Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας σε οντότητες που εμπίπτουν στους εποπτευόμενους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου οργανισμούς, και συγκεκριμένα σε ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ), Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και ΟΣΕΚΑ.
Επίσης, το Τμήμα εξετάζει διάφορες αιτήσεις όπως για παράδειγμα αιτήσεις για επέκταση της άδειας των πιο πάνω οργανισμών, για αλλαγές στη μετοχική δομή τους και για αλλαγές στα πρόσωπα που διευθύνουν τις δραστηριότητες τους, κοινοποιήσεις για παροχή υπηρεσιών διασυνοριακώς είτε μέσω της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είτε μέσω της ίδρυσης υποκαταστήματος, κοινοποιήσεις Εταιρειών Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή ΔΟΕΕ για τη διάθεση ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ (Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) σε άλλα Κράτη Μέλη κ.α.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αδειοδοτήσεων περιλαμβάνουν κυρίως:
  • Την εξέταση αιτήσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ), Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και ΟΣΕΚΑ
  • Την εξέταση αιτήσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας σε αντιπρόσωπους διάθεσης ΟΣΕΚΑ, Ρυθμιζόμενες Αγορές, κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους εκκαθάρισης και διακανονισμού εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, αποθετήρια συναλλαγών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και κεντρικά αποθετήρια μετοχών
  • Την εξέταση αιτήσεων για επέκταση της άδειας των πιο πάνω οργανισμών, για αλλαγές στη μετοχική δομή τους και για αλλαγές στα πρόσωπα που διευθύνουν τις δραστηριότητες τους
  • Την αποδοχή κοινοποιήσεων ΚΕΠΕΥ, Εταιρειών Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων για παροχή υπηρεσιών διασυνοριακώς είτε μέσω της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είτε μέσω της ίδρυσης υποκαταστήματος
  • Την αποδοχή κοινοποιήσεων Εταιρειών Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή ΔΟΕΕ για τη διάθεση ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ (Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) σε άλλα Κράτη Μέλη ή, στην περίπτωση ΔΟΕΕ και σε Τρίτες Χώρες
  • Την αποδοχή κοινοποιήσεων ΕΠΕΥ, Εταιρειών Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή ΔΟΕΕ άλλων Κρατών Μελών για τη παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία είτε μέσω της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είτε μέσω της ίδρυσης υποκαταστήματος
  • Την αποδοχή κοινοποιήσεων ΟΣΕΚΑ άλλων κρατών μελών της ΕΕ για τη διάθεση ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
  • Την αποδοχή κοινοποιήσεων ΔΟΕΕ άλλων κρατών μελών της ΕΕ ή Τρίτων Χωρών για τη διάθεση ή τη σύσταση και διαχείριση ΟΕΕ στη Δημοκρατία.

Η επικοινωνία με το Τμήμα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: authorisations@cysec.gov.cy 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.