Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Αδειοδοτήσεις
Αδειοδοτήσεις
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Αδειοδοτήσεις
Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας σε οντότητες που εμπίπτουν στους εποπτευόμενους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου οργανισμούς, και συγκεκριμένα σε ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ), Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και ΟΣΕΚΑ.
Επίσης, το Τμήμα εξετάζει διάφορες αιτήσεις όπως για παράδειγμα αιτήσεις για επέκταση της άδειας των πιο πάνω οργανισμών, για αλλαγές στη μετοχική δομή τους και για αλλαγές στα πρόσωπα που διευθύνουν τις δραστηριότητες τους, κοινοποιήσεις για παροχή υπηρεσιών διασυνοριακώς είτε μέσω της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είτε μέσω της ίδρυσης υποκαταστήματος, κοινοποιήσεις Εταιρειών Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή ΔΟΕΕ για τη διάθεση ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ (Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) σε άλλα Κράτη Μέλη κ.α.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αδειοδοτήσεων περιλαμβάνουν κυρίως:
  • Την εξέταση αιτήσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας σε ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ), Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και ΟΣΕΚΑ
  • Την εξέταση αιτήσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας σε αντιπρόσωπους διάθεσης ΟΣΕΚΑ, Ρυθμιζόμενες Αγορές, κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους εκκαθάρισης και διακανονισμού εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, αποθετήρια συναλλαγών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και κεντρικά αποθετήρια μετοχών
  • Την εξέταση αιτήσεων για επέκταση της άδειας των πιο πάνω οργανισμών, για αλλαγές στη μετοχική δομή τους και για αλλαγές στα πρόσωπα που διευθύνουν τις δραστηριότητες τους
  • Την αποδοχή κοινοποιήσεων ΚΕΠΕΥ, Εταιρειών Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων για παροχή υπηρεσιών διασυνοριακώς είτε μέσω της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είτε μέσω της ίδρυσης υποκαταστήματος
  • Την αποδοχή κοινοποιήσεων Εταιρειών Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή ΔΟΕΕ για τη διάθεση ΟΣΕΚΑ ή ΟΕΕ (Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) σε άλλα Κράτη Μέλη ή, στην περίπτωση ΔΟΕΕ και σε Τρίτες Χώρες
  • Την αποδοχή κοινοποιήσεων ΕΠΕΥ, Εταιρειών Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή ΔΟΕΕ άλλων Κρατών Μελών για τη παροχή υπηρεσιών στη Δημοκρατία είτε μέσω της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είτε μέσω της ίδρυσης υποκαταστήματος
  • Την αποδοχή κοινοποιήσεων ΟΣΕΚΑ άλλων κρατών μελών της ΕΕ για τη διάθεση ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
  • Την αποδοχή κοινοποιήσεων ΔΟΕΕ άλλων κρατών μελών της ΕΕ ή Τρίτων Χωρών για τη διάθεση ή τη σύσταση και διαχείριση ΟΕΕ στη Δημοκρατία.

Η επικοινωνία με το Τμήμα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: authorisations@cysec.gov.cy 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Συνέδρια
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Κόμβος Καινοτομίας
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.