Πληροφορίες
Πληροφορίες

ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΖHΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ (Τ.Α.Ε.)

Πληροφορίες

1. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών ΕΠΕΥ

Τι είναι το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών ΕΠΕΥ
Το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών ΕΠΕΥ (‘‘ΤΑΕ’’) σημαίνει το ταμείο των μελών του που ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 59(1) και (2) του νόμου 144(Ι)/2007 που προνοεί για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών, την Άσκηση Επενδυτικών Δραστηριοτήτων, τη Λειτουργία Ρυθμιζόμενων Αγορών και άλλα Συναφή Θέματα (‘‘Νόμος’’) ως ταμείο αποζημίωσης επενδυτών πελατών ΚΕΠΕΥ που δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα και οι αρμοδιότητες και λειτουργίες του ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Νόμου καθώς και της Οδηγίας 144-2007-15 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (“ΕΚΚ”) για τη Συνέχιση της Λειτουργίας και τη Λειτουργία του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών ΕΠΕΥ (‘‘Οδηγία’’).

2. Σκοπός του ΤΑΕ

Ποιος ο σκοπός του ΤΑΕ και ποιος μπορεί να υποβάλει προς αίτηση καταβολής αποζημίωσης
Σκοπός του ΤΑΕ είναι η εξασφάλιση των απαιτήσεων των καλυπτόμενων πελατών έναντι των μελών του ΤΑΕ με την καταβολή αποζημίωσης αν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.
 
Αίτηση για αποζημίωση μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε μη επαγγελματίας επενδυτής-πελάτης μέλους του ΤΑΕ ο οποίος καλύπτεται από το ΤΑΕ για απαιτήσεις του κατά τέτοιου μέλους, οι οποίες απορρέουν από τις παρεχόμενες από το μέλος καλυπτόμενες υπηρεσίες.
 
Ο αιτητής μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας που στερείται νομικής προσωπικότητας.
 
Δεν είναι απαραίτητο ο αιτητής να είναι Κύπριος πολίτης. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και αλλοδαποί που διαμένουν στην Κύπρο και Κύπριοι ή αλλοδαποί που διαμένουν στο εξωτερικό.

3. Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται αίτηση

Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται αίτηση
Σε κάθε περίπτωση και αφού συντρέχει μια από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1) της Παραγράφου 3 της Οδηγίας, οι απαιτήσεις των αιτητών θα πρέπει να απορρέουν από τις παρεχόμενες από τα μέλη του Ταμείου επενδυτικές υπηρεσίες ή την παρεπόμενη υπηρεσία κατά την παράγραφο (1) του Μέρους ΙΙ του Τρίτου Παραρτήματος, του Νόμου συμπεριλαμβανομένων των πελατών των υποκαταστημάτων των μελών του ΤΑΕ που είναι εγκαταστημένα σε κράτη μέλη.
 
Δύνανται να αποζημιωθούν επίσης επενδυτές, στους οποίους παρέχονται επενδυτικές υπηρεσίες ή η παρεπόμενη υπηρεσία κατά την παράγραφο 1 του Μέρους II του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου είτε από υποκατάστημα μέλους του ΤΑΕ, το οποίο, χωρίς να εδρεύει στη Δημοκρατία, έχει εγκατασταθεί στη Δημοκρατία και είναι είτε από μέλος του ΤΑΕ που δεν έχει εγκατάσταση στη Δημοκρατία, παρέχει όμως σ' αυτή διασυνοριακώς τις ανωτέρω υπηρεσίες.
 
Το ΤΑΕ δεν καλύπτει τους αιτητές οι οποίοι απαριθμούνται στο Δεύτερο Παράρτημα της Οδηγίας, καθώς και αιτητές οι οποίοι ενδεχομένως να είναι καλυπτόμενοι αλλά που υποβάλλουν στο ΤΑΕ αίτηση αποζημίωσης, για απαιτήσεις τους κατά μέλους του ΤΑΕ που διετέλεσε μέλος του Ταμείου ως προς καλυπτόμενες υπηρεσίες, μετά πάροδο ενός έτους από την απώλεια από το μέλος του ΤΑΕ της ιδιότητας του μέλους του Ταμείου.
 
Περαιτέρω δεν καταβάλλεται αποζημίωση από το Τ.Α.Ε. για απαιτήσεις που πηγάζουν από συναλλαγές προσώπων, τα οποία έχουν καταδικαστεί ως προς τις συναλλαγές αυτές για ποινικό αδίκημα δυνάμει του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007.

4. Ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης

Ποιο είναι το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης
Το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης σε αιτητές οι οποίοι θα κριθούν ότι δικαιούνται να αποζημιωθούν ανέρχεται μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ. Η κάλυψη αυτή αφορά το σύνολο των απαιτήσεων του αιτητή έναντι ενός μέλους του ΤΑΕ ανεξαρτήτως αριθμού λογαριασμών, νομίσματος και τόπου παροχής της υπηρεσίας.

5. Έναρξη της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων

Πότε γίνεται η έναρξη της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων και ποια διαδικασία ακολουθείται
Μέσα σε εύλογο χρόνο από τη στιγμή που η ΕΚΚ διαπιστώσει είτε  ότι μέλος του ΤΑΕ δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από απαιτήσεις πελατών τους είτε επειδή δικαστήριο λόγω της οικονομικής κατάστασης μέλους του ΤΑΕ έχει εκδώσει απόφαση για την αναστολή της δυνατότητας των πελατών του μέλους του ΤΑΕ για ικανοποίηση των απαιτήσεων τους έναντι του εν λόγω μέλους, εκδίδει απόφαση για την έναρξη της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων από το ΤΑΕ.
 
Πριν αποφασίσει, η ΕΚΚ μπορεί να ζητήσει από το μέλος του ΤΑΕ να εκθέσει τις απόψεις του μέσα σε σύντομη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών εργασίμων ημερών από την πρόσκληση για την έκθεση των απόψεων του.
 
Η ΕΚΚ μπορεί υπό κάποιες προϋποθέσεις να   παρατείνει μέχρι τρεις μήνες την έκδοση της απόφασης της για την έναρξη της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων από το ΤΑΕ.
 
Η ΕΚΚ δημοσιεύει τις σχετικές πληροφορίες της απόφασης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθώς και στο διαδικτυακό της τόπο.
 
Μετά την απόφαση για την έναρξη της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων, το ΤΑΕ δημοσιεύει, σε τρεις τουλάχιστον εφημερίδες ευρείας παγκύπριας κυκλοφορίας, πρόσκληση προς τους καλυπτόμενους πελάτες για να προβάλουν τις απαιτήσεις τους έναντι του μέλους του ΤΑΕ από τις καλυπτόμενες υπηρεσίες, ορίζοντας τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων, την προθεσμία υποβολής τους (όχι μικρότερη των 5 μηνών ούτε μεγαλύτερη των εννέα μηνών από τις δημοσιεύσεις ) και το περιεχόμενο τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο Μέρος V της Οδηγίας.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ΤΑΕ, με ανακοίνωση του που δημοσιεύεται σε τρεις τουλάχιστον εφημερίδες ευρείας παγκύπριας κυκλοφορίας, μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης μέχρι τρεις μήνες.
Οι αιτήσεις αποζημίωσης πρέπει να περιλαμβάνουν -
-το όνομα του αιτητή·
-τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτύπου, καθώς και τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτητή·
-τον κωδικό πελάτη που είχε ο αιτητής στο μέλος του Ταμείου·
-τα στοιχεία της σύμβασης καλυπτομένων υπηρεσιών μεταξύ του μέλους του Ταμείου και του αιτητή·
-το είδος και το ύψος των προβαλλομένων  απαιτήσεων του αιτητή· και
-παράθεση των στοιχείων, από τα οποία προκύπτουν οι προβαλλόμενες απαιτήσεις του αιτητή και το ύψος τους.
Το ΤΑΕ μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία τα οποία γνωστοποιεί με δημοσίευση σε τρεις τουλάχιστον εφημερίδες ευρείας παγκύπριας κυκλοφορίας και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Το ΤΑΕ ορίζει ένα τουλάχιστον εγκεκριμένο ελεγκτή και ένα τουλάχιστον δικηγόρο, με γνώση σε θέματα κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι αξιολογούν τις υποβαλλόμενες στο ΤΑΕ αιτήσεις και εισηγούνται στη Διαχειριστική Επιτροπή του ΤΑΕ την αποδοχή τους εν όλω ή εν μέρει ή την απόρριψη τους.
Για την εξακρίβωση των απαιτήσεων αιτητή κατά μέλους του ΤΑΕ, καθώς και τυχόν ανταπαιτήσεων του μέλους, λαμβάνονται υπόψη τα βιβλία που τηρεί και τα στοιχεία που εκδίδει το μέλος του ΤΑΕ, καθώς και τα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο αιτητής.
Το ύψος της καταβλητέας σε κάθε καλυπτόμενο πελάτη αποζημίωσης υπολογίζεται σύμφωνα με τους νομικούς και συμβατικούς όρους που διέπουν τη σχέση του καλυπτόμενου πελάτη με το μέλος του ΤΑΕ, τηρουμένων των κανόνων για συμψηφισμό που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των απαιτήσεων μεταξύ του καλυπτόμενου πελάτη και του μέλους του Ταμείου.
 
Η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων που αφορούν την αποζημίωση στον καλυπτόμενο πελάτη γίνεται με βάση την αξία τους κατά την ημέρα –
(α) της δημοσίευσης της σχετικής δικαστικής απόφασης· ή
(β) της δημοσίευσης της σχετικής απόφασης της ΕΚΚ.
Η καταβλητέα αποζημίωση υπολογίζεται από το άθροισμα του συνόλου των εξακριβωμένων απαιτήσεων του καλυπτόμενου πελάτη κατά του μέλους του ΤΑΕ, από όλες τις καλυπτόμενες υπηρεσίες που του παρείχε το μέλος και ανεξαρτήτως του αριθμού λογαριασμών, των οποίων ο αιτητής είναι δικαιούχος, του νομίσματος και του τόπου παροχής των υπηρεσιών αυτών.
Αν το ποσό της απαίτησης υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€20.000), στον αιτητή καταβάλλεται ως αποζημίωση κατ' αποκοπή το ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€20.000).
Στην περίπτωση που μέλος του ΤΑΕ παρέχει σε πελάτες του υπηρεσίες μέσω υποκαταστήματος που βρίσκεται σε τρίτη χώρα, το ύψος της ανώτατης καταβαλλόμενης αποζημίωσης στους πελάτες του εν λόγω υποκαταστήματος ανέρχεται, ανά πελάτη, κατ' αποκοπή στο ποσό που καταβάλλει το τυχόν σύστημα αποζημίωσης επενδυτών που λειτουργεί στην εν λόγω τρίτη χώρα, χωρίς όμως το ποσό αυτό να δύναται να υπερβαίνει το οριζόμενο ανώτατο ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€20.000) που μπορεί να καταβάλει το ΤΑΕ·
Εάν στην τρίτη χώρα δεν λειτουργεί σύστημα αποζημίωσης επενδυτών, το ποσό της ανώτατης καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανέρχεται ανά πελάτη του υποκαταστήματος σε ποσό που αντιστοιχεί σε τρείς χιλιάδες τετρακόσια δεκαεπτά ευρώ  (€3.417).
Το ποσό αυτό προσδιορίζεται στο νόμισμα της εν λόγω τρίτης χώρας κατά την έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήματος και αναπροσαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου κάθε δεύτερου ημερολογιακού έτους μετά το έτος, κατά το οποίο έλαβε χώρα ο αμέσως προηγούμενος προσδιορισμός, με βάση την μέση ισοτιμία συναλλάγματος, όπως αυτή ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για το νόμισμα που αφορά την εν λόγω χώρα, κατά την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγουμένου έτους.
Με το πέρας της αποτίμησης, το ΤΑΕ εκδίδει πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται οι πελάτες του μέλους του ΤΑΕ, που είναι δικαιούχοι αποζημίωσης, με προσδιορισμό του χρηματικού ποσού που δικαιούται ο καθένας, και, το οποίο κοινοποιεί στην ΕΚΚ και στο μέλος του ΤΑΕ, εντός πέντε εργασίμων ημερών από την έκδοση του και ανακοινώνει σε κάθε επηρεαζόμενο πελάτη το πόρισμα του, το αργότερο εντός δέκα πέντε ημερών από την έκδοση του πρακτικού.
 
Το ΤΑΕ είναι υποχρεωμένο να καταβάλει σε κάθε καλυπτόμενο πελάτη αιτητή την αποζημίωση εντός προθεσμίας τριών μηνών από την αποστολή στην ΕΚΚ του πρακτικού των δικαιούχων αποζημίωσης.

6. Υποβολή της αίτησης

Πως υποβάλλεται η αίτηση
Η αίτηση προς το ΤΑΕ μπορεί να υποβληθεί με ένα από τους ακόλουθους δύο τρόπους:
  (α) Συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το ειδικό έντυπο υποβολής αίτησης, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ.

  (β) Υποβάλλοντας μια απλή επιστολή στο γραφείο του ΤΑΕ συνοδευόμενη από όλα τα αποδεικτικά στοιχεία.

Η επιστολή/αίτηση μπορεί:
  (α) Να σταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
       Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών ΕΠΕΥ
       Διαγόρου 27, 1097 Λευκωσία, Κύπρος
 
  (β) Να παραδοθεί ιδιοχείρως στο γραφείο του ΤΑΕ στη διεύθυνση:
       Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών ΕΠΕΥ
       Διαγόρου 27, 1097 Λευκωσία, Κύπρος

Σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης, βεβαιωθείτε ότι αυτή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία:
 
  · Στοιχεία του αιτητή (όνομα, διεύθυνση, αρ. ταυτότητας/διαβατηρίου και αριθμούς τηλεφώνων,                       τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονικής διεύθυνσης).
  · Όνομα μέλους του ΤΑΕ εναντίον του οποίου στρέφεται η αίτηση και τον κωδικό πελάτη και/ή τον αριθμό       επενδυτικού λογαριασμού που είχε ο αιτητής.
  · Αντίγραφο της σύμβασης καλυπτομένων υπηρεσιών μεταξύ του μέλους του Ταμείου και του αιτητή.
  · Το είδος και το ύψος των προβαλλομένων  απαιτήσεων του αιτητή.
  · Αντίγραφο τελευταίας κατάστασης λογαριασμού από την πλατφόρμα συναλλαγών που χρησιμοποιούσε το μέλος του ΤΑΕ
  · Αντίγραφο κατάστασης καταθέσεων και αναλήψεων από το λογαριασμό που διατηρούσατε με το μέλος του ΤΑΕ.
  · Αντίγραφα εγγράφων που αποδεικνύουν τις καταθέσεις χρημάτων από τον αιτητή στο μέλος του ΤΑΕ (π.χ. εντολές μεταφοράς (swift transfers), εντολές καταθέσεων, χρεωστικές σημειώσεις κ.τ.λ.)
  · Περιγραφή των γεγονότων και παράθεση στοιχείων από τα οποία προκύπτουν οι προβαλλόμενες απαιτήσεις του αιτητή και το ύψος τους με συγκεκριμένες αναφορές στις ενέργειες ή παραλείψεις του μέλους του ΤΑΕ.
  · Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ή δικαιολογητικά που να δεικνύουν ότι ο αιτητής δικαιούται να αιτείται αμοζημλιωσης.
  · Αναφορά και αντίγραφα τυχόν αλληλογραφίας με το εμπλεκόμενο μέλος του ΤΑΕ.
  · Γραπτλη βεβαίωση ότι όλα τα στοιχεία/πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση/επιστολή καθώς και όλα τα έγγραφα που την συνοδεύουν είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς

7. Γενικά

Γενικές Πληροφορίες
Προτού υποβληθεί οποιαδήποτε αίτηση στο ΤΑΕ, οι αιτητές προτρέπονται να μελετήσουν τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου και την Οδηγία. Βασική προϋπόθεση για αποζημίωση είναι η ύπαρξη βάσιμης απαίτησης του αιτητή.

Τέλος το  ΤΑΕ μπορεί  να  απαιτήσει  οποτεδήποτε από αιτητή στον οποίο καταβλήθηκε αποζημίωση την επιστροφή της, εφόσον διαπιστώσει εκ των υστέρων ότι υπήρχε οποιοσδήποτε λόγος απόρριψης της αίτησης του σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας.