Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΣ ΕΠΕΥ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΣ ΕΠΕΥ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΡΟΣ ΕΠΕΥ
Search:
Ε329 - Δημοσίευση Της Επιθεώρησης Από Την ΕΚΚ Των Διαδικασιών Που Έχουν Θεσπιστεί, Εφαρμοστεί Και Διατηρηθεί Αναφορικά Με Την Υποχρέωση Αναφοράς Βάσει Του Κανονισμού Για Τα Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα, Τους Κεντρικούς Αντισυμβαλλομένους Και Τα Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών (EMIR) [Κανονισμός (ΕΕ) Αριθ. 648/2012]
Ε329 - Δημοσίευση Της Επιθεώρησης Από Την ΕΚΚ Των Διαδικασιών Που Έχουν Θεσπιστεί, Εφαρμοστεί Και Διατηρηθεί Αναφορικά Με Την Υποχρέωση Αναφοράς Βάσει Του Κανονισμού Για Τα Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα, Τους Κεντρικούς Αντισυμβαλλομένους Και Τα Αρχεία Καταγραφής Συναλλαγών (EMIR) [Κανονισμός (ΕΕ) Αριθ. 648/2012]
17 Ιουλίου 2019
E328 - Υποβολή Εκθέσεων Ανά Χώρα Ως Απαιτείται Από Την Παράγραφο 18 Της Οδηγίας Της ΕΚΚ 144-2014-14 Για Την Προληπτική Εποπτεία Των ΕΠΕΥ
E328 - Υποβολή Εκθέσεων Ανά Χώρα Ως Απαιτείται Από Την Παράγραφο 18 Της Οδηγίας Της ΕΚΚ 144-2014-14 Για Την Προληπτική Εποπτεία Των ΕΠΕΥ
10 Ιουλίου 2019
E327 - Ετοιμασία Ενιαίων Εγχειριδίων Από ESMA Και EBA
E327 - Ετοιμασία Ενιαίων Εγχειριδίων Από ESMA Και EBA
10 Ιουλίου 2019
E326 - Εισαγωγή Του Νέου Εντύπου Της ΕΚΚ 144-14-11 ‘Πληροφορίες Για Την Προληπτική Εποπτεία’
E326 - Εισαγωγή Του Νέου Εντύπου Της ΕΚΚ 144-14-11 ‘Πληροφορίες Για Την Προληπτική Εποπτεία’
10 Ιουλίου 2019
E323 - ΚΕΠΕΥ για RBS-F – Ηλεκτρονική Υποβολή Στοιχείων Για Το 2018 (Στην Αγγλική Γλώσσα)
E323 - ΚΕΠΕΥ για RBS-F – Ηλεκτρονική Υποβολή Στοιχείων Για Το 2018 (Στην Αγγλική Γλώσσα)
28 Ιουνίου 2019
E322 - Εποπτευόμενες Οντότητες Σχετικά Με Το Έντυπο RECD
E322 - Εποπτευόμενες Οντότητες Σχετικά Με Το Έντυπο RECD
10 Ιουνίου 2019
Ε313 - Ευρήματα Ελέγχων Σχετικά Με Τα Έντυπα Κεφαλαιακής Επάρκειας
Ε313 - Ευρήματα Ελέγχων Σχετικά Με Τα Έντυπα Κεφαλαιακής Επάρκειας
16 Μαΐου 2019
Ε312 - Ευρήματα της Αξιολόγησης των Εγγράφων Βασικών Πληροφοριών (KID) που Αφορούν Συσκευασμένα Επενδυτικά Προϊόντα Για Ιδιώτες Επενδυτές Και Επενδυτικά Προϊόντα Βασιζόμενα Σε Ασφάλιση (PRIPPs)
Ε312 - Ευρήματα της Αξιολόγησης των Εγγράφων Βασικών Πληροφοριών (KID) που Αφορούν Συσκευασμένα Επενδυτικά Προϊόντα Για Ιδιώτες Επενδυτές Και Επενδυτικά Προϊόντα Βασιζόμενα Σε Ασφάλιση (PRIPPs)
16 Μαΐου 2019
Ε318 - Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) Νομιμοποίησης Εσόδων Από Παράνομες Δραστηριότητες Και Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας - Αυτοματοποιημένα Συστήματα Ελέγχου Για Τη Βελτίωση Των Μέτρων Δέουσας Επιμέλειας Πελατών (Στην Αγγλική Γλώσσα)
Ε318 - Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) Νομιμοποίησης Εσόδων Από Παράνομες Δραστηριότητες Και Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας - Αυτοματοποιημένα Συστήματα Ελέγχου Για Τη Βελτίωση Των Μέτρων Δέουσας Επιμέλειας Πελατών (Στην Αγγλική Γλώσσα)
10 Μαΐου 2019
Ε317 - Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) Νομιμοποίησης Εσόδων Από Παράνομες Δραστηριότητες Και Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας - Βελτίωση Της Συλλογής Δεδομένων Και Στατιστικών Στοιχείων Από Τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς (Στην Αγγλική Γλώσσα)
Ε317 - Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) Νομιμοποίησης Εσόδων Από Παράνομες Δραστηριότητες Και Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας - Βελτίωση Της Συλλογής Δεδομένων Και Στατιστικών Στοιχείων Από Τους Εποπτευόμενους Οργανισμούς (Στην Αγγλική Γλώσσα)
10 Μαΐου 2019
Ε314 – Συνήθεις Αδυναμίες Και/Ή Παραλείψεις Και Βέλτιστες Πρακτικές (Good Practices) Που Διαπιστώθηκαν Κατά Τους Επιτόπιους Ελέγχους Που Διενεργήθηκαν Σχετικά Με Την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος Και Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας (Στα Αγγλικά)
Ε314 – Συνήθεις Αδυναμίες Και/Ή Παραλείψεις Και Βέλτιστες Πρακτικές (Good Practices) Που Διαπιστώθηκαν Κατά Τους Επιτόπιους Ελέγχους Που Διενεργήθηκαν Σχετικά Με Την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος Και Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας (Στα Αγγλικά)
08 Μαΐου 2019
Ε315 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) Νομιμοποίησης Εσόδων Από Παράνομες Δραστηριότητες Και Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας Στοχευμένη Εκπαίδευση Υπαλλήλων Εποπτευόμενων Οργανισμών Σε Θέματα Παρακολούθησης Ύποπτων Δραστηριοτήτων, Υποβολής Αναφορών Και Τυπολογίες (Στην Αγγλική Γλώσσα)
Ε315 – Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων (National Risk Assessment) Νομιμοποίησης Εσόδων Από Παράνομες Δραστηριότητες Και Χρηματοδότησης Της Τρομοκρατίας Στοχευμένη Εκπαίδευση Υπαλλήλων Εποπτευόμενων Οργανισμών Σε Θέματα Παρακολούθησης Ύποπτων Δραστηριοτήτων, Υποβολής Αναφορών Και Τυπολογίες (Στην Αγγλική Γλώσσα)
07 Μαΐου 2019
Ε311 - ESMA’s Mifid II Supervisory Briefing On A) Appropriateness And Execution-Only, And B) Suitability (Δεν Μεταφράζεται Στα Ελληνικά)
Ε311 - ESMA’s Mifid II Supervisory Briefing On A) Appropriateness And Execution-Only, And B) Suitability (Δεν Μεταφράζεται Στα Ελληνικά)
22 Απριλίου 2019
Ε308 - ΚΕΠΕΥ - Τριμηνιαίο Στατιστικό Έντυπο Των ΚΕΠΕΥ, Έκδοσης 3, Για Την Υποβολή 31/03/2019 (Στην Αγγλική Γλώσσα)
Ε308 - ΚΕΠΕΥ - Τριμηνιαίο Στατιστικό Έντυπο Των ΚΕΠΕΥ, Έκδοσης 3, Για Την Υποβολή 31/03/2019 (Στην Αγγλική Γλώσσα)
03 Απριλίου 2019
Ε307 - Ευρήματα Αξιολόγησης Ετήσιων Εκθέσεων Λειτουργών Συμμόρφωσης και Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Ε307 - Ευρήματα Αξιολόγησης Ετήσιων Εκθέσεων Λειτουργών Συμμόρφωσης και Εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
28 Μαρτίου 2019
Ε305 - Συμπερίληψη Ενδιάμεσων Κερδών Στα Στοιχεία Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Της Κατηγορίας 1 (Στην Αγγλική Γλώσσα)
Ε305 - Συμπερίληψη Ενδιάμεσων Κερδών Στα Στοιχεία Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Της Κατηγορίας 1 (Στην Αγγλική Γλώσσα)
28 Μαρτίου 2019
Ε302 - ΚΕΠΕΥ - Ανάλυση του Όγκου Συναλλαγών από ΚΕΠΕΥ (στην Aγγλική γλώσσα)
Ε302 - ΚΕΠΕΥ - Ανάλυση του Όγκου Συναλλαγών από ΚΕΠΕΥ (στην Aγγλική γλώσσα)
26 Μαρτίου 2019
Ε304 - Καταληκτική Ημερομηνία Για Υποβολή Αίτησης Στην Εποπτική Αρχή Του Ηνωμένου Βασιλείου FCA Για Χρήση Του Προσωρινού Καθεστώτος Αδειών (Στην Αγγλική Γλώσσα)
Ε304 - Καταληκτική Ημερομηνία Για Υποβολή Αίτησης Στην Εποπτική Αρχή Του Ηνωμένου Βασιλείου FCA Για Χρήση Του Προσωρινού Καθεστώτος Αδειών (Στην Αγγλική Γλώσσα)
22 Μαρτίου 2019
Ε303 - Δημόσια Διαβούλευση FATF Αναφορικά Με Προσχεδίου Κατευθυντήριων Γραμμών Για Την Προσέγγιση Με Βάση Τον Κίνδυνο Σχετικά Με Την ΚΞΧ (Στην Αγγλική Γλώσσα)
Ε303 - Δημόσια Διαβούλευση FATF Αναφορικά Με Προσχεδίου Κατευθυντήριων Γραμμών Για Την Προσέγγιση Με Βάση Τον Κίνδυνο Σχετικά Με Την ΚΞΧ (Στην Αγγλική Γλώσσα)
22 Μαρτίου 2019
Ε300 - Προετοιμασία των Εποπτευόμενων Οργανισμών για την Αξιολόγηση της Κύπρου από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (MONEYVAL)
Ε300 - Προετοιμασία των Εποπτευόμενων Οργανισμών για την Αξιολόγηση της Κύπρου από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (MONEYVAL)
08 Μαρτίου 2019
Ε299 - Καθοδηγητικό Έγγραφο για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και κατανόηση του κινδύνου χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στα χρηματοοικονομικά κέντρα (στην Αγγλική γλώσσα)
Ε299 - Καθοδηγητικό Έγγραφο για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και κατανόηση του κινδύνου χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στα χρηματοοικονομικά κέντρα (στην Αγγλική γλώσσα)
01 Μαρτίου 2019
E298 - Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων επικοινωνίας των εποπτευομένων οντοτήτων και εντεταλμένων προσώπων (στην Αγγλική γλώσσα)
E298 - Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων επικοινωνίας των εποπτευομένων οντοτήτων και εντεταλμένων προσώπων (στην Αγγλική γλώσσα)
28 Φεβρουαρίου 2019
Ε296 - Για τον τροποποιητικό νόμο AML 13(Ι)2018
Ε296 - Για τον τροποποιητικό νόμο AML 13(Ι)2018
14 Φεβρουαρίου 2019
Ε293 - Προς Εποπτευόμενους Οργανισμούς - Ανακοίνωση της Εποπτικής Αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου 'Financial Conduct Authority' για την εισαγωγή προσωρινού καθεστώτος αδειών (Temporary Permissions Regime)
Ε293 - Προς Εποπτευόμενους Οργανισμούς - Ανακοίνωση της Εποπτικής Αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου 'Financial Conduct Authority' για την εισαγωγή προσωρινού καθεστώτος αδειών (Temporary Permissions Regime)
22 Ιανουαρίου 2019
 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.