Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σύναψη Μνημονίων Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών ή άλλων οργανισμών του εξωτερικού δημιουργεί πλαίσιο και διαδικασίες στενής διακρατικής συνεργασίας που διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μερών  για την καλύτερη εποπτεία των συναλλαγών και δραστηριοτήτων στον τομέα των κεφαλαιαγορών. Παράλληλα, δημιουργείται πλαίσιο για την προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, που θα  συμβάλουν θετικά στη διεύρυνση και ενδυνάμωση των εποπτικών διαδικασιών και πρακτικών. Επιπλέον, τα Μνημόνια αυτά φανερώνουν το αμοιβαίο πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των Εποπτικών Αρχών και άλλων οργανισμών του εξωτερικού καθώς και την εξωστρέφεια των οικονομιών μας, συμβάλλοντας στην αύξηση των γόνιμων επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ της Κύπρου και των άλλων χωρών, προς όφελος των εθνικών χρηματοοικονομικών αγορών.
 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου δύναται να συνάπτει τέτοια πρωτόκολλα συνεργασίας με αρμόδιες Εποπτικές Αρχές ή άλλους οργανισμούς του εξωτερικού υπό μορφή Μνημονίων Συναντίληψης και Συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 29 των Περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Νόμων του 2009-2013[1]. Τα εν λόγω Μνημόνια προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών, τους διασυνοριακούς επιτόπιους ελέγχους και τη συλλογή πληροφοριών από την μία Αρχή εκ μέρους ή για λογαριασμό της άλλης στα πλαίσια διεξαγωγής ερευνών, και γενικότερα την παροχή αμοιβαίας βοήθειας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες νομοθεσίες που διέπουν τις κεφαλαιαγορές.
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 17(5) της Οδηγίας για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας των Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) ΟΔ144-2007-01[2] του 2012, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου οφείλει να δημοσιεύει κατάλογο των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών τρίτων χωρών με τις οποίες έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας κατάλληλες για τους σκοπούς της υποπαραγράφου 17(1)(β) της ίδιας Οδηγίας. 

ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

 • Πολυμερές Μνημόνιο Συναντίληψης με τις Εποπτικές Αρχές κεφαλαιαγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών - ESMA
 
          Το πλήρες κείμενο του Μνημονίου βρίσκεται διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
         https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-608_mmou_on_cooperation_arrangements_and_information_exchange.pdf
 
 • Πολυμερές Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας για τη Διαβούλευση, τη Συνεργασία και Ανταλλαγή Πληροφοριών του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commissions - IOSCO)
 
         Το πλήρες κείμενο του Μνημονίου βρίσκεται διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
         http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD386.pdf
 
         Ο κατάλογος με όλες τις υπογράφουσες Εποπτικές Αρχές βρίσκεται διαθέσιμος στον ακόλουθο 
         σύνδεσμο: http://www.iosco.org/about/?subSection=mmou&subSection1=signatories

 • Πολυμερές Mνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών και της ομόλογης Αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου (Financial Conduct Authority), σε περίπτωση μη συμφωνίας στην αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση


 • Πολυμερής Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών Αρμόδιων Αρχών για την ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με θέματα πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Διμερή Μνημόνια Συναντίληψης και Συνεργασίας έχουν συναφθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με τις ακόλουθες Εποπτικές Αρχές:
 1. Abu Dhabi - Financial Services Regulatory Authority (‘FSRA’) of Abu Dhabi Global Market ('ADGM')
 2. Australia - Australian Securities & Investments Commission
 3. Austria - Austrian Securities Authority
 4. Bulgaria - Bulgarian Financial Supervision Commission
 5. China - China Securities Regulatory Commission
 6. Czech - Czech National Bank
 7. Dubai - Dubai Financial Services Authority
 8. Egypt - Egypt Capital Market Authority
 9. Germany - Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
 10. Greece - Hellenic Republic Capital Market Commission
 11. Hungary - The Central Bank of Hungary
 12. Isle of Man - Isle of Man Financial Supervision Commission
 13. Israel - Israel Securities Authority
 14. Jersey - Jersey Financial Services Commission
 15. Lebanon - Capital Market Authority of Lebanon
 16. Malta - Malta Stock Exchange
 17. Poland - Polish Financial Supervision Authority
 18. Portugal - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
 19. Romania - Romanian Financial Supervision Authority
 20. Russia - Federal Financial Markets Service of Russia
 21. Slovakia - The National Bank of Slovakia
 22. Kazakhstan – Astana Financial Services Authority
Ο προαναφερόμενος κατάλογος παρέχεται επίσης για τους σκοπούς του άρθρου 32 παράγραφος 3 του εξουσιοδοτημένου κανονισμού 2017/565 για τη δημοσιοποίηση των εποπτικών αρχών τρίτων χωρών με τις οποίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας

ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την παράγραφο (2)(α) του άρθρου 44 του περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου[1], ο οποίος εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ), προκειμένου να επιτρέπεται στους Διαχειριστές από τρίτες χώρες να έχουν πρόσβαση στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή να παρέχουν διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω ανάθεσης από Διαχειριστές της ΕΕ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου θα πρέπει να έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας που προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών με αρμόδιες Εποπτικές Αρχές ή άλλες Αρχές ή όργανα τρίτων χωρών.
 
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου έχει ήδη προβεί στην υπογραφή Μνημονίων Συναντίληψης και Συνεργασίας για την ενίσχυση της εποπτείας των ΔΟΕΕ, με τις ακόλουθες Εποπτικές Αρχές χωρών που δεν ανήκουν στην ΕΕ:
 1. Financial Services Authority – Abu Dhabi
 2. Financial Supervisory Authority of Albania – Albania
 3. Australian Securities and Investments Commission – Australia
 4. Securities Commision - Bahamas
 5. Central Bank of Bahrain – Bahrain
 6. Bermuda Monetary Authority – Bermuda
 7. Comissão de Valores Mobiliários do Brasil – Brasil
 8. British Virgin Islands Financial Services Commission - British Virgin Islands
 9. Alberta Securities Commission – Canada
 10. Autorité des Marchés Financiers du Quebec – Canada
 11. British Columbia Securities Commission – Canada
 12. Office of the Superintendent of Financial Institutions – Canada
 13. Ontario Securities Commission – Canada
 14. Cayman Islands Monetary Authority – Cayman Islands 
 15. Dubai Financial Services Authority – Dubai
 16. Egyptian Financial Supervisory Authority – Egypt
 17. Securities and Exchange Commission of the Republic of North Macedonia – North Macedonia
 18. Guernsey Financial Services Commission – Guernsey
 19. Hong Kong Monetary Authority – Hong Kong
 20. Securities and Futures Commission – Hong Kong
 21. Securities and Exchange Board - India
 22. Financial Supervision Commission of the Isle of Man – Isle of Man
 23. Israel Securities Authority – Israel
 24. Financial Services Agency of – Japan
 25. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan – Japan
 26. Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan – Japan
 27. Jersey Financial Services Commission – Jersey
 28. Financial Services Commission/Financial Supervisory Service - Korea
 29. Labuan Financial Services Authority – Labuan
 30. Securities Commission – Malaysia
 31. Capital Market Development Authority – Maldives
 32. Financial Services Commission of Mauritius – Mauritius
 33. National Banking and Securities Commission of the United Mexican States – Mexico
 34. Securities and Exchange Commission of Montenegro – Montenegro
 35. Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières of Morocco – Morocco
 36. New Zealand Financial Markets Authority  –  New Zealand
 37. Securities and Exchange Commission of Pakistan – Pakistan
 38. Financial Centre Regulatory Authority – Qatar
 39. Monetary Authority of Singapore – Singapore
 40. Republic of Srpska Securities Commission – Srpska
 41. Financial Services Board of South Africa – South Africa
 42. Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) – Switzerland
 43. Capital Markets and Securities Authority of Tanzania – Tanzania
 44. Securities and Exchange Commission Thailand – Thailand
 45. Emirates Securities and Commodities Authority – UAE
 46. Commodity Futures Trading Commission – USA
 47. Federal Reserve Board – USA
 48. Office of the Comptroller of the Currency – USA
 49. Securities and Exchange Commission – USA
 50. State Securities Commission - Vietnam
 51. Astana Financial Services Authority – Kazakhstan

Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.