Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Όραμα, Αποστολή, Αξίες & Αρμοδιότητες
Όραμα, Αποστολή, Αξίες & Αρμοδιότητες
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Η Επιτροπή Σχετικά με εμάς Όραμα, Αποστολή, Αξίες & Αρμοδιότητες
Όραμα, Αποστολή, Αξίες & Αρμοδιότητες
«Η αποστολή μας είναι η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας που να διασφαλίζει
την προστασία των επενδυτών και την υγιή ανάπτυξη της κυπριακής κεφαλαιαγοράς»
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου είναι η δημόσια ανεξάρτητη εποπτική Αρχή υπεύθυνη για την εποπτεία της αγοράς επενδυτικών υπηρεσιών σε κινητές αξίες, των συναλλαγών σε κινητές αξίες που πραγματοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία και του τομέα των συλλογικών επενδύσεων. Επίσης, εποπτεύει τις επιχειρήσεις που προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΣΕΛΚ και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου, καθώς και τους Παρόχους Υπηρεσιών σε Κρυπτο-περιουσιακά Στοιχεία.  

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου συστάθηκε με βάση το άρθρο 5 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου διέπεται από τον Νόμο που Ρυθμίζει τη Δομή, τις Αρμοδιότητες, τις Εξουσίες, την Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Άλλα Συναφή Θέματα (Ν73(Ι)/1009).

Όραμα
Το όραμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου είναι να καθιερωθεί η κυπριακή κεφαλαιαγορά ως ένας από τους πλέον ασφαλείς, αξιόπιστους και ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς.

Αξίες:
• Αποτελεσματικότητα
• Αξιοπιστία και Ήθος
• Διαφάνεια
• Επικοινωνία
• Συνεργασία και Ομαδικότητα
• Αμεροληψία

Αποστολή
Η αποστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου είναι η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας που να διασφαλίζει την προστασία των επενδυτών και την υγιή ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς.
 
Αρμοδιότητες
Οι κύριες αρμοδιότητες και ευθύνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 25 του Νόμου που Ρυθμίζει τη Δομή, τις Αρμοδιότητες, τις Εξουσίες, την Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Άλλα Συναφή Θέματα (Ν73(Ι)/1009), μπορούν να συνοψισθούν ως ακολούθως:
 • Να εξετάζει αιτήσεις και να χορηγεί άδειες λειτουργίας στους οργανισμούς που βρίσκονται υπό την εποπτεία της, καθώς και να αναστέλλει και να ανακαλεί τις εν λόγω άδειες.
 • Να εποπτεύει και να ελέγχει τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και άλλων οργανωμένων αγορών της Δημοκρατίας και τις καταρτιζόμενες σε αυτές συναλλαγές.
 • Να εποπτεύει και να διενεργεί ελέγχους στους οργανισμούς που βρίσκονται υπό την εποπτεία της για να διασφαλίζει την συμμόρφωσή τους με την νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους.
 • Να διενεργεί έρευνες απαραίτητες για την άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της ως επίσης και εκ μέρους άλλων αρμόδιων Αρχών του εξωτερικού.
 • Να ζητά και να συλλέγει πληροφορίες απαραίτητες ή χρήσιμες για την άσκηση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της και να απαιτεί με γραπτό αίτημα της την παροχή των πληροφοριών από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό θεωρεί ότι είναι σε θέση να δώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες.
 • Να επιβάλλει τις κατά νόμο προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και πειθαρχικές ποινές.
 • Να απαιτεί τη διακοπή πρακτικών αντίθετων προς την υπό την εποπτεία της νομοθεσία.
 • Να αποτείνεται σε αρμόδιο δικαστήριο για την έκδοση διατάγματος για τη δέσμευση ή επιβάρυνση ή παγιοποίηση ή να εμποδίζει την αποξένωση ή συναλλαγή με περιουσιακά στοιχεία.
 • Να εκδίδει κανονιστικού περιεχομένου Οδηγίες και Αποφάσεις.
 • Να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει στοιχεία και πληροφορίες με άλλες δημόσιες Aρχές στη Δημοκρατία, αρμόδιες εποπτικές Αρχές του εξωτερικού και άλλους οργανισμούς.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των εργασιών και την διασφάλιση της συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία των ακόλουθων οργανισμών:
 • Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ)
 • Κυπριακά υποκαταστήματα Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) άλλων κρατών-μελών της ΕΕ
 • Συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι ΚΕΠΕΥ (Tied Agents of CIFs)
 • Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) - Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)
 • Εταιρείες Διαχείρισης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ)
 • Αντιπρόσωποι διάθεσης ΟΣΕΚΑ
 • Κυπριακά υποκαταστήματα Εταιρειών Διαχείρισης (ΕΔ) ΟΣΕΚΑ άλλων κρατών-μελών της ΕΕ
 • Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (Trustee and Fiduciary Service Providers)
 • Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
 • Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων - Alternative Investment Fund Managers (AIFMs)
 • Ρυθμιζόμενες Αγορές
 • Κεντρικοί Αντισυμβαλλόμενοι Εκκαθάρισης και Διακανονισμού εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
 • Αποθετήρια συναλλαγών  εξωχρηματιστηριακών παραγώγων
 • Πάροχοι Υπηρεσιών Κρυπτοπεριουσιακών Στοιχείων
Με την αναμενόμενη σχετικής νομοθεσίας η οποία βρίσκεται επί του παρόντος σε στάδιο νομοτεχνικού ελέγχου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου θα είναι η εποπτική Αρχή και για τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Alternative Investment Funds - AIFs). Περαιτέρω, ετοιμάζεται και η σχετική νομοθεσία που θα διέπει την εποπτεία των Κεντρικών Αποθετηρίων Μετοχών (Central Securities Depositories – CSDs).

Πέραν των πιο πάνω αρμοδιοτήτων, με βάση άλλες νομοθεσίες έχει ανατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και η άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων όπως αυτές προβλέπονται από τους ακόλουθους νόμους:
 • Τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005
 • Τον περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμο του 2005
 • Τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007
 • Τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.