Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΡΗΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ(CyTBOR)
ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΡΗΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ(CyTBOR)
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΡΗΤΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΩΝ(CyTBOR)
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘EKK’), δυνάμει του άρθρου 61Γ(4)(α) του Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (188(I)/2007), καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων στη Δημοκρατία (το ‘Μητρώο’), στο οποίο καταχωρίζονται πληροφορίες σχετικά με ρητά εμπιστεύματα, παρεμφερείς νομικές διευθετήσεις, τους πραγματικούς δικαιούχους των ρητών εμπιστευμάτων και τους πραγματικούς δικαιούχους παρεμφερών νομικών διευθετήσεων.
 
Προς τον σκοπό αυτό, η ΕΚΚ σύμφωνα με την Οδηγία για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες (Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων) (Κ.Δ.Π.257/2021) έχει αναπτύξει Σύστημα (CYPRUS TRUSTS BENEFICIAL OWNERS REGISTRY – ‘CyTBOR’) μέσω του οποίου τηρείται το Μητρώο.
 
Συγκεκριμένα, μέσω του  CyTBOR πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, η εγγραφή, γνωστοποίηση, διαχείριση, τήρηση και επικαιροποίηση των πληροφοριών των πραγματικών δικαιούχων ρητών εμπιστευμάτων και παρεμφερών νομικών διευθετήσεων καθώς και η πρόσβαση στο Μητρώο.
 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΧΓΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΧΓΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΧΓΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΒΙΝΤΕΟ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΒΙΝΤΕΟ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΒΙΝΤΕΟ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.