Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2012, για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης, εισάγει υποχρεώσεις στους επενδυτές να ενημερώνουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για σημαντικές καθαρές αρνητικές θέσεις, όπως ειδικότερα αναλύεται κατωτέρω:
  • κοινοποίησης και δημοσιοποίησης σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων σε μετοχές,
  • κοινοποίησης σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων σε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους,
  • κοινοποίησης ακάλυπτων θέσεων σε συμβάσεις αντιστάθμισης κρατικού πιστωτικού κινδύνου.
Search:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012
09 Μαρτίου 2018
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 236/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαρτίου 2012 για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 236/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαρτίου 2012 για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης
09 Μαρτίου 2018
ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2014 για τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 918/2012 όσον αφορά την κοινοποίηση σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων σε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους
ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/97 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2014 για τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 918/2012 όσον αφορά την κοινοποίηση σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων σε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους
09 Μαρτίου 2018
Κανονισμός (EE) αριθ. 236/2012 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβούλιου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης
Κανονισμός (EE) αριθ. 236/2012 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβούλιου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (EE) αριθ. 918_2012 της επιτροπής περί συμπληρώσεως του κανονισμού (EE) αριθ. 236/2012
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (EE) αριθ. 918_2012 της επιτροπής περί συμπληρώσεως του κανονισμού (EE) αριθ. 236/2012
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (EE) αριθ. 919/2012 της επιτροπής περί συμπληρώσεως του κανονισμού (EE) αριθ. 236/2012
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (EE) αριθ. 919/2012 της επιτροπής περί συμπληρώσεως του κανονισμού (EE) αριθ. 236/2012
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (EE) αριθ. 826/2012 της επιτροπής για τις απαιτήσεις κοινοποίησης και δημοσιοποίησης αναφορικά με τις καθαρές αρνητικές θέσεις, και τη μέθοδο υπολογισμού της αξίας συναλλαγών για τον προσδιορισμό των εξαιρέσιμων μετοχών
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (EE) αριθ. 826/2012 της επιτροπής για τις απαιτήσεις κοινοποίησης και δημοσιοποίησης αναφορικά με τις καθαρές αρνητικές θέσεις, και τη μέθοδο υπολογισμού της αξίας συναλλαγών για τον προσδιορισμό των εξαιρέσιμων μετοχών
Εκτελεστικός κανονισμός (EE) αριθ. 827/2012 της επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων του κανονισμού (EE) αριθ. 236/2012
Εκτελεστικός κανονισμός (EE) αριθ. 827/2012 της επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων του κανονισμού (EE) αριθ. 236/2012
Κατευθυντήριες γραμμές για εξαίρεση για δραστηριότητες ειδικής διαπραγμάτευσης και πρωτογενούς αγοράς βάσει του κανονισμού (EE) αριθ. 236/2012 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης
Κατευθυντήριες γραμμές για εξαίρεση για δραστηριότητες ειδικής διαπραγμάτευσης και πρωτογενούς αγοράς βάσει του κανονισμού (EE) αριθ. 236/2012 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.