Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Η Επιτροπή Δομή και Τμήματα Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
Το Τμήμα Παρεμπόδισης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των εποπτευόμενων οργανισμών της ΕΚΚ με τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές καθορίζονται στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’) και την Οδηγία της ΕΚΚ για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες  (‘η Οδηγία’).

Τα καθήκοντα του Τμήματος Παρεμπόδισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:
 
  • Την παρακολούθηση, αξιολόγηση και εποπτεία της εφαρμογής των προνοιών του Νόμου και της Οδηγίας από τους εποπτευόμενους οργανισμούς της ΕΚΚ.
  • Την εποπτεία των εποπτευόμενων οργανισμών με τις συνεχείς υποχρεώσεις τους μέσω επιτόπιων (onsite) και εξ’ αποστάσεως (offsite) ελέγχων, με σκοπό την αξιολόγηση της επάρκειας και της καταλληλόλητας των σχετικών μέτρων και διαδικασιών που εφαρμόζουν. 
  • Τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Όργανα τα οποία είναι υπεύθυνα για την προετοιμασία των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, Κανονισμών, Προτύπων και Οδηγιών.
  • Τη συμμετοχή στην Συμβουλευτική Αρχή η οποία εγκαθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 56 του Νόμου.
  • Τη συμμετοχή σε επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι άλλων αντίστοιχων εποπτικών αρχών εντός και εκτός Κύπρου σε θέματα Παρεμπόδισης του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
  • Τη συμμετοχή σε αξιολογήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης για τα μέτρα που λαμβάνονται κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Moneyval) του Συμβουλίου της Ευρώπης.
  • Τη σύνταξη και δημοσίευση Οδηγιών, Κατευθυντήριων Γραμμών και Εγκυκλίων  σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των εποπτευόμενων οργανισμών.
  • Την εκπαίδευση των εποπτευόμενων οργανισμών σε θέματα Παρεμπόδισης του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.