Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το Τμήμα Πληροφορικής και Εργασιών είναι υπεύθυνο για την διαχείριση και την αναβάθμιση της υποδομής των συστημάτων πληροφορικής του οργανισμού, του διαδικτυακού τόπου και του εσωτερικού δικτύου και άλλα θέματα που αφορούν την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας από την Επιτροπή, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στην διαχείριση δεδομένων και την επικοινωνία που πραγματοποιείται κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πληροφορικής και Εργασιών περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο τα ακόλουθα:
  • Την δημιουργία, υλοποίηση, παρακολούθηση και βελτίωση συστημάτων τα οποία κρίνονται αναγκαία τόσο για το Τμήμα Πληροφορικής όσο και για τα άλλα Τμήματα
  • Την τακτική ενημέρωση του Διαδικτυακού Τόπου της Επιτροπής
  • Την βελτίωση του τρόπου παρουσίασης των πληροφοριών όπως απορρέουν από ηλεκτρονικά ή μη έντυπα της Επιτροπής
  • Τη διαχείριση και παρακολούθηση, ειδικότερα σε θέματα ασφαλείας, του εσωτερικού δικτύου και των διαφόρων συστημάτων της Επιτροπής
  • Την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και συντονισμό της εφαρμογής των Συστημάτων Διαχείρισης Εγγράφων και Κεφαλαιακής Επάρκειας καθώς και την απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού
  • Την παρακολούθηση της υλοποίησης και συνεχή ανάπτυξη των έργων Πληροφορικής της ESMA σε σχέση με την Επιτροπή, όπως την Αναφορά Συναλλαγών (TREM), του Μηχανισμού Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών (ΟΑΜ) και συντονισμό της εφαρμογής τους
  • Τη συμμετοχή στην μόνιμη επιτροπή της ESMA την ESMA-ITMG η οποία ασχολείται με θέματα πληροφορικής
  • Την δημιουργία του νέου Κεντρικού Αρχείου της Επιτροπής το οποίο θα έχει την ευθύνη όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, την κατηγοριοποίηση και διαχωρισμό τους σε επίπεδα ασφάλειας και πρόσβασης
  • Την συνεχή αναβάθμιση του Εσωτερικού Δικτύου της Επιτροπής ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στην διαχείριση των δεδομένων που διακινούνται.

Η επικοινωνία με το Τμήμα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση:information.technology@cysec.gov.cy
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.