Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Search:
COVID-19: Διευκρινήσεις αναφορικά με τις υποχρεώσεις για τις ηχογραφήσεις τηλεφωνικών συνομιλιών με βάση το MiFID II (στα Αγγλικά)
COVID-19: Διευκρινήσεις αναφορικά με τις υποχρεώσεις για τις ηχογραφήσεις τηλεφωνικών συνομιλιών με βάση το MiFID II (στα Αγγλικά)
23 Μαρτίου 2020
Ανακοίνωση Η ΕΚΚ λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση και περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19
Ανακοίνωση Η ΕΚΚ λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση και περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19
17 Μαρτίου 2020
Απόφαση της ΕΑΚΑΑ να απαιτεί από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν καθαρές αρνητικές θέσεις να μειώσουν προσωρινά τα κατώτατα όρια κοινοποίησης των καθαρών αρνητικών θέσεων σε σχέση με το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά άνω του ορισμένου ορίου (in English)
Απόφαση της ΕΑΚΑΑ να απαιτεί από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν καθαρές αρνητικές θέσεις να μειώσουν προσωρινά τα κατώτατα όρια κοινοποίησης των καθαρών αρνητικών θέσεων σε σχέση με το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά άνω του ορισμένου ορίου (in English)
16 Μαρτίου 2020
Ανακοίνωση της ΕΑΚΑΑ αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε σχέση με τον αντίκτυπο του COVID-19 (στα Αγγλικά)
Ανακοίνωση της ΕΑΚΑΑ αναφορικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε σχέση με τον αντίκτυπο του COVID-19 (στα Αγγλικά)
12 Μαρτίου 2020
Δελτίο Τύπου - Προσήλωση στην τεχνολογική αναβάθμιση
Δελτίο Τύπου - Προσήλωση στην τεχνολογική αναβάθμιση
10 Μαρτίου 2020
Απολογισμός του έργου της ΕΚΚ για το 2019 – 2020
Απολογισμός του έργου της ΕΚΚ για το 2019 – 2020
10 Μαρτίου 2020
Δελτίο Τύπου - Στα €8.3 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων
Δελτίο Τύπου - Στα €8.3 δισ. το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων
05 Μαρτίου 2020
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών OMEGASERVE SECRETARIAL LTD
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών OMEGASERVE SECRETARIAL LTD
21 Φεβρουαρίου 2020
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών FRAMETEC LTD
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών FRAMETEC LTD
21 Φεβρουαρίου 2020
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
Προειδοποίηση για παράνομες οντότητες
20 Φεβρουαρίου 2020
Έναρξη διαδικασίας διάλυσης του ΚΟΕΕ HIGH END INVESTMENT RAIF V.C.I.C LTD
Έναρξη διαδικασίας διάλυσης του ΚΟΕΕ HIGH END INVESTMENT RAIF V.C.I.C LTD
17 Φεβρουαρίου 2020
Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή, Αρ. Υπ.1064/2014, Δημήτρης Πλεϊπέλ v. ΕΚΚ
Απόφαση Δικαστηρίου στην Προσφυγή, Αρ. Υπ.1064/2014, Δημήτρης Πλεϊπέλ v. ΕΚΚ
17 Φεβρουαρίου 2020
Ανακοίνωση Τοποθέτηση της EKK για την Έκθεση της Moneyval
Ανακοίνωση Τοποθέτηση της EKK για την Έκθεση της Moneyval
14 Φεβρουαρίου 2020
Ανακοίνωση της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας για την Έκθεσης της MONEYVAL
Ανακοίνωση της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας για την Έκθεσης της MONEYVAL
14 Φεβρουαρίου 2020
Έκθεση Προόδου για τις Εργασίες του Κόμβου Καινοτομίας (διαθέσιμη στα Αγγλικά)
Έκθεση Προόδου για τις Εργασίες του Κόμβου Καινοτομίας (διαθέσιμη στα Αγγλικά)
10 Φεβρουαρίου 2020
Δελτίο Τύπου - Έκθεση προόδου για τον Κόμβο Καινοτομίας εξέδωσε η ΕΚΚ
Δελτίο Τύπου - Έκθεση προόδου για τον Κόμβο Καινοτομίας εξέδωσε η ΕΚΚ
10 Φεβρουαρίου 2020
Αποχώρηση/Διαγραφή Μελών ΤΑΕ
Αποχώρηση/Διαγραφή Μελών ΤΑΕ
07 Φεβρουαρίου 2020
Συνεργασία Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου προς επίτευξη κοινών στόχων
Συνεργασία Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου προς επίτευξη κοινών στόχων
05 Φεβρουαρίου 2020
Ανακοίνωση 01.31.2020 αναφορικά με το BREXIT
Ανακοίνωση 01.31.2020 αναφορικά με το BREXIT
31 Ιανουαρίου 2020
Δελτίου Τύπου – Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επεκτείνει τη Διαδικτυακή Πύλη για να περιλάβει ψηφιακά δεδομένα των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (στα Αγγλικά)
Δελτίου Τύπου – Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επεκτείνει τη Διαδικτυακή Πύλη για να περιλάβει ψηφιακά δεδομένα των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (στα Αγγλικά)
28 Ιανουαρίου 2020
Ανακοίνωση προειδοποίηση σχετικά με οντότητα City Group Italy Banking Group
Ανακοίνωση προειδοποίηση σχετικά με οντότητα City Group Italy Banking Group
28 Ιανουαρίου 2020
Άρθρο 12 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 - Γνωστοποίηση σκοπούμενης απόκτησης /παύσης /μείωσης συμμετοχής σε Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (‘ΚΕΠΕΥ’)
Άρθρο 12 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 - Γνωστοποίηση σκοπούμενης απόκτησης /παύσης /μείωσης συμμετοχής σε Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (‘ΚΕΠΕΥ’)
21 Ιανουαρίου 2020
Δελτίο Τύπου - Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οριστικοποιεί τους κανόνες για τη Συμμετοχική Χρηματοδότηση
Δελτίο Τύπου - Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οριστικοποιεί τους κανόνες για τη Συμμετοχική Χρηματοδότηση
15 Ιανουαρίου 2020
Ανακοίνωση σχετικά με τερματισμό παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην Ιταλία από τη Rodeler Limited (στα Αγγλικά)
Ανακοίνωση σχετικά με τερματισμό παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην Ιταλία από τη Rodeler Limited (στα Αγγλικά)
23 Δεκεμβρίου 2019
 |<  <  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.