Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Search:
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών IFSA MANAGEMENT LTD
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών IFSA MANAGEMENT LTD
18 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση 17.09.2020 Αναφορικά με τη δημοσίευση του Νόμου ΜιΔΟΕΕ
Ανακοίνωση 17.09.2020 Αναφορικά με τη δημοσίευση του Νόμου ΜιΔΟΕΕ
17 Σεπτεμβρίου 2020
Δελτίο Τύπου - Η ΕΚΚ εξέδωσε Οδηγίες για τη σύσταση και λειτουργία των ΜιΔΟΕΕ
Δελτίο Τύπου - Η ΕΚΚ εξέδωσε Οδηγίες για τη σύσταση και λειτουργία των ΜιΔΟΕΕ
17 Σεπτεμβρίου 2020
Προσφορά σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ασφάλειας Ζωής’
Προσφορά σχετικά με την ‘Παροχή Υπηρεσιών Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ασφάλειας Ζωής’
16 Σεπτεμβρίου 2020
Δελτίο Τύπου - Στα €7.97 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων
Δελτίο Τύπου - Στα €7.97 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων
09 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση 08.09.2020 για Απόφαση Δικαστηρίου στην προσφυγή 1090/2014, Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων της Cyprus Popular Bank Co Ltd και των Εξηρτημένων της Εταιρειών
Ανακοίνωση 08.09.2020 για Απόφαση Δικαστηρίου στην προσφυγή 1090/2014, Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων της Cyprus Popular Bank Co Ltd και των Εξηρτημένων της Εταιρειών
08 Σεπτεμβρίου 2020
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
02 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση σχετικά με παράταση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικών Συμβούλων Επικοινωνίας σε διεθνές επίπεδο
Ανακοίνωση σχετικά με παράταση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικών Συμβούλων Επικοινωνίας σε διεθνές επίπεδο
01 Σεπτεμβρίου 2020
Αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων που διεξήχθησαν στις 11 Ιουλίου 2020 για τις κενές μόνιμες θέσεις στην ΕΚΚ
Αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων που διεξήχθησαν στις 11 Ιουλίου 2020 για τις κενές μόνιμες θέσεις στην ΕΚΚ
28 Αυγούστου 2020
Αλλαγή στη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας ΟΣΕ
Αλλαγή στη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας ΟΣΕ
17 Αυγούστου 2020
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες (11)
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες (11)
12 Αυγούστου 2020
Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τις Διακριτικές ευχέρειες που παρέχει η Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 για την τροποποίηση της οδηγίας 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τις Διακριτικές ευχέρειες που παρέχει η Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 για την τροποποίηση της οδηγίας 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
07 Αυγούστου 2020
Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τις διακριτικές ευχέρειες που παρέχει η Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ.
Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τις διακριτικές ευχέρειες που παρέχει η Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ.
07 Αυγούστου 2020
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
06 Αυγούστου 2020
Δημόσια Διαβούλευση Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τις Διακριτικές ευχέρειες που παρέχει η Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την θέσπιση ενός κοινού πλαισίου για την έκδοση, τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και τη δημόσια εποπτεία των καλυμμένων ομολόγων - Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Έκδοσης και Δημόσιας Εποπτείας Καλυμμένων Ομολόγων Νόμος του 2020»
Δημόσια Διαβούλευση Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τις Διακριτικές ευχέρειες που παρέχει η Οδηγία (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την θέσπιση ενός κοινού πλαισίου για την έκδοση, τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και τη δημόσια εποπτεία των καλυμμένων ομολόγων - Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Έκδοσης και Δημόσιας Εποπτείας Καλυμμένων Ομολόγων Νόμος του 2020»
06 Αυγούστου 2020
Προσφορά για ‘The provision of Strategic Communications and Media Relations Services Focusing on the European and International Media’
Προσφορά για ‘The provision of Strategic Communications and Media Relations Services Focusing on the European and International Media’
05 Αυγούστου 2020
Δημόσια Διαβούλευση - Νομοσχέδια (α) Ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ Νόμος του 2020 (β) Ο περί των Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος (Τροπ.) (Αρ.2) του 2020
Δημόσια Διαβούλευση - Νομοσχέδια (α) Ο περί Κεφαλαιακής Επάρκειας ΕΠΕΥ Νόμος του 2020 (β) Ο περί των Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος (Τροπ.) (Αρ.2) του 2020
30 Ιουλίου 2020
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
29 Ιουλίου 2020
Ανακοίνωση αναφορικά με πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορούν το BREXIT
Ανακοίνωση αναφορικά με πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορούν το BREXIT
17 Ιουλίου 2020
Προσφορά για την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ)’
Προσφορά για την ‘Αγορά υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για διεξαγωγή ερευνών σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ)’
09 Ιουλίου 2020
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
07 Ιουλίου 2020
Δελτίο Τύπου - Η ΕΚΚ ολοκλήρωσε την έρευνα για χειραγώγηση της αγοράς από τη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου και τη Commerzbank AG
Δελτίο Τύπου - Η ΕΚΚ ολοκλήρωσε την έρευνα για χειραγώγηση της αγοράς από τη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου και τη Commerzbank AG
03 Ιουλίου 2020
Διαγραφή μελών από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
Διαγραφή μελών από το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών (ΤΑΕ)
26 Ιουνίου 2020
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
25 Ιουνίου 2020
 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.