Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Επεξηγήσεις: Βλέπε κάτω μέρος σελίδας
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 2016
Νομική Οντότητα /Πρόσωπο Ιδιότητα Ημερομηνία Απόφασης Κύρωση (€) Αιτιολογία
Fortified Capital Ltd ΔΟΕΕ 19 Δεκ. 2016 5.000 Για παράβαση του Ν. 131(Ι)/2014 σχετικά με μη γνωστοποίηση της πρόθεσης του Θεματοφύλακα του ΟΕΕ να παραιτηθεί.
Bdswiss Holding Plc ΚΕΠΕΥ 19 Δεκ. 2016 150.000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανές παραβάσεις του Ν.144(Ι)/2007 και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών που αφορούν τη λειτουργία της.
Agroton Public Ltd Εκδότης κινητών αξιών στο Warsaw Stock Exchange 05 Δεκ. 2016 1.250 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2015.
Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 05 Δεκ. 2016 1.500 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2015.
Louis Plc Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 05 Δεκ. 2016 12.500 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2015.
Charilaos Apostolides Public Ltd (ex) Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 05 Δεκ. 2016 13.500 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2015.
L.P. Transbeton Public Ltd (ex)Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 05 Δεκ. 2016 13.500 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2015.
Cyprint Plc (ex)Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 05 Δεκ. 2016 13.500 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2015.
Mutual Trust Limited (τώρα Woodbrook Corporate Services Limited) (ex) ΕΠΔΥ 05 Δεκ. 2016 15.000 Για παραβάσεις του Ν.196(Ι)/2012 που αφορούν τη λειτουργία της (παροχή διοικητικών υπηρεσιών σε περίοδο αναστολής της άδειας/ ανάθεση διοικητικών υπηρεσιών σε τρίτους εκτός Δημοκρατίας)
Novox Capital Ltd ΚΕΠΕΥ 05 Δεκ. 2016 175.000 Για παραβάσεις του Ν.144(Ι)/2007, της ΟΔ 144-2007-01 και της ΟΔ 144-2007-02 που αφορούν τη λειτουργία της.
Colmex Pro Ltd ΚΕΠΕΥ 28 Νοε. 2016 100.000 Για παραβάσεις του Ν.144(Ι)/2007, της ΟΔ 144-2007-01 και της ΟΔ 144-2007-02 που αφορούν τη λειτουργία της.
κ. Νικόλαος Τσάκος (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 26 Σεπ. 2016 0 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 30.6.2012 (απεικόνιση υπεραξίας Uniastrum Bank).
κ. Συμεών Μάτσης (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 26 Σεπ. 2016 0 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 30.6.2012 (απεικόνιση υπεραξίας Uniastrum Bank).
κα Άννα Διογένους (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 26 Σεπ. 2016 0 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 30.6.2012 (απεικόνιση υπεραξίας Uniastrum Bank).
κ. Ευδόκιμος Ξενοφώντος (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 26 Σεπ. 2016 0 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 30.6.2012 (απεικόνιση υπεραξίας Uniastrum Bank).
κ. Ηλίας Νεοκλέους (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 26 Σεπ. 2016 0 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 30.6.2012 (απεικόνιση υπεραξίας Uniastrum Bank).
κ. Χρίστος Μουσκής (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 26 Σεπ. 2016 0 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 30.6.2012 (απεικόνιση υπεραξίας Uniastrum Bank).
κ. Κώστας Χατζήπαπας (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 26 Σεπ. 2016 0 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 30.6.2012 (απεικόνιση υπεραξίας Uniastrum Bank).
κ. Βασίλης Γ. Ρολόγης (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 26 Σεπ. 2016 0 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 30.6.2012 (απεικόνιση υπεραξίας Uniastrum Bank).
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (BOC) (ex) Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 26 Σεπ. 2016 25.000 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 και του Ν.116(Ι)/2005 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για τις 30.6.2012 και την εννιαμηνιαία οικονομική έκθεση για τις 30.9.2012 (κατάρτιση/παραπλανητικά στοιχεία/χειραγώγηση αγοράς - απεικόνιση υπεραξίας Uniastrum Bank).
κ. Κώστας Σεβέρης (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 26 Σεπ. 2016 30.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 30.6.2012 (απεικόνιση υπεραξίας Uniastrum Bank).
κ. Γιώργος Γεωργιάδης (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 26 Σεπ. 2016 30.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 30.6.2012 (απεικόνιση υπεραξίας Uniastrum Bank).
κα Ειρήνη Καραμάνου (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 26 Σεπ. 2016 30.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 30.6.2012 (απεικόνιση υπεραξίας Uniastrum Bank).
κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 26 Σεπ. 2016 50.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 30.6.2012 (απεικόνιση υπεραξίας Uniastrum Bank).
κ. Γιάννης Πεχλιβανίδης (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 26 Σεπ. 2016 70.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 30.6.2012 (απεικόνιση υπεραξίας Uniastrum Bank).
κ. Γιάννης Κυπρή(Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 26 Σεπ. 2016 70.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 30.6.2012 (απεικόνιση υπεραξίας Uniastrum Bank).
κ. Ανδρέας Αρτέμη (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) Πρόεδρος ΔΣ 26 Σεπ. 2016 70.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 30.6.2012 (απεικόνιση υπεραξίας Uniastrum Bank).
κ. Χρίστης Χατζημιτσής (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) Αν.Γεν.Διευθ. 26 Σεπ. 2016 70.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 30.6.2012 (απεικόνιση υπεραξίας Uniastrum Bank).
XFR Financial Ltd (ex XTrade Europe Ltd και τώρα Merba Limited) ΚΕΠΕΥ 26 Σεπ. 2016 225.000 Για παραβάσεις του Ν.144(Ι)/2007, της ΟΔ 144-2007-01 και της ΟΔ 144-2007-02 που αφορούν τη λειτουργία της.
Teos Corporate Services Ltd (ex)ΕΠΔΥ 19 Σεπ. 2016 5.000 Για παράβαση του Ν.196(Ι)/2012 που αφορά τη λειτουργία της.
κ. Danny Rothman (ή κ. Daniel Rubinstein) (Glistentree Holdings Limited-(ex) ΚΕΠΕΥ) Μέτοχος 05 Σεπ. 2016 100, 000 (απαγόρευση επαγγελματικής δραστηριότητας μέχρι 9/2021) Για παράβαση του Ν.144(Ι)/2007 σχετικά με υποβολή ψευδή/παραπλανητικών εγγράφων/στοιχείων στην ΕΚΚ.
OptionRally Financial Services Ltd (ex) ΚΕΠΕΥ 05 Σεπ. 2016 138.000 Για παραβάσεις του Ν.144(Ι)/2007, της ΟΔ 144-2007-01 και της ΟΔ 144-2007-02 που αφορούν τη λειτουργία της.
IQ Option Europe Ltd ΚΕΠΕΥ 05 Σεπ. 2016 160.000 Για παραβάσεις του Ν.144(Ι)/2007, της ΟΔ 144-2007-01 και της ΟΔ 144-2007-02 που αφορούν τη λειτουργία της.
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (CPB) (ex) Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 01 Αυγ. 2016 0 Για παράβασεις του Ν.116(Ι)/2005 και της ΟΔ116-2005-03 σχετικά με μη δημοσιοποίηση εμπιστευτικής πληροφορίας και χειραγώγηση της αγοράς (εξασφάλιση κρατικής στήριξης).
κ. Χρίστος Στυλιανίδης (Cyprus Popular Bank Public Co Ltd) Διευθύνων Σύμβουλος 01 Αυγ. 2016 50.000 Παραβάσεις της εταιρείας Cyprus Popular Bank Public Co Ltd του Ν.116(Ι)/2005 και της ΟΔ116-2005-03 για μη δημοσιοποίηση εμπιστευτικής πληροφορίας και τη χειραγώγηση της αγοράς οφείλονταν σε δική του υπαιτιότητα και αμέλεια (εξασφάλιση κρατικής στήριξης).
κ. Ευθύμιος Μπουλούτας (Cyprus Popular Bank Public Co Ltd) Διευθύνων Σύμβουλος 01 Αυγ. 2016 70.000 Παραβάσεις της εταιρείας Cyprus Popular Bank Public Co Ltd του Ν.116(Ι)/2005 και της ΟΔ116-2005-03 για μη δημοσιοποίηση εμπιστευτικής πληροφορίας και τη χειραγώγηση της αγοράς οφείλονταν σε δική του υπαιτιότητα και αμέλεια (εξασφάλιση κρατικής στήριξης).
HF Markets (Europe) Ltd ΚΕΠΕΥ 01 Αυγ. 2016 105.000 Για παραβάσεις του Ν.144(Ι)/2007, της ΟΔ 144-2007-01 και της ΟΔ 144-2007-02 που αφορούν τη λειτουργία της.
M&L Invest Union Markets Ltd (τώρα EXT Ltd) ΚΕΠΕΥ 25 Ιουλ. 2016 2.000 Για παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 680/2014 και της ΟΔ144-2014-14 σχετικά με την μη υποβολή/γνωστοποίηση καταστάσεων κεφαλαιακής επάρκειας και χρηματοδοτικών ανοιγμάτων για τις 31.12.2015 εντός προθεσμίας.
Modestou Sound & Vision Public Company Ltd (ex)Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 13 Ιουν. 2016 500 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο 2015.
Agroton Public Ltd Εκδότης κινητών αξιών στο Warsaw Stock Exchange 13 Ιουν. 2016 1000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο 2015.
Sea Star Capital Plc (ex)Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 13 Ιουν. 2016 1.500 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο 2015.
L.P. Transbeton Public Ltd (ex)Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 13 Ιουν. 2016 6.300 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο 2015.
Charilaos Apostolides Public Ltd (ex) Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 13 Ιουν. 2016 7.300 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο 2015.
Cyprint Plc (ex)Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 13 Ιουν. 2016 7.300 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο 2015.
Karkotis Manufacturing & Trading Public Ltd (ex)Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 13 Ιουν. 2016 7.300 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο 2015.
B.O. Tradefinancials Ltd (ex)ΚΕΠΕΥ 06 Ιουν. 2016 138.000 Για παραβάσεις του Ν.144(Ι)/2007, της ΟΔ 144-2007-01 και της ΟΔ 144-2007-02 που αφορούν τη λειτουργία της.
Agroton Public Ltd Εκδότης κινητών αξιών στο Warsaw Stock Exchange 07 Μαρ. 2016 1.250 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2014.
Liberty Life Insurance Public Company Ltd Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 07 Μαρ. 2016 2.500 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2014.
Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (ex) Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 07 Μαρ. 2016 2.500 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2014.
Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd (ex) Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 07 Μαρ. 2016 2.500 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2014.
Elma Holdings Public Company Ltd (ex) Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 07 Μαρ. 2016 3.500 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2014.
KDM Shipping Public Limited Εκδότης κινητών αξιών στο Warsaw Stock Exchange 07 Μαρ. 2016 3.750 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2014.
L.P. Transbeton Public Ltd (ex)Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 07 Μαρ. 2016 12.500 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2014.
Karaolis Group Public Ltd (ex)Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 07 Μαρ. 2016 12.500 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2014.
Firstdelos Group Plc (ex)Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 07 Μαρ. 2016 13.500 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2014.
Ceilfloor Public Company Ltd (ex)Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 07 Μαρ. 2016 13.500 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2014.
Phil. Andreou Public Ltd (ex)Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 07 Μαρ. 2016 13.500 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2014.
Charilaos Apostolides Public Ltd (ex) Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 07 Μαρ. 2016 13.500 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2014.
Karkotis Manufacturing & Trading Public Ltd (ex)Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 07 Μαρ. 2016 13.500 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2014.
Cyprint Plc (ex)Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 07 Μαρ. 2016 13.500 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2014.
Mayzus Investment Company Ltd (τώρα Liteforex (Europe) Ltd) ΚΕΠΕΥ 29 Φεβ. 2016 12.000 Για παραβάσεις του Ν.188(Ι)/2007 και της ΟΔ 144-2007-08 σχετικά με τις διαδικασίες της και τις ευθύνες του ΔΣ για πρόληψη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
CommexFX Ltd (ex)ΚΕΠΕΥ 01 Φεβ. 2016 50.000 Για παράβαση του Ν.144(Ι)/2007 σχετικά με ψευδή υποβολή πληροφοριών στην ΕΚΚ.
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (ex) Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 25 Ιαν. 2016 0 Για παράβαση του N.116(I)/2005 και της ΟΔ116-2005-03 σχετικά με χειραγωγηση της αγοράς (άντληση επείγουσας ρευστότητας (ELA)).
Ouroboros Derivatives Trading Ltd (ex)ΚΕΠΕΥ 18 Ιαν. 2016 235.000 Για παραβάσεις του Ν.144(Ι)/2007, της ΟΔ 144-2007-01 και της ΟΔ 144-2007-02 που αφορούν τη λειτουργία της.
Banc De Binary Ltd (ex)ΚΕΠΕΥ 18 Ιαν. 2016 350.000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανές παραβάσεις του Ν.144(Ι)/2007 και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών που αφορούν τη λειτουργία της.
Displaying results 7-7 (of 7)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 >  >|
Επεξηγήσεις:
(ex) - πρώην (εταιρεία δεν κατέχει πλέον την ιδιότητα)
 
Νόμοι:
Ν.73(Ι)/2009 - Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος του 2009
Ν.116(Ι)/2005 - Ο περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμος του 2005
Ν.114(Ι)/2005 - Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005
N.144(I)/2007 - Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2007
Ν.190(Ι)/2007 - Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμος του 2007
Ν.188(Ι)/2007 - Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007
Ν. 41(Ι)/2007 - Ο περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμος του 2007
Ν.196(Ι)/2012 - Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012
Ν.56(Ι)/2013 - Ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2013
Ν.131(Ι)/2014 - Ο περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2014
Ν.87(Ι)/2017 - Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2017
Ν.14(Ι)/1993 - Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 1993
 
Οδηγίες:
ΟΔ144-2007-01 - Οδηγία για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ ΟΔ144-2007-01 του 2012
ΟΔ144-2007-02 - Οδηγία για την Επαγγελματική Συμπεριφορά των ΕΠΕΥ ΟΔ144-2007-02 του 2012
ΟΔ144-2007-08 - Οδηγία ΟΔ144-2007-08 του 2012 για τη Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
ΟΔ144-2014-14 - Οδηγία ΟΔ144-2014-14 του 2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την προληπτική εποπτεία των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΟΔ116-2005-03 - Η περί Μεθόδων Χειραγώγησης της Αγοράς Οδηγία ΟΔ116-2005-03 του 2012

Κανονισμοί:
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.