Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
 • O Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commissions - IOSCO) είναι το βασικό φόρουμ για τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των εποπτικών Αρχών της κεφαλαιαγοράς και αναγνωρίζεται ως ο διεθνής φορέας για τη θέσπιση προτύπων για τις αγορές κινητών αξιών. Τα μέλη του Οργανισμού ρυθμίζουν περισσότερο από το 95% των κεφαλαιαγορών στον κόσμο σε περισσότερες από 115 χώρες και συνεχίζουν να επεκτείνονται.
   
 • Ο πρωταρχικός σκοπός του οργανισμού IOSCO είναι η προώθηση διεθνών προτύπων που επιτρέπουν την ενίσχυση, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια των αγορών κινητών αξιών. Επιπρόσθετα, επιδιώκει την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών Αρχών στον τομέα της καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος, την ανταλλαγή διεθνών εμπειριών, την ανάλυση και επεξεργασία κοινών αρχών που καθορίζουν το διεθνές δίκαιο στην αγορά κεφαλαίων και την προστασία των επενδυτών.

 • Ο οργανισμός IOSCO στοχεύει μέσω των μόνιμων δομών του τα ακόλουθα:
 • συνεργασία για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την προώθηση της συμμόρφωσης με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα της ρύθμισης, εποπτείας και επιβολής της νομοθεσίας, προκειμένου να προστατεύσει τους επενδυτές, να διατηρήσει δίκαιες, αποτελεσματικές και διαφανείς αγορές, και να επιδιώξει την αντιμετώπιση των συστημικών κινδύνων
 • ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και προαγωγή της εμπιστοσύνης των επενδυτών προς την ακεραιότητα των αγορών κινητών αξιών, μέσω της ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας σε θέματα επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις και εποπτείας των αγορών και των διαμεσολαβητών της αγοράς
 • ανταλλαγή πληροφοριών τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τις αντίστοιχες εμπειρίες τους, με στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη των αγορών, την ενίσχυση των υποδομών της αγοράς και την εφαρμογή κατάλληλης ρύθμισης.

 • Τα μέλη του Οργανισμού IOSCO συνέρχονται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνόδου για να συζητήσουν ουσιώδη θέματα σχετικά με τις παγκόσμιες αγορές κινητών αξιών και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.
   
 • Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, έχει υπογράψει το Πολυμερές Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας για τη Διαβούλευση, τη Συνεργασία και Ανταλλαγή Πληροφοριών του Οργανισμού IOSCO στις 22 Οκτωβρίου 2009. Το πλήρες κείμενο του Μνημονίου βρίσκεται διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
          http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD386.pdf
 
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού IOSCO http://www.iosco.org
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.