Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Ο περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμος του 2015 (Νόμος 6(1) του 2015) που εναρμονίζει την Οδηγία 2013/36/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δίνει την εξουσία στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου ως η ορισθείσα μακροπροληπτική αρχή της Κύπρου (η ‘Μακροπροληπτική Αρχή’), την ευθύνη καθορισμού και εφαρμογής μιας μακροπροληπτικής στρατηγικής που να διασφαλίζει την σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος και μείωση της ανάπτυξης των συστημικών ρίσκων, εξασφαλίζοντας έτσι τη βιώσιμη συμβολή του χρηματοοικονομικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη.
 
Για να μπορέσει να εκπληρώσει τους μακροπροληπτικούς της στόχους, η Μακροπροληπτική Αρχή δύναται να ζητήσει από τα ιδρύματα τη διατήρηση κεφαλαιακών αποθεμάτων, επιπρόσθετα του Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 το οποίο διατηρείται για την τήρηση της απαίτησης ιδίων κεφαλαίων όπως απαιτείται  από το Άρθρο 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (ο ‘Κανονισμός).
 
Τα κεφαλαιακά αποθέματα όπως αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζονται σε όλες τις ΚΕΠΕΥ οι οποίες είναι εξουσιοδοτημένες να παρέχουν τις επενδυτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο σημείο 3 (πραγματοποίηση συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό) και/ή σημείο 6 (αναδοχή χρηματοοικονομικών μέσων με δέσμευση ανάληψης) του Τρίτου Παραρτήματος, Μέρος Ι του Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμος 144(Ι)/2007, όπως τροποποιήθηκε (ο ‘Νόμος’).
 
Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, ενεργώντας ως η ορισθείσα μακροπροληπτική αρχή της Κύπρου, όρισε τα ακόλουθα μακροπροληπτικά κεφαλαιακά αποθέματα:
           
α) Κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας (the ‘CCB’)
β) Αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας (‘CCyB’)
γ) Απόθεμα ασφαλείας O-SII για τα Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα (‘O-SII buffer’)
 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η ‘ΕΚΚ’) είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση συμμόρφωσης των ΚΕΠΕΥ με τα παραπάνω.           


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.