Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Επεξηγήσεις: Βλέπε κάτω μέρος σελίδας
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 2017
Νομική Οντότητα /Πρόσωπο Ιδιότητα Ημερομηνία Απόφασης Κύρωση (€) Αιτιολογία
KDM Shipping Public Limited Εκδότης κινητών αξιών στο Warsaw Stock Exchange 11 Δεκ. 2017 2.500 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2016.
Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 11 Δεκ. 2017 3.500 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2016.
Modestou Sound & Vision Public Company Ltd (ex) Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 11 Δεκ. 2017 6.250 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2016.
Φάρμα Ρένος Χατζηϊωάννου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (ex) Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 11 Δεκ. 2017 6.250 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2016.
Iron FX Global Ltd (τώρα Notesco Financial Services Ltd) ΚΕΠΕΥ 04 Δεκ. 2017 2.000 Για παράβαση του Ν.144(Ι)/2007 σχετικά με μη υποβολή οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2016 εντός της προθεσμίας.
Chesterfield Corporate Services Ltd (ex)ΕΠΔΥ 20 Νοε. 2017 20.000 Για παραβάσεις του Ν.188(Ι)/2007 και της ΟΔ144-2007-08 σχετικά με τις διαδικασίες της, τα καθήκοντα του λειτουργού συμμόρφωσης και τις ευθύνες του ΔΣ για την πρόληψη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Hoch Capital Ltd ΚΕΠΕΥ 20 Νοε. 2017 30.000 Για παράβαση του Ν.144(Ι)/2007 και της ΟΔ144-2007-02 σχετικά με τις υποχρεώσεις επαγγελματικής δεοντολογίας.
Spot Capital Markets Ltd ΚΕΠΕΥ 20 Νοε. 2017 50.000 Για παραβάσεις του Ν.144(Ι)/2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις επαγγελματικής δεοντολογίας.
Pavel Krymov (Skopalino Finance Ltd -τώρα Concorde Investmenets (Cyprus) Ltd)) Μέτοχος 13 Νοε. 2017 10.000 Για παράβαση του Ν.144(Ι)/2007 σχετικά με την παροχή ψευδών/παραπλανητικων στοιχείων ή/και απόκρυψη ουσιωδών πληροφοριών στην ΕΚΚ.
Φίλιππος Λάρκος Στέλεχος ΚΕΠΕΥ 13 Νοε. 2017 20.000 Για παράβαση του Ν.73(Ι)/2009 σχετικά με παραπλανητικές/ψευδείς/απατηλές δηλώσεις προς την ΕΚΚ (υπόθεση απόκτησης μετοχών της Sea Star Capital Plc).
Χριστόδουλος Έλληνας Στέλεχος ΚΕΠΕΥ 13 Νοε. 2017 20.000 Για παράβαση του Ν.73(Ι)/2009 σχετικά με παραπλανητικές/ψευδείς/απατηλές δηλώσεις προς την ΕΚΚ (υπόθεση απόκτησης μετοχών της Sea Star Capital Plc).
Αιμιλία Βαρδινογιάννη Επενδυτής 13 Νοε. 2017 50.000 Για παράβαση του Ν.73(Ι)/2009 σχετικά με παραπλανητικές/ψευδείς/απατηλές δηλώσεις προς την ΕΚΚ (υπόθεση απόκτησης μετοχών της Sea Star Capital Plc).
Centralspot Trading Ltd ΚΕΠΕY 13 Νοε. 2017 50.000 Για παραβάσεις του Ν.144(Ι)/2007, της ΟΔ 144-2007-01 και της ΟΔ 144-2007-02 που αφορούν τη λειτουργία της.
ICFD Ltd ΚΕΠΕΥ 13 Νοε. 2017 138.000 Για παραβάσεις του Ν.144(Ι)/2007, της ΟΔ 144-2007-01 και της ΟΔ 144-2007-02 που αφορούν τη λειτουργία της
Ιωάννης Βαρδινογιάννης Επενδυτής 13 Νοε. 2017 6.388.300 Για παράβαση του Ν.116(Ι)/2005 σχετικά με πράξη του ως κάτοχος εμπιστευτικής πληροφορίας (υπόθεση απόκτησης μετοχών της Sea Star Capital Plc).
Reliantco Investments Ltd ΚΕΠΕΥ 23 Οκτ. 2017 95.000 Για παραβάσεις του Ν.144(Ι)/2007, της ΟΔ144-2007-01 και της ΟΔ144-2007-02 σχετικά με τις υποχρεώσεις επαγγελματικής δεοντολογίας.
KDM Shipping Public Limited Εκδότης κινητών αξιών στο Warsaw Stock Exchange 25 Σεπ. 2017 1.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο 2016.
Agroton Public Ltd Εκδότης κινητών αξιών στο Warsaw Stock Exchange 25 Σεπ. 2017 1.500 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο 2016.
Louis Plc Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 25 Σεπ. 2017 2.800 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο 2016.
Asoted Services Ltd ΕΠΔΥ 25 Σεπ. 2017 16.000 Για παραβάσεις του Ν.188(Ι)/2007 και της ΟΔ144-2007-08 σχετικά με τις διαδικασίες της, τα καθήκοντα του λειτουργού συμμόρφωσης και τις ευθύνες του ΔΣ για την πρόληψη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
κ. Νικόλαος Τσάκος (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 18 Σεπ. 2017 0 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 31.12.2011 (επάρκεια προβλέψεων για απομείωση χορηγήσεων).
κ. Ευδόκιμος Ξενοφώντος (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 18 Σεπ. 2017 0 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 31.12.2011 (επάρκεια προβλέψεων για απομείωση χορηγήσεων).
κ. Ηλίας Νεοκλέους (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 18 Σεπ. 2017 0 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 31.12.2011 (επάρκεια προβλέψεων για απομείωση χορηγήσεων).
κ. Χρίστος Μουσκής (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 18 Σεπ. 2017 0 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 31.12.2011 (επάρκεια προβλέψεων για απομείωση χορηγήσεων).
κ. Κώστας Χατζήπαπας (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 18 Σεπ. 2017 0 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 31.12.2011 (επάρκεια προβλέψεων για απομείωση χορηγήσεων).
κα Άννα Διογένους (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 18 Σεπ. 2017 0 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 31.12.2011 (επάρκεια προβλέψεων για απομείωση χορηγήσεων).
κ. Βασίλης Γ. Ρολόγης (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 18 Σεπ. 2017 0 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 31.12.2011 (επάρκεια προβλέψεων για απομείωση χορηγήσεων).
κ. Ανδρέας Αρτέμη (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 18 Σεπ. 2017 0 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 31.12.2011 (επάρκεια προβλέψεων για απομείωση χορηγήσεων).
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ (BOC) (ex) Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 18 Σεπ. 2017 15.000 Για παραβάσεις του Ν.190(Ι)/2007 και του Ν.116(Ι)/2005 σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τις 31.12.2011 (κατάρτιση/παραπλανητικά στοιχεία/χειραγώγηση αγοράς - επάρκεια προβλέψεων για απομείωση χορηγήσεων).
κ. Κώστας Σεβέρης (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 18 Σεπ. 2017 30.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 31.12.2011 (επάρκεια προβλέψεων για απομείωση χορηγήσεων).
κ. Γεώργιος Γεωργιάδης (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 18 Σεπ. 2017 30.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 31.12.2011 (επάρκεια προβλέψεων για απομείωση χορηγήσεων).
κα Ειρήνη Καραμάνου (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 18 Σεπ. 2017 30.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 31.12.2011 (επάρκεια προβλέψεων για απομείωση χορηγήσεων).
κ. Μάνθος Μαυρομμάτης (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 18 Σεπ. 2017 30.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 31.12.2011 (επάρκεια προβλέψεων για απομείωση χορηγήσεων).
κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 18 Σεπ. 2017 50.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 31.12.2011 (επάρκεια προβλέψεων για απομείωση χορηγήσεων).
κ. Γιάννης Πεχλιβανίδης (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 18 Σεπ. 2017 70.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 31.12.2011 (επάρκεια προβλέψεων για απομείωση χορηγήσεων).
κ. Γιάννης Κυπρή (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 18 Σεπ. 2017 70.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 31.12.2011 (επάρκεια προβλέψεων για απομείωση χορηγήσεων).
κ. Χρίστης Χατζημιτσής (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) Αν.Γεν.Διευθ. 18 Σεπ. 2017 70.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 31.12.2011 (επάρκεια προβλέψεων για απομείωση χορηγήσεων).
κ. Θεόδωρος Αριστοδήμου (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) Πρόεδρος ΔΣ 18 Σεπ. 2017 100.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 31.12.2011 (επάρκεια προβλέψεων για απομείωση χορηγήσεων).
κ. Ανδρέας Ηλιάδης (Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ) ΔΣ 18 Σεπ. 2017 100.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της BOC για τις 31.12.2011 (επάρκεια προβλέψεων για απομείωση χορηγήσεων).
Χαράλαμπος Κυρίτσης (UBFS Invest powered by Moneychoice Brokers Ltd-(ex) ΚΕΠΕΥ) ΔΣ 26 Ιουν. 2017 10.000 Για παράβαση της ΟΔ-144-2007-01 σχετικά με την αξιολόγηση των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που θέσπισε η ΚΕΠΕΥ.
Lionsman Capital Markets (Cyprus) Ltd (ex)ΚΕΠΕΥ 19 Ιουν. 2017 90.000 Συμβιβασμός κατόπιν υποψιών για πιθανές παραβάσεις του Ν.144(Ι)/2007 και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Οδηγιών που αφορούν τη λειτουργία της.
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (CPB) (ex)Εκδότης κινητών αξιών στο ΧΑΚ 08 Μαϊ. 2017 0 Για παράβασεις του Ν.116(Ι)/2005 και του Ν.190(Ι)/2007 και του Ν.114(Ι)/2005 σχετικά με την ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελέσματων για τις 31.12.2010, 31.3.2011, 30.6.2011, 30.9.2011, την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος 2010, την τριμηνιαία οικονομική έκθεση για τις 31.3.2011, την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για τις 30.6.2011 και την εννιαμηνιαία οικονομική έκθεση για τις 30.9.2011 (κατάρτιση/παραπλανητικά στοιχεία/χειραγώγηση - επάρκεια προβλέψεων των δανείων).
Ανδρέας Βγενόπουλος (Cyprus Popular Bank Public Co Ltd) Πρόεδρος ΔΣ 08 Μαϊ. 2017 0 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2010 και στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για τις 30.6.2011 της CPB (επάρκεια προβλέψεων δανείων).
Βασίλειος Θεοχαράκης (Cyprus Popular Bank Public Co Ltd) ΔΣ 08 Μαϊ. 2017 0 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2010 και στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για τις 30.6.2011 της CPB (επάρκεια προβλέψεων δανείων).
Πλάτωνας Λανίτης (Cyprus Popular Bank Public Co Ltd) ΔΣ 08 Μαϊ. 2017 0 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2010 και στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για τις 30.6.2011 της CPB (επάρκεια προβλέψεων δανείων).
Στέλιος Στυλιανού (Cyprus Popular Bank Public Co Ltd) ΔΣ 08 Μαϊ. 2017 0 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2010 και στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για τις 30.6.2011 της CPB (επάρκεια προβλέψεων δανείων).
Hesham Al Quassin (Cyprus Popular Bank Public Co Ltd) ΔΣ 08 Μαϊ. 2017 0 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2010 και στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για τις 30.6.2011 της CPB (επάρκεια προβλέψεων δανείων).
Fadel Al Ali (Cyprus Popular Bank Public Co Ltd) ΔΣ 08 Μαϊ. 2017 0 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2010 και στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για τις 30.6.2011 της CPB (επάρκεια προβλέψεων δανείων).
Abdulrazaq Al Jassim (Cyprus Popular Bank Public Co Ltd) ΔΣ 08 Μαϊ. 2017 0 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2010 και στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για τις 30.6.2011 της CPB (επάρκεια προβλέψεων δανείων).
Αννίτα Φιλιππίδου (Cyprus Popular Bank Public Co Ltd) Οικ. Διευθ. 08 Μαϊ. 2017 80.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2010 και στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για τις 30.6.2011 της CPB (επάρκεια προβλέψεων δανείων).
Κωνσταντίνος Μυλωνάς (Cyprus Popular Bank Public Co Ltd) ΔΣ 08 Μαϊ. 2017 100.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2010 και στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για τις 30.6.2011 της CPB (επάρκεια προβλέψεων δανείων).
Μάρκος Φόρος(Cyprus Popular Bank Public Co Ltd) ΔΣ 08 Μαϊ. 2017 120.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2010 και στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για τις 30.6.2011 της CPB (επάρκεια προβλέψεων δανείων).
Ελευθέριος Χιλιαδάκης (Cyprus Popular Bank Public Co Ltd) ΔΣ 08 Μαϊ. 2017 140.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2010 και στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για τις 30.6.2011 της CPB (επάρκεια προβλέψεων δανείων).
Παναγιώτης Κουννής (Cyprus Popular Bank Public Co Ltd) Αν. Διευθύνων Σύμβουλος 08 Μαϊ. 2017 140.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2010 και στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για τις 30.6.2011 της CPB (επάρκεια προβλέψεων δανείων).
Νεοκλής Λυσάνδρου (Cyprus Popular Bank Public Co Ltd) ΔΣ 08 Μαϊ. 2017 160.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2010 και στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για τις 30.6.2011 της CPB (επάρκεια προβλέψεων δανείων).
Χρίστος Στυλιανίδης (Cyprus Popular Bank Public Co Ltd) Αν. Διευθύνων Σύμβουλος 08 Μαϊ. 2017 200.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2010 και στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για τις 30.6.2011 της CPB (επάρκεια προβλέψεων δανείων).
Ευθύμιος Μπουλούτας (Cyprus Popular Bank Public Co Ltd) Διευθύνων Σύμβουλος 08 Μαϊ. 2017 200.000 Για παράβαση του Ν.190(Ι)/2007 σχετικά με τη Δήλωση Υπευθύνων Προσώπων στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος 2010 και στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για τις 30.6.2011 της CPB (επάρκεια προβλέψεων των δανείων).
Khalid Ahmad Emran Abdo (Falcon Brokers Ltd-(ex) ΚΕΠΕΥ) ΔΣ 27 Μαρ. 2017 10,000 (απαγόρευση επαγγελματικής δραστηριότητας μέχρι 7/2019) Για παράβαση της ΟΔ-144-2007-01 σχετικά με την αξιολόγηση των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που θέσπισε η ΚΕΠΕΥ.
Wael Ata Elayyan Jaber (Falcon Brokers Ltd-(ex) ΚΕΠΕΥ) ΔΣ 27 Μαρ. 2017 10,000 (απαγόρευση επαγγελματικής δραστηριότητας μέχρι 7/2019) Για παράβαση της ΟΔ-144-2007-01 σχετικά με την αξιολόγηση των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που θέσπισε η ΚΕΠΕΥ.
Marwan El Daouk (Falcon Brokers Ltd-(ex) ΚΕΠΕΥ) ΔΣ 27 Μαρ. 2017 25.000 Για παράβαση της ΟΔ-144-2007-01 σχετικά με την αξιολόγηση των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που θέσπισε η ΚΕΠΕΥ.
Mohammed Yahya Amin Al Ansari (Falcon Brokers Ltd-(ex) ΚΕΠΕΥ) ΔΣ/Μέτοχος 27 Μαρ. 2017 150,000 (απαγόρευση επαγγελματικής δραστηριότητας μέχρι 7/2022) Για παράβαση της ΟΔ-144-2007-01 σχετικά με την αξιολόγηση των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που θέσπισε η ΚΕΠΕΥ.
UR Trade Fix Ltd ΚΕΠΕΥ 13 Μαρ. 2017 20.000 Για παράβαση του Ν. 144(Ι)/2007 σχετικά την παροχή επενδυτικής υπηρεσίας η οποία δεν αναφεροταν στην άδεια λειτουργίας της.
AbdeI Rahman Alimari (CommexFX Ltd-(ex) ΚΕΠΕΥ) Διευθ. στέλεχος/ μέτοχος 13 Φεβ. 2017 200,000 (απαγόρευση επαγγελματικής δραστηριότητας μέχρι 6/2027) Για παράβαση της ΟΔ-144-2007-01 σχετικά με την αξιολόγηση των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που θέσπισε η ΚΕΠΕΥ - Για υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη και αμέλεια για τη μη συμμόρφωση της εταιρείας CommexFX Ltd με τον Ν.144(Ι)/2007.
Αναστάσιος Γιαπανής (CommexFX Ltd-(ex) ΚΕΠΕΥ) ΔΣ 13 Φεβ. 2017 15.000 Για παράβαση της ΟΔ-144-2007-01 σχετικά με την αξιολόγηση των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που θέσπισε η ΚΕΠΕΥ.
Σάββας Ρήγας (CommexFX Ltd-(ex) ΚΕΠΕΥ) Εσωτερικός ελεγκτής 13 Φεβ. 2017 20.000 Για παράβαση του Ν.144(Ι)/2007 σχετικά με την ορθή/πλήρη/ακριβή γνωστοποίηση στοιχείων στην ΕΚΚ - Για υπαιτιότητα και αμέλεια για τη μη συμμόρφωση της εταιρείας CommexFX Ltd με τον Ν.144(Ι)/2007.
Βλαδίμηρος Γερμανός (CommexFX Ltd-(ex) ΚΕΠΕΥ) Οικ. Διευθυντής 13 Φεβ. 2017 20.000 Για παράβαση του Ν.144(Ι)/2007 σχετικά με την ορθή/πλήρη/ακριβή γνωστοποίηση στοιχείων στην ΕΚΚ - Για υπαιτιότητα και αμέλεια για τη μη συμμόρφωση της εταιρείας CommexFX Ltd με τον Ν.144(Ι)/2007.
Σταύρος Χατζήκυριακος (CommexFX Ltd-(ex) ΚΕΠΕΥ) ΔΣ 13 Φεβ. 2017 45.000 Για παράβαση του Ν.144(Ι)/2007 και της ΟΔ-144-2007-01 σχετικά με την ορθή/πλήρη/ακριβή γνωστοποίηση στοιχείων στην ΕΚΚ και σχετικά με την αξιολόγηση των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που θέσπισε η ΚΕΠΕΥ.
Mohab Mohamed Taghian Radwn (CommexFX Ltd-(ex) ΚΕΠΕΥ) Αρμοδιο πρόσωπο 13 Φεβ. 2017 50,000 (απαγόρευση επαγγελματικής δραστηριότητας μέχρι 6/2022) Για υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη και αμέλεια για τη μη συμμόρφωση της εταιρείας CommexFX Ltd με τον Ν.144(Ι)/2007.
Αλεξάνδρα Ασπρή (Pegase Capital Ltd-(ex) ΚΕΠΕΥ) ΔΣ 06 Φεβ. 2017 0 Για παράβαση της ΟΔ-144-2007-01 σχετικά με την αξιολόγηση των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που θέσπισε η ΚΕΠΕΥ.
Σταύρος Πετρακίδης (Pegase Capital Ltd-(ex) ΚΕΠΕΥ) ΔΣ 06 Φεβ. 2017 0 Για παράβαση της ΟΔ-144-2007-01 σχετικά με την αξιολόγηση των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που θέσπισε η ΚΕΠΕΥ.
Emmanuel Ayoun Προτεινόμενος ΔΣ σε ΚΕΠΕΥ 06 Φεβ. 2017 10, 000 (απαγόρευση επαγγελματικής δραστηριότητας μέχρι 3/2022) Για παραβάσεις του Ν.144(Ι)/2007 σχετικά με την παροχή ψευδών/παραπλανητικων στοιχείων στην ΕΚΚ.
Παντελής Ιωακείμ (Pegase Capital Ltd-(ex) ΚΕΠΕΥ) ΔΣ 06 Φεβ. 2017 25.000 Για παράβαση της ΟΔ-144-2007-01 σχετικά με την αξιολόγηση των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που θέσπισε η ΚΕΠΕΥ.
Γιώργος Μιλτιάδους (Pegase Capital Ltd-(ex) ΚΕΠΕΥ) ΔΣ 06 Φεβ. 2017 25.000 Για παράβαση της ΟΔ-144-2007-01 σχετικά με την αξιολόγηση των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που θέσπισε η ΚΕΠΕΥ.
Michel Pierre Salomon Teman (Pegase Capital Ltd-(ex) ΚΕΠΕΥ) ΔΣ/Μέτοχος 06 Φεβ. 2017 150, 000 (απαγόρευση επαγγελματικής δραστηριότητας μέχρι 6/2022) Για παράβαση της ΟΔ-144-2007-01 σχετικά με την αξιολόγηση των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που θέσπισε η ΚΕΠΕΥ.
Novox Capital Ltd ΚΕΠΕΥ 30 Ιαν. 2017 5.000 Για παράβαση του Ν.144(Ι)/2007 σχετικά με τη μη γνωστοποίηση ουσιαστικής μεταβολής στην ΕΚΚ.
PriorFx Ltd ΚΕΠΕΥ 23 Ιαν. 2017 63.000 Για παραβάσεις του Ν.144(Ι)/2007, της ΟΔ 144-2007-01 και της ΟΔ 144-2007-02 που αφορούν τη λειτουργία της.
Displaying results 5-5 (of 6)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 
Επεξηγήσεις:
(ex) - πρώην (εταιρεία δεν κατέχει πλέον την ιδιότητα)
 
Νόμοι:
Ν.73(Ι)/2009 - Ο περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμος του 2009
Ν.116(Ι)/2005 - Ο περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμος του 2005
Ν.114(Ι)/2005 - Ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005
N.144(I)/2007 - Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2007
Ν.190(Ι)/2007 - Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμος του 2007
Ν.188(Ι)/2007 - Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007
Ν. 41(Ι)/2007 - Ο περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμος του 2007
Ν.196(Ι)/2012 - Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012
Ν.56(Ι)/2013 - Ο περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2013
Ν.131(Ι)/2014 - Ο περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2014
Ν.87(Ι)/2017 - Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος του 2017
Ν.14(Ι)/1993 - Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 1993
 
Οδηγίες:
ΟΔ144-2007-01 - Οδηγία για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ ΟΔ144-2007-01 του 2012
ΟΔ144-2007-02 - Οδηγία για την Επαγγελματική Συμπεριφορά των ΕΠΕΥ ΟΔ144-2007-02 του 2012
ΟΔ144-2007-08 - Οδηγία ΟΔ144-2007-08 του 2012 για τη Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
ΟΔ144-2014-14 - Οδηγία ΟΔ144-2014-14 του 2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την προληπτική εποπτεία των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΟΔ116-2005-03 - Η περί Μεθόδων Χειραγώγησης της Αγοράς Οδηγία ΟΔ116-2005-03 του 2012
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.