαλαιακής Επάρκειας
16 Μαΐου 2019
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 03.06.2019)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.