Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Search:
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών A.M. Bekkali Consulting and Services Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών A.M. Bekkali Consulting and Services Ltd
21 Οκτωβρίου 2020
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
16 Οκτωβρίου 2020
Προσφορά σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής’
Προσφορά σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής’
16 Οκτωβρίου 2020
ΔελτίΔελτίο Τύπου: Σε διαβούλευση η χρήση ρυθμιστικής τεχνολογίας από τις εποπτευόμενες Οντότητες, για την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
ΔελτίΔελτίο Τύπου: Σε διαβούλευση η χρήση ρυθμιστικής τεχνολογίας από τις εποπτευόμενες Οντότητες, για την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
15 Οκτωβρίου 2020
Διαγραφή μελών από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
Διαγραφή μελών από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
28 Σεπτεμβρίου 2020
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών IFSA MANAGEMENT LTD
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών IFSA MANAGEMENT LTD
18 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση 17.09.2020 Αναφορικά με τη δημοσίευση του Νόμου ΜιΔΟΕΕ
Ανακοίνωση 17.09.2020 Αναφορικά με τη δημοσίευση του Νόμου ΜιΔΟΕΕ
17 Σεπτεμβρίου 2020
Δελτίο Τύπου - Η ΕΚΚ εξέδωσε Οδηγίες για τη σύσταση και λειτουργία των ΜιΔΟΕΕ
Δελτίο Τύπου - Η ΕΚΚ εξέδωσε Οδηγίες για τη σύσταση και λειτουργία των ΜιΔΟΕΕ
17 Σεπτεμβρίου 2020
Προσφορά σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ασφάλειας Ζωής’
Προσφορά σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ασφάλειας Ζωής’
16 Σεπτεμβρίου 2020
Δελτίο Τύπου - Στα €7.97 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων
Δελτίο Τύπου - Στα €7.97 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων
09 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση 08.09.2020 για Απόφαση Δικαστηρίου στην προσφυγή 1090/2014, Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων της Cyprus Popular Bank Co Ltd και των Εξηρτημένων της Εταιρειών
Ανακοίνωση 08.09.2020 για Απόφαση Δικαστηρίου στην προσφυγή 1090/2014, Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων της Cyprus Popular Bank Co Ltd και των Εξηρτημένων της Εταιρειών
08 Σεπτεμβρίου 2020
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
02 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση σχετικά με παράταση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικών Συμβούλων Επικοινωνίας σε διεθνές επίπεδο
Ανακοίνωση σχετικά με παράταση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικών Συμβούλων Επικοινωνίας σε διεθνές επίπεδο
01 Σεπτεμβρίου 2020
Αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων που διεξήχθησαν στις 11 Ιουλίου 2020 για τις κενές μόνιμες θέσεις στην ΕΚΚ
Αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων που διεξήχθησαν στις 11 Ιουλίου 2020 για τις κενές μόνιμες θέσεις στην ΕΚΚ
28 Αυγούστου 2020
Αλλαγή στη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας ΟΣΕ
Αλλαγή στη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας ΟΣΕ
17 Αυγούστου 2020
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες (11)
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες (11)
12 Αυγούστου 2020
Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τις Διακριτικές ευχέρειες που παρέχει η Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 για την τροποποίηση της οδηγίας 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τις Διακριτικές ευχέρειες που παρέχει η Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 για την τροποποίηση της οδηγίας 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
07 Αυγούστου 2020
Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τις διακριτικές ευχέρειες που παρέχει η Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ.
Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τις διακριτικές ευχέρειες που παρέχει η Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ.
07 Αυγούστου 2020
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
06 Αυγούστου 2020
Δημόσια Διαβούλευση Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τις Διακριτικές ευχέρειες που παρέχει η Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την θέσπιση ενός κοινού πλαισίου για την έκδοση, τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και τη δημόσια εποπτεία των καλυμμένων ομολόγων - Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Έκδοσης και Δημόσιας Εποπτείας Καλυμμένων Ομολόγων Νόμος του 2020»
Δημόσια Διαβούλευση Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τις Διακριτικές ευχέρειες που παρέχει η Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την θέσπιση ενός κοινού πλαισίου για την έκδοση, τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και τη δημόσια εποπτεία των καλυμμένων ομολόγων - Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Έκδοσης και Δημόσιας Εποπτείας Καλυμμένων Ομολόγων Νόμος του 2020»
06 Αυγούστου 2020
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.