Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στην προσπάθεια της να συμβάλει τα μέγιστα για την εύρυθμη και αξιόπιστη λειτουργία της Κυπριακής κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε και προχώρησε στη δημιουργία του προγράμματος εκπαίδευσης και ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου δίνει μεγάλη έμφαση στην έγκαιρη, έγκυρη και ισότιμη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και επιδιώκει συνεχώς με την εγκαθίδρυση εκσυγχρονισμένων δομών λειτουργίας την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και την ανάπτυξη της Κυπριακής κεφαλαιαγοράς.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την ενημέρωση και εκπαίδευση των επενδυτών που στόχο έχει την βελτίωση της χρηματοοικονομικής παιδείας αλλά και να βοηθήσει τους επενδυτές να διαμορφώσουν μία ενημερωμένη άποψη για τις διαθέσιμες επενδυτικές επιλογές καθώς και για τους επενδυτικούς κινδύνους που ενέχονται, ούτως ώστε να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις για την διαχείριση των κεφαλαίων τους.

Προσοχή: «Η γνώση είναι η ασφαλιστική δικλείδα των επενδυτών».

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης των επενδυτών περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:

1. Γραμμή επικοινωνίας 22 506 600 όπου οι επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματα τους για διάφορα χρηματιστηριακά θέματα που τους απασχολούν.
2. Γραπτές απαντήσεις μέσω ταχυδρομείου, φαξ 22 506 700 και email info@cysec.gov.cy
3. Ενημέρωση μέσω του διαδικτυακού τόπου της Επιτροπής http://cysec.gov.cy
4. Ενημερωτικά έντυπα
5. Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων

Στόχοι του προγράμματος εκπαίδευσης και ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού είναι:
  • Να ενημερωθούν οι επενδυτές για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους
  • Να συμβάλει στην επίγνωση των κινδύνων που ενέχονται στις επενδυτικές αποφάσεις των επενδυτών
  • Να αποκτήσουν οι επενδυτές τις απαραίτητες γνώσεις ούτως ώστε να μπορέσουν να διαμορφώσουν ενημερωμένη άποψη και να αξιολογήσουν όσο το δυνατό καλύτερα τις επενδυτικές τους επιλογές
  • Να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στο θεσμό
  • Να δημιουργηθούν κανάλια πληροφόρησης από και προς τους επενδυτές
Η προσπάθεια της Επιτροπής είναι η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των επενδυτών. Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της κεφαλαιαγοράς αλλά και τους επενδυτικού κινδύνους που ενέχονται και πιστεύει ότι «ο ενημερωμένος επενδυτής είναι ο σωστός επενδυτής».

Η Επιτροπή καλωσορίζει τα σχόλια, τις ιδέες και τις προτάσεις σας αλλά τονίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο της καθώς και όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στις ενημερωτικές της εκδόσεις είναι καθαρά εκπαιδευτικές πληροφορίες και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούνται ως συμβουλευτικές.


1. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου συστάθηκε με βάση το άρθρο 5 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου του 2001 (Ν.64(Ι)/2001) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η Επιτροπή λειτουργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή και έχει την ευθύνη της εποπτείας της κεφαλαιαγοράς, τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας, να επιτηρεί την εφαρμογή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και να φροντίζει για την προστασία του επενδυτικού κοινού.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου διοικείται από πενταμελές Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και τρία άλλα μέλη. Στις συνεδρίες του Συμβουλίου παρακάθεται εκπρόσωπος του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας ο οποίος έχει δικαίωμα να εγγράφει θέματα στην ημερήσια διάταξη, να μετέχει στις συζητήσεις και να εκφράζει απόψεις αλλά στερείται του δικαιώματος ψήφου.

Η Επιτροπή σύμφωνα με τη Νομοθεσία θέτει τους γενικούς κανόνες της οργάνωσης και λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, εκδίδει οδηγίες που καθορίζουν τον τρόπο εφαρμογή αυτών των κανόνων και λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

2. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Στην Κύπρο λειτουργεί ένα Χρηματιστήριο, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Το Χρηματιστήριο προσδιορίζεται ως μία επίσημη και οργανωμένη αγορά, μέσω της οποίας εκτελούνται δικαιοπραξίες (χρηματιστηριακές συναλλαγές). Σε αυτήν εμπορεύονται μετοχικές αξίες εταιρειών, χρεόγραφα εταιρειών και δημοσίου, Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών, Δικαιώματα Προτίμησης (Rights) κ.α. Η διαμόρφωση των τιμών είναι αποτέλεσμα της προσφοράς και της ζήτησης από το επενδυτικό κοινό. Τα Χρηματιστήρια θεωρούνται ως οι βασικότεροι μοχλοί ανάπτυξης της οικονομίας και ως μέσο διοχέτευσης των αποταμιεύσεων στις πιο παραγωγικές επενδύσεις της χώρας.

Το ΧΑΚ άρχισε τη λειτουργία του στις 29 Μαρτίου1996. Ο σχετικός νόμος και οι κανονισμοί του ΧΑΚ ψηφίστηκαν από τη βουλή από το 1993 μέχρι το 1995, ενώ στη συνέχεια έγινε αριθμός τροποποιήσεων, για να βελτιωθεί και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες αγοράς. Η ανεπίσημη χρηματιστηριακή αγορά λειτουργούσε από το1979, κάτω από την αιγίδα του ΚΕΒΕ.

2.1 Σκοποί του Χρηματιστηρίου
1. Να παρέχει την δυνατότητα στις Εταιρίες να αναπτυχθούν αντλώντας κεφάλαια από τους επενδυτές.
2. Να προστατεύσει το επενδυτικό κοινό μέσω της νομοθεσίας και να διασφαλίσει την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της Χρηματιστηριακής αγοράς
3. Να ενθαρρύνει και να προωθήσει της επενδύσεις, να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ανάπτυξη της αγοράς αξιών καθώς και τον έλεγχο και ρύθμιση των συναλλαγών για κινητές αξίες.
4. Να διασφαλίσει πλήρη και ίση πληροφόρηση για όλους τους επενδυτές, η αποφυγή δημιουργίας παραπλανητικής αγοράς και η καταστολή των δόλιων και ανάρμοστων μεθόδων χρηματιστηριακής συναλλαγής.
5. Η κατάρτιση και υποβολή για έγκριση των αναγκαίων για την επίτευξη των σκοπών των χρηματιστηριακών Κανονισμών και η εκτέλεση κάθε άλλης αναγκαίας για το σκοπό αυτό ενέργειας.
6. Να διευρύνει την Χρηματιστηριακή αγορά με την εισαγωγή νέων εταιρειών από την Κύπρο αλλά και από το εξωτερικό.
7. Εισαγωγή νέων χρηματιστηριακών προϊόντων.

2.2 Πλεονεκτήματα των εταιρειών από την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο
1. Άντληση των αναγκαίων κεφαλαίων που χρειάζονται με χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης για ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων τους.
2. Περιορίζει την εξάρτιση τους από παραδοσιακούς μηχανισμούς χρηματοδότησης.
3. Ενδυνάμωση και διεύρυνση της κεφαλαιουχικής και μετοχικής βάσης για καλύτερη αντιμετώπιση του ανταγωνισμού.
4. Βελτίωση των μεθόδων διοίκησης και στρατηγικής αφού ο έλεγχος μετατοπίζεται από το οικογενειακό περιβάλλον σε ένα μεγάλο αριθμόν μετόχων με πίεση για θετικά αποτελέσματα και βελτιωμένες επενδυτικές κινήσεις.
5. Ευχέρεια για εισαγωγή των τίτλων τους σε άλλα χρηματιστήρια. Με αποτέλεσμα την περαιτέρω διεύρυνση του μετοχικού τους κεφαλαίου και των δραστηριοτήτων τους σε άλλες αγορές.
6. Καλύτερη προβολή και περισσότερο κύρος διότι η εισαγωγή μιας εταιρίας στο χρηματιστήριο θεωρείται ως καταξίωση.
7. Καλύτερη δυνατότητα για επενδύσεις στο εξωτερικό με καλύτερη απόδοση.
8. Η τιμή της μετοχής μίας εταιρίας στο χρηματιστήριο αντιπροσωπεύει την πραγματική αξία της και δείχνει πόσο εύρωστη είναι. Οι μέτοχοι της έχουν την ευχέρεια οποτεδήποτε θέλουν να ρευστοποιήσουν την επένδυση τους, κάτι που είναι πιο δύσκολο για επενδύσεις σε μετοχές ιδιωτικών εταιρειών ή ακόμα και σε κτηματική περιουσία.

2.3 Μειονεκτήματα της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο
1. Μείωση του βαθμού ελέγχου από τους ιδιοκτήτες.
2. Εποπτικός έλεγχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και τις αρχές του Χρηματιστηρίου.
3. Συνεχής υποχρέωση των Εταιρειών για πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού. Εξαμηνιαίες, Προκαταρκτικές και ετήσιες εκθέσεις.
4. Δήλωση για κάθε συναλλαγή μεγαλομετόχου, αξιωματούχου ή διοικητικού συμβούλου.
5. Αυξημένα έξοδα που αφορούν την δημοσιοποίηση της εταιρίας.

2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν το Χ.Α.Κ. και τις τιμές των μετοχών
1. Η κατάσταση της Κυπριακής οικονομίας, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας, τα επιτόκια, οι μακροοικονομικοί δείκτες (πληθωρισμός), ο τουρισμός κ.α.
2. Η πολιτική σταθερότητα, το πρόβλημα της Κύπρου διάφοροι πόλεμοι γειτονικών χωρών.
3. Προοπτικές και εξελίξεις εισηγμένων εταιρειών όπως εξαγορές, συγχωνεύσεις και παραχώρηση σημαντικών οικονομικών ωφελημάτων από τις Εταιρίες προς τους μετόχους.
4. Η Πορεία άλλων χρηματιστηρίων λόγω της παγκοσμιοποίησης και η πορεία ειδικά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) επηρεάζουν την πορεία του ΧΑΚ.
5. Οι διάφορες φήμες παίζουν σημαντικό ρόλο σε μία χρηματιστηριακή αγορά και οι επενδυτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ούτως ώστε να μην παρασύρονται από τις φήμες που κυκλοφορούν αλλά να βασίζουν τις επενδυτικές τους επιλογές πάνω σε επίσημα και επιβεβαιωμένα δεδομένα και προοπτικές των εταιρειών. Η φημολογία είναι ο πιο εύκολος και επικίνδυνος τρόπος καταδολίευσης των επενδυτών. Η χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών για προσωπικό όφελος είναι ποινικό αδίκημα το οποίο προνοεί φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή/και με χρηματική ποινή.
2.5 Προϊόντα που διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Κ

2.5.1 Μετοχές
Μετοχές είναι η συμμετοχή στην ιδιοκτησία κάποιας εταιρίας. Οι μετοχές είναι οι πλέον εμπορεύσιμες αξίες στο ΧΑΚ. Είναι η μονάδα που διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο μίας εταιρίας, παρέχει στον κάτοχο της δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη που προκύπτουν από τις εργασίες της. Επίσης συμμετέχουν αναλογικά σε νέες εκδόσεις κεφαλαίου (rights issues).

Η κοινή μετοχή είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος μετοχής και περιλαμβάνει όλα τα βασικά δικαιώματα ενός μετόχου, όπως δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, στην έκδοση νέων μετοχών, στο προϊόν της εκκαθάρισης, καθώς και δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας και συμμετοχής στη διαχείρισή της.

Η προνομιούχος μετοχή προσφέρει απλά ένα προβάδισμα έναντι των κατόχων κοινών μετοχών, στη λήψη μερίσματος και στη λήψη του προϊόντος της εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης, αλλά συνήθως στερείται του δικαιώματος ψήφου και συμμετοχής στη διαχείριση της επιχείρησης.

Η ονομαστική αξία της μετοχής προκύπτει κατά την πρώτη έκδοση των μετοχών, διαιρώντας την αξία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με τον αριθμό μετοχών, που εξέδωσε αρχικά. Η ονομαστική αξία μπορεί να αλλάξει μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.

Η λογιστική αξία της μετοχής αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία της και προκύπτει διαιρώντας τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας με τον αριθμό μετοχών της εταιρίας σε κυκλοφορία.

Η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής, διαμορφώνεται καθημερινά στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου αξιών Κύπρου, μέσω της προσφοράς και της ζήτησης.

2.5.2 ΔΑΜ/Share Warrants
Τα ΔΑΜ (Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών) είναι ένας εναλλακτικός τρόπος για να αυξάνει μία εταιρία το μετοχικό της κεφάλαιο. Ο κάτοχος του ΔΑΜ έχει το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση να αγοράσει καθορισμένο αριθμό μετοχών σε προκαθορισμένη τιμή (τιμή εξάσκησης, exercise price), σε καθορισμένες ημερομηνίες μέχρι τη λήξη τους. Τα ΔΑΜ δεν παρέχουν οποιοδήποτε μέρισμα ή άλλο εισόδημα και αν αυτά δεν εξασκηθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, τότε λήγουν και χάνουν κάθε αξία τους. Η τιμή της εμπορίας τους συνδέεται άμεσα με την πορεία της μετοχής και συνήθως διακυμαίνονται σε πιο μεγάλα ποσοστιαία περιθώρια από τη μετοχή.

2.5.3 Δικαιώματα Προτίμησης (Rights)
Οι εισηγμένες εταιρίες επιλέγουν να αυξήσουν το μετοχικό τους κεφάλαιο εκδίδοντας Δικαιώματα Προτίμησης (rights issue) προς τους υφιστάμενους μετόχους (σε αναλογία) σε τιμή χαμηλότερη από την τιμή που διαπραγματεύεται στο ΧΑΚ. Τα Δικαιώματα Προτίμησης (Rights) εμπορεύονται στο ΧΑΚ για καθορισμένο χρονικό διάστημα.

2.5.4 Χρεόγραφα ή Ομολογιακά Δάνεια
Είναι μια εναλλακτική μορφή δανεισμού για τους εκδότες, οι οποίοι δεσμεύονται να επιστρέψουν στους κατόχους των χρεογράφων την ονομαστική τους αξία συν συγκεκριμένο ή κυμαινόμενο επιτόκιο σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι τη λήξη τους. Υπάρχουν διάφορα είδη χρεογράφων τα οποία ποικίλουν ανάλογα με τους όρους αποπληρωμής τους. Τα μετατρέψιμα χρεόγραφα δίνουν επιπρόσθετα το δικαίωμα στον κάτοχο τους να τα μετατρέψει αν επιθυμεί σε μετοχές της εταιρίας με όρους που προσδιορίζονται κατά την έκδοση τους. Τα χρεόγραφα εκδίδονται από την Κυβέρνηση, τις δημόσιες εταιρίες, τους Ημικρατικούς Οργανισμούς και τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο εκδότης των εταιρικών χρεογράφων κατά την λήξη τους έχει την υποχρέωση να καταβάλει πρώτα τις απαιτήσεις των κατόχων των χρεογράφων ( επιστροφή αρχικού κεφαλαίου συν τους νόμιμους τόκους) ανεξάρτητα από το επίπεδο των κερδών της Εταιρίας και μετά να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των μετόχων.

2.6 Ωφελήματα Μετόχων
Ο επενδυτής βλέπει το χρηματιστήριο ως μια εναλλακτική μορφή τοποθέτησης των χρημάτων που αποταμιεύει, με σκοπό την επιδίωξη ικανοποιητικής απόδοσης. Απόδοση που συνήθως είναι υψηλότερη από αυτήν που προσφέρουν άλλες επενδύσεις όπως οι τραπεζικές καταθέσεις και τα κρατικά ομόλογα.

Μία εταιρία παρέχει στους εγγεγραμμένους μετόχους της διάφορα ωφελήματα όπως μέρισμα, προμέρισμα, δωρεάν μετοχές (bonus issue), ΔΑΜ (warrants), rights issue κ.α. σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία (record day). Οι τίτλοι διαπραγματεύονται χωρίς τα ωφελήματα που παρέχονται οκτώ μέρες πριν την πιο πάνω ημερομηνία, σύμφωνα με τους κανόνες διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου. Ένας τίτλος όταν διαπραγματεύεται με ωφέλημα χρησιμοποιείται το πρόθεμα “cum” ενώ χωρίς το σχετικό ωφέλημα χρησιμοποιείται το πρόθεμα “ex”. Δηλαδή εάν πρόκειται για παραχώρηση μερίσματος, ο τίτλος της μετοχής που θα διαπραγματεύεται με μέρισμα θα αναφέρεται ως “cum-dividend” ενώ αν διαπραγματεύεται χωρίς μέρισμα θα αναφέρεται ως “ex –dividend”.

2.7 Ταξινόμηση Τίτλων και Δείκτες Τιμών
Οι κινητές αξίες που εισάγονται στο Χρηματιστήριο κατατάσσονται στις αγορές μετοχών, προκειμένου περί μετοχών ή σε μία από τις αγορές χρεογράφων, προκειμένου περί ομολογιών ή άλλων ομοειδών χρεογράφων ή στην Αγορά Μεριδίων ΟΣΕΚΑ προκειμένου περί μεριδίων ΟΣΕΚΑ.

Η αύξηση ή η μείωση στην τιμή των τίτλων αντικατοπτρίζεται στο δείκτη τιμών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Το ΧΑΚ ετοιμάζει καθημερινώς το Γενικό Δείκτη Τιμών καθώς και τους επιμέρους κλαδικούς δείκτες, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση τη μέση τιμή κλεισίματος όλων των μετοχών που είναι εισηγμένες.

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξίων Κύπρου με την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε όπως διαχωρίσει τις Δημόσιες εταιρίες, βάση συγκεκριμένων προϋποθέσεων και κριτηρίων, στις ακόλουθες αγορές:

1. Κύρια Αγορά
2. Παράλληλη Αγορά
3. Εναλλακτική Αγορά
4. Αγορά Επενδυτικών Οργανισμών
5. Αγορά Μεγάλων Έργων
6. Αγορά Ποντοπόρου Ναυτιλίας
7. Αγορά Ειδικής Κατηγορίας

Ο δείκτης FTSE/CySE 20 βασίζεται στα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα του οργανισμού FTSE και αποτελείται από τις 20 πιο εμπορεύσιμες εισηγμένες μετοχές με την πιο μεγάλη κεφαλαιοποίηση και με ευρεία διασπορά των μετοχών τους.

2.8 Κοινή Πλατφόρμα Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ)
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), έχει προχωρήσει σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), στη δημιουργία της Κοινής Πλατφόρμας. Μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας της Κοινής Πλατφόρμας, τα δύο Χρηματιστήρια διατηρούν πλήρως την ανεξαρτησία και την αυτονομία τους, επιτελώντας μεταξύ άλλων σε ξεχωριστή βάση τις διαδικασίες χρηματικού διακανονισμού και εκκαθάρισης όλων των συναλλαγών, που θα εκτελούνται στις εισηγμένες σ’ αυτά αξίες. Για τη λειτουργία της Κοινής Πλατφόρμας, το ΧΑΚ θα προβαίνει σε χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων που σήμερα χρησιμοποιεί το ΧΑ για τη διαπραγμάτευση αξιών (ΟΑΣΗΣ) και για την Εκκαθάριση, Χρηματικό Διακανονισμό και Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο (ΣAT - Σύστημα Άϋλων Τίτλων).

Στις Αγορές Αξιών του ΧΑK διαπραγματεύονται και υποστηρίζονται από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης, τα εξής είδη κινητών αξιών:
α) Μετοχές
β) Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (Warrants)
γ) Δικαιώματα Προτίμησης (Rights)
δ) Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος (Εταιρικά και Κυβερνητικά Ομόλογα και Γραμμάτια Δημοσίου)

2.9 Διαπραγμάτευση Αξιών στο ΧΑΚ
Οι συναλλαγές των εισηγμένων κινητών αξιών στην Αγορά Αξιών του ΧΑΚ γίνονται τοις μετρητοίς (cash market) εκτός αν είναι συναλλαγές που καλύπτονται από σύμβαση παροχής πίστωσης (margin account). Η εμπορία όλων των αξιών γίνεται σήμερα μέσω του συστήματος της Εξ’ Αποστάσεως Σύνδεσης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του ΧΑΚ, δηλαδή η εντολές μεταβιβάζονται από τα γραφεία των ΚΕΠΕΥ μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

Οι ώρες λειτουργίας της Κοινής Πλατφόρμας θα είναι ως εξής:
Κύρια Αγορά από 10:00 μέχρι 17:00
Παράλληλη, Εναλλακτική και Αγορά Επενδυτικών Οργανισμών από 11:00 μέχρι 14:30
Ειδική Κατηγορία από 11:15 μέχρι 13:30

2.10 Όριο διακύμανσης
Το όριο ημερήσιας διακύμανσης ορίζεται ως το εύρος τιμών εντός των οποίων μπορεί να τύχει διαπραγμάτευσης μία κινητή αξία κατά τη διάρκεια της χρηματιστηριακής συνεδρίασης.

Το μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης των τιμών των αξιών της Κύριας Αγοράς, της Παράλληλης Αγοράς, της Εναλλακτικής Αγοράς, της Αγοράς των Επενδυτικών Οργανισμών εκτός Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών και Δικαιωμάτων Προτίμησης και της Αγοράς Ομόλογων, θα είναι κλιμακούμενο όπως πιο κάτω:
α) Το πρώτο όριο διακύμανσης των τιμών θα είναι +10% ή -10% επί της τιμής εκκίνησης της αξίας (τιμή αναφοράς).
(β) Εφόσον εντολές αγοράς στο ανώτατο όριο ή εντολές πώλησης στο κατώτατο όριο παραμείνουν ανεκτέλεστες στις καλύτερες τιμές αγοράς ή πώλησης για δεκαπέντε (15) συνεχόμενα λεπτά της ώρας, το όριο ημερήσιας διακύμανσης επεκτείνεται στο +20% ή -20% αντίστοιχα επί της τιμής εκκίνησης.

Οι αξίες που διαπραγματεύονται στην Ειδική Κατηγορία, θα έχουν σαν ημερήσιο όριο διακύμανσης το +20% - 20%, επί της τιμής εκκίνησης, το οποίο είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Η τιμή διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ - warrants) και των Δικαιωμάτων Προτίμησης (ΔΠ - rights) κυμαίνεται απεριόριστα, εκτός εάν το Συμβούλιο του ΧΑΚ αποφασίσει διαφορετικά.

Σε περίπτωση κινητών αξιών των οποίων η τιμή διαπραγμάτευσης ευρίσκεται ή κατέρχεται κάτω από €0,10 η ημερήσια διακύμανση τους θα είναι δυνατή μέχρι ποσοστού ±100%. Η διαφοροποίηση στο όριο διακύμανσης ως ανωτέρω καθώς επίσης και του ορίου διακύμανσης για αξίες των οποίων η τιμή θα υπερβαίνει ανοδικά τα €0,10 θα γίνεται εφ’ όσον η τιμή τους σταθεροποιηθεί πάνω η κάτω των €0,10, αναλόγως της περίπτωσης, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

2.11 Επενδυτικός κίνδυνος
Οι επενδύσεις στο Χρηματιστήριο εμπεριέχουν κινδύνους τους οποίους κάθε επενδυτής οφείλει να γνωρίζει. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου εφιστά συνεχώς την προσοχή στους επενδυτές ότι πρέπει να διαχειρίζονται την περιουσία που επενδύουν σε κινητές αξίες με σύνεση και σωφροσύνη επειδή η απόδοση τους είναι αβέβαιη. Η χρηματιστηριακή αγορά είναι χώρος που παρέχει ευκαιρίες για επικερδή επένδυση και διαχείριση αποταμιεύσεων αλλά δεν είναι χώρος τυχερών παιγνιδιών και δεν προσφέρεται για εύκολο πλουτισμό. Οι διακυμάνσεις των τιμών επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες και οι επενδυτές πρέπει να αυτοπροστατεύονται από τις φήμες και τους κακούς συμβούλους.

Η συνετή συμπεριφορά των επενδυτών είναι προς το συμφέρον τους και προς το συμφέρον της κεφαλαιαγοράς και της οικονομίας.

Προσοχή: «Η επένδυση δεν είναι παιχνίδι.»

2.12 Εκκαθάριση και Τελείωση των συναλλαγών
Το Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου είναι ο κεντρικός φορέας που έχει αναλάβει την εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών επί κινητών αξιών, δηλαδή την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των μερών που προέβησαν σε συναλλαγές κινητών αξιών.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, τα Μέλη του Χρηματιστηρίου οφείλουν να τελειώσουν κάθε χρηματιστηριακή συναλλαγή το αργότερο μέσα σε τρεις ημέρες από την κατάρτιση της συναλλαγής(T+3). Η μεταβίβαση κινητών αξιών προς τους επενδυτές γίνεται ταυτόχρονα με τη μεταφορά των χρημάτων προς τα αντίστοιχα Μέλη (σε χρόνο Τ+3). Επίσης κατά την καταχώρηση της εντολής πώλησης γίνεται έλεγχος εγκυρότητας από το σύστημα κατά πόσο ο επενδυτής κατέχει τις κινητές αξίες που προτίθεται να πωλήσει.

3. ΑΠΟΫΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚAI ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

3.1 Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο
Το Χρηματιστήριο έχει αναλάβει την ευθύνη για την τήρηση ενός Κεντρικού Μητρώου, το οποίο περιέχει όλα τα στοιχεία των δικαιούχων στις αξίες των εισηγμένων εταιρειών, βάσει του Περί Εταιρειών Νόμου ή του Νόμου σύστασης τους. Με τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου το Χρηματιστήριο παρέλαβε σταδιακά όλα τα μητρώα από τους Γραμματείς των εισηγμένων εταιρειών, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της τήρησης τους, με την καταχώριση οποιασδήποτε μεταβολής γίνεται για κάθε εισηγμένη αξία, είτε αυτή γίνεται κατόπιν συναλλαγής στο Χρηματιστήριο, είτε αυτή γίνεται εκτός του Χρηματιστηρίου. Ταυτόχρονα το Χρηματιστήριο αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εκκαθάριση και τελείωση των χρηματιστηριακών συναλλαγών με τη διενέργεια της απαιτούμενης ενημέρωσης των μητρώων και της διαβίβασης του χρηματικού αντιτίμου των συναλλαγών προς τους χρηματιστές των πωλητών. Επίσης το Χρηματιστήριο προσφέρει διάφορες συναφείς ή σχετιζόμενες με τα μητρώα υπηρεσίες τόσο προς τις Εταιρίες των οποίων τηρεί τα μητρώα, όσο και προς τους Επενδυτές και το κοινό γενικά.

Μέσω της λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει σήμερα η ηλεκτρονική τεχνολογία, έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο τήρησης των μητρώων των εισηγμένων αξιών, στις διαδικασίες εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών και γενικά στις διαδικασίες της μεταβίβασης ή επιβάρυνσης των εισηγμένων αξιών, προς όφελος της ασφάλειας των συναλλαγών, της μείωσης του κόστους και της καλύτερης εξυπηρέτησης των επενδυτών.

Με την ανάληψη των μητρώων από το Χρηματιστήριο τα μέχρι σήμερα πιστοποιητικά (τίτλοι) που επιβεβαιώνουν ότι ένα πρόσωπο είναι δικαιούχος αριθμού αξιών, δεν εκδίδονται πλέον και χάνουν την σημασία τους. Ο επενδυτής γνωρίζει ή αποδεικνύει το γεγονός ότι ένας αριθμός αξιών του ανήκει επικαλούμενος την καταχώρηση στο Κεντρικό Μητρώο και τις διάφορες ειδοποιήσεις ή καταστάσεις του λογαριασμού του που κατά καιρούς παραλαμβάνει από το Χρηματιστήριο.

Από την ημερομηνία ανάληψης ενός μητρώου εισηγμένης εταιρίας από το Χρηματιστήριο, το Κεντρικό Μητρώο που τηρεί το Χρηματιστήριο επέχει τη θέση του μητρώου που η Εταιρία όφειλε να τηρεί. Η μεταβίβαση, η ενεχυρίαση, ή άλλη επιβάρυνση, ή πράξη που αφορά τις αξίες προκειμένου να ολοκληρωθεί, προϋποθέτει εγγραφή της στο Κεντρικό Μητρώο.

Οι καταχωρίσεις στο Κεντρικό Αποθετήριο - Κεντρικό Μητρώο είναι απόρρητες και το Χρηματιστήριο όπως ο Νόμος προβλέπει, έχει υποχρέωση προς εχεμύθεια και οφείλει να μην τις κοινοποιεί σε οποιονδήποτε, εκτός στην έκταση που η κοινοποίηση τους επιβάλλεται, δυνάμει νόμου ή δικαστικού διατάγματος.

3.2 Ωφελήματα της Αποϋλοποίησης
Με την ανάληψη των μητρώων από το Χρηματιστήριο, τα πιστοποιητικά (τίτλοι) ή οι βεβαιώσεις δέσμευσης που επιβεβαιώνουν ότι ένα πρόσωπο είναι δικαιούχος συγκεκριμένου αριθμού αξιών, δεν εκδίδονται πλέον και χάνουν τη σημασία τους. Ο επενδυτής γνωρίζει ή αποδεικνύει το γεγονός ότι ο αριθμός αξιών του ανήκει, επικαλούμενος την καταχώριση στο Κεντρικό Μητρώο και ενημερώνεται από τις διάφορες ειδοποιήσεις ή καταστάσεις του λογαριασμού του, που κατά καιρούς παραλαμβάνει από το Χρηματιστήριο.

Η αποϋλοποίηση προσέδωσε πολλαπλά οφέλη στους επενδυτές αλλά και στις εισηγμένες στο Χ.Α.Κ εταιρίες, καθιστώντας το Χ.Α.Κ πιο αποτελεσματικό καθώς μέσω αυτής επετεύχθη:

η αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη εκκαθάριση των χρηματιστηριακών
συναλλαγών,
η ταχύτερη πίστωση των μετοχών στο λογαριασμό αξιών των επενδυτών κατά την
εκτέλεση των συναλλαγών,
η δυνατότητα πλήρους ενημέρωσης και καλύτερης εξυπηρέτησης των επενδυτών
η μείωση του κόστους φύλαξης των τίτλων


4. Τι Πρέπει να Γνωρίζουν οι Επενδυτές για να μπορέσουν να διενεργήσουν συναλλαγές στο Χ.Α.Κ.
Για να έχει κάποιος τη δυνατότητα να διενεργήσει οποιαδήποτε χρηματιστηριακή συναλλαγή στο ΧΑΚ θα πρέπει να έχει υπόψη του τα ακόλουθα:

Ο επενδυτής θα πρέπει να υποβάλει αίτηση προς τον Χειριστή (ο οποίος πρέπει είναι Μέλος του ΧΑΚ ή Θεματοφύλακας εγκεκριμένος από το ΧΑΚ) για να δημιουργήσει Μερίδα Επενδυτή.

Στη Μερίδα Επενδυτή τηρείται ο Λογαριασμός Αξιών και ο Ειδικός Λογαριασμός.
Η Μερίδα Επενδυτή περιλαμβάνει τα στοιχεία αναγνώρισης του επενδυτή όπως Ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας κλπ και τα γενικά στοιχεία όπως διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου κλπ.
Η Μερίδα Επενδυτή αντιστοιχεί στο Λογαριασμό Αποθετηρίου που ισχύει στο υφιστάμενο σύστημα Κεντρικού Αποθετηρίου/ Μητρώου (ΚΑΜ) του ΧΑΚ.
Όσοι επενδυτές έχουν ήδη Λογαριασμό Αποθετηρίου στο υφιστάμενο σύστημα ΚΑΜ, δεν θα απαιτηθεί να ανοίξουν Μερίδα Επενδυτή στο νέο σύστημα.
Ο επενδυτής δεν δύναται να τηρεί περισσότερες της μίας Μερίδας στο ΚΑΜ.
Για κάθε Μερίδα δίδεται από το σύστημα ένας Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ), ο οποίος είναι μοναδικός και αντιστοιχεί στον αριθμό Λογαριασμού Αποθετηρίου που ισχύει στο υφιστάμενο σύστημα ΚΑΜ του ΧΑΚ.

4.1 Λογαριασμός Αξιών
• Περιλαμβάνει όλες τις κινητές αξίες που έχει στην κατοχή του ο επενδυτής τις οποίες μπορεί να κατανείμει για σκοπούς διαχείρισης σε ένα ή περισσοτέρους χειριστές. Συνεπώς είναι το σύνολο των λογαριασμών Χειριστή (αντιστοιχεί στους υφιστάμενους λογαριασμούς διαπραγμάτευσης) που ανήκουν στη Μερίδα του Επενδυτή. Κάθε λογαριασμός αξιών αφορά συγκεκριμένο χειριστή (Μέλος του ΧΑΚ ή Θεματοφύλακα), ο οποίος μπορεί να τον κινεί.
• μεταξύ των λογαριασμών χειριστών που ανήκουν στην ίδια Μερίδα, επιτρέπεται η μεταφορά αξιών, με συναίνεση του χειριστή από τον οποίον γίνεται η μεταφορά.

4.2 Ειδικός Λογαριασμός
• δημιουργείται ταυτόχρονα με τη δημιουργία Μερίδας Επενδυτή και περιλαμβάνει αξίες που βρίσκονται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του ΧΑΚ (αντιστοιχεί με το υφιστάμενο «Global Account»)
• χρησιμοποιείται υποχρεωτικά, σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων αξιών εκτός ΧΑΚ (Άρθρο 23) και για ενεχυριάσεις αξιών. Τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν για παράδειγμα συναλλαγές μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας, χαριστική ή άλλη συναλλαγή, που δε συνεπάγεται χρηματική αντιπαροχή κ.α.

4.3 Λογαριασμός Χειριστή
• ονομάζεται και Δήλωση Χρήσης
• δημιουργείται από το χειριστή, μετά από εντολή του επενδυτή
• ανοίγεται αυτόματα, εάν ο χειριστής ανοίξει και Μερίδα Επενδυτή
• είναι ο αντίστοιχος λογαριασμός διαπραγμάτευσης που ισχύει σήμερα στο ΚΑΜ, όσοι επενδυτές έχουν ήδη ανοίξει λογαριασμούς διαπραγμάτευσης με ένα ή περισσότερα Μέλη δεν θα απαιτηθεί να ανοίξουν Λογαριασμό Χειριστή στο νέο σύστημα
• εάν ο Χειριστής είναι Μέλος, πρέπει απαραίτητα να γνωστοποιεί στο ΚΑΜ, κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού Χειριστή και τον Κωδικό ΟΑΣΗΣ που του έχει αποδώσει.
• το ΧΑΚ δεν μπορεί χωρίς τη συναίνεση του Χειριστή, να αφαιρέσει, να επιβαρύνει ή να δεσμεύσει µε οποιονδήποτε τρόπο αξίες καταχωρημένες στο Λογαριασμό αυτό, εκτός αν κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά στους Κανονισμούς.

4.4 Πως γίνεται Δήλωση Χρήσης σε Μερίδα Επενδυτή;

• Ο επενδυτής προσέρχεται στο χειριστή προσκομίζοντας αίτηση για Δήλωση Χρήσης σε συγκεκριμένο χειριστή.
• Η Δήλωση Χρήσης γίνεται από το χειριστή, νοουμένου ότι του έχει γνωστοποιηθεί από τον επενδυτή ο Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή (KAME).

Ο Χειριστής είναι Μέλος του ΧΑΚ ή Θεματοφύλακας, εγκεκριμένος από το ΧΑΚ.

Με την εφαρμογή της Κοινής Πλατφόρμας, βάσει διεθνών πρακτικών, εισάγεται ο θεσμός του Θεματοφύλακα. Ο Θεματοφύλακας έχει ενεργό ρόλο στη διαδικασία διακανονισμού των συναλλαγών που εκτελούνται για πελάτες του, ως επίσης και για το άνοιγμα λογαριασμών εκ μέρους τους. Θεματοφύλακας βάσει του Νόμου μπορεί να είναι τα Πιστωτικά Ιδρύματα, ή ΕΠΕΥ (Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) νοουμένου εξασφαλίσει κατόπιν αίτησης έγκριση από το Συμβούλιο του ΧΑΚ.

4.5 Ενημέρωση Επενδυτή
Ο επενδυτής μπορεί να ενημερωθεί για τις καταχωρήσεις/ κινήσεις των λογαριασμών του ως εξής:
(α) από τον αντίστοιχο Χειριστή, για καταχωρήσεις και κινήσεις σε λογαριασμό Χειριστή.
(β) από το ΧΑΚ, για κινήσεις και καταχωρήσεις είτε στον Ειδικό Λογαριασμό, είτε στον λογαριασμό αξιών του.
(γ) από το ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα του ΧΑΚ μέσω του διαδικτύου, όπου όσοι επενδυτές επιθυμούν θα μπορούν να εγγράφονται.


5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Κ.Ε.Π.Ε.Υ.)
Σύμφωνα με το Νόμο (Ν.148(Ι)/2002), περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμος του 2002 έως 2005, η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, (Ε.Π.Ε.Υ.), σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο λειτουργεί βάσει άδειας λειτουργίας που του χορηγεί η εποπτεύουσα αρχή και παρέχει κατ' επάγγελμα προς τρίτους μία ή περισσότερες επενδυτικές υπηρεσίες, και περιλαμβάνει τράπεζες που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο. Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Κ.Ε.Π.Ε.Υ.) είναι οι εταιρίες οι οποίες έχουν συσταθεί στην Κύπρο και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

5.1 Επενδυτικές Υπηρεσίες

Οι επενδυτικές υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει μια Ε.Π.Ε.Υ. είναι οι ακόλουθες:

1. (i) η λήψη και διαβίβαση για λογαριασμό τρίτων, εντολών για κατάρτιση συναλλαγών με αντικείμενο ένα ή περισσότερα από τα χρηματοοικονομικά μέσα•
(ii) η εκτέλεση των εντολών, που αναφέρονται στην παράγραφο (i) για λογαριασμό τρίτων.

2. Η διαπραγμάτευση και αγοραπωλησία για ίδιο λογαριασμό χρηματοοικονομικών μέσων.

3. Η διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών στο πλαίσιο εντολής των τελευταίων, εφόσον τα χαρτοφυλάκια συμπεριλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα.

4. Η αναδοχή της έκδοσης ή η διάθεση, ενός ή περισσοτέρων από τα χρηματοοικονομικά μέσα, όπως κινητές αξίες και μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τίτλοι της χρηματαγοράς κ.λ.π.

Οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και τράπεζες που έχουν γίνει μέλη της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.Κ., είναι οι μόνες εταιρίες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να διαβιβάζουν άμεσα εντολές αγοράς και πώλησης μετοχών στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του ΧΑΚ.

Η άδεια λειτουργίας των μελών του Χ.Α.Κ καθώς και των Ε.Π.Ε.Υ., χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον εδρεύουν στην Κύπρο και εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ως προς τον εξοπλισμό τους, την οργάνωσή τους, τη στελέχωσή τους και τη κεφαλαιακή τους επάρκεια, ανάμεσα σε άλλα, ενώ των τραπεζών χορηγείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η αποδοχή τους ως μελών της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.Κ. γίνεται από το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ως προς π.χ. τη συμμετοχή τους στο Συνεγγυητικό Ταμείο, τον διορισμό χρηματιστηριακού εκπροσώπου κλπ.

Τα μέλη της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.Κ. δύνανται να πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω των χρηματιστηριακών τους εκπροσώπων, οι οποίοι πιστοποιούνται ως προς την επάρκειά τους με εξετάσεις που διενεργεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οι Ε.Π.Ε.Υ. πέραν της δραστηριότητας της διεξαγωγής συναλλαγών μπορεί επίσης να παρέχει επενδυτικές συμβουλές για επενδύσεις σε χρηματιστηριακά προϊόντα, να φυλάσσει ως θεματοφύλακας τίτλους πελατών της, να διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο πελατών της, αποτελούμενο από μετρητά, χρηματιστηριακά πράγματα και να καταθέτει τα χρηματικά ποσά των πελατών της σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ΄ ονόματί τους, καθώς και να παρέχει κάθε κύρια και παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία (σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την άδεια λειτουργίας της).

5.2 Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές προτού επενδύσουν σε κινητές αξίες;

Προτού επενδύσετε σε μετοχές είναι πολύ σημαντικό να ιεραρχήσετε τις ανάγκες σας και να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

Το κεφάλαιο που έχετε την δυνατότητα να επενδύσετε.
Το κεφάλαιο για επένδυση σε μετοχές είναι συνετό να προέρχεται από αποταμιεύσεις Δεν κρίνεται φρόνιμο να επενδυθεί σε μετοχές κεφάλαιο το οποίο προέρχεται από δανεισμό.

Το χρονικό διάστημα που θα επενδυθεί το κεφάλαιο
Δεν είναι συνετό να επενδυθεί κεφάλαιο σε μετοχές που πρόκειται πολύ σύντομα να χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων. Προτιμότερο είναι για τον επενδυτή η επένδυση να γίνεται με μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη προοπτική. Η καθημερινή διενέργεια συναλλαγών δε θεωρείται επένδυση.

Απόδοση της επένδυσης
Καθορίστε τις προσδοκίες της επένδυσης σας. Προσδοκάτε σε αύξηση της αξίας της επένδυσης σας ή για να πάρετε εισόδημα μέσω της καταβολής μερισμάτων ή και τα δύο.

Διασπορά Χαρτοφυλακίου
Η διασπορά του χαρτοφυλακίου, δηλαδή η επιλογή μετοχών από διαφορετικούς κλάδους, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αποτελεί προϋπόθεση για την προστασία των κεφαλαίων του επενδυτή από τις έντονες διακυμάνσεις της αγοράς και την επίτευξη υψηλότερης απόδοσης. Η διακράτηση διαφορετικών μετοχών σε ένα χαρτοφυλάκιο ελαχιστοποιεί τους κινδύνους που συνεπάγεται η επένδυση σε κάθε επιμέρους μετοχή χωριστά. Με ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, σε περίπτωση που σημειώνεται πτώση των τιμών σε μία ή περισσότερες μετοχές, ο κίνδυνος περιορίζεται, αφού οι τιμές των υπολοίπων μετοχών πιθανότατα να σημειώνουν την ίδια χρονική στιγμή μικρότερη πτώση ή και άνοδο.

Διαλέξτε προσεκτικά την χρηματιστηριακή εταιρία (ΚΕΠΕΥ) μέσω της οποίας θα επενδύσετε και ζητήστε να πληροφορηθείτε εκ των προτέρων τις υπηρεσίες που δύναται να σας προσφέρει.

Και το πιο σημαντικό,
Καθορίστε τον επενδυτικό κίνδυνο που είστε διαθέσιμοι να διατρέξετε.

Η αξία των μετοχών και των μερισμάτων μπορεί να πάει κάτω καθώς επίσης και επάνω! Εντούτοις, μερικές μετοχές μπορεί να είναι λιγότερο επικίνδυνες από άλλες. Μπορείτε επίσης να μειώσετε τον επενδυτικό κίνδυνο με την διασπορά του χαρτοφυλακίου σε διαφορετικές μετοχές και διαφορετικούς κλάδους, η διασπορά του χαρτοφυλακίου αποτελεί έναν έξυπνο και σωστό τρόπο επίτευξης χαμηλότερου κινδύνου και καλύτερης συνολικής απόδοσης του χαρτοφυλακίου.

Προσοχή: «Σκέψου πριν επενδύσεις.»

5.3 Πως μπορούν οι επενδυτές να επενδύσουν στο ΧΑΚ

Οι επενδυτές προκειμένου να πραγματοποιήσουν χρηματιστηριακές συναλλαγές, δηλαδή να προβούν σε αγορά ή πώληση μετοχών ή και ομολογιών εταιρειών που έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο, πρέπει να πράξουν τα ακόλουθα:

1. Να επιλέξει ένα μέλος της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.Κ (ΚΕΠΕΥ) μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η εκτέλεση των εντολών του για αγοραπωλησία μετοχών.
2. Να υπογράψει με το ως άνω μέλος μια σύμβαση στην οποία περιλαμβάνονται οι γενικοί όροι συνεργασίας του επενδυτή με το μέλος της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.Κ., καθώς και τα στοιχεία του επενδυτή (όνομα, διεύθυνση, Α.Δ.Τ. και επάγγελμα). Με την υπογραφή της σύμβασης ο επενδυτής αποκτά κωδικό πελάτη του μέλους της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.Κ.
3. Το μέλος της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.Κ στη συνέχεια φροντίζει για την αίτηση του επενδυτή προς το Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο, έτσι ώστε ο επενδυτής να αποκτήσει Μερίδα Επενδυτή.

Προσοχή: Επενδύστε με σύνεση, η επένδυση σε μετοχές δεν παρέχει εγγυημένη απόδοση, ούτε καν εξασφάλιση του αρχικά καταβεβλημένου ποσού χρημάτων.

6. Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες)
Οι ΟΣΕΚΑ αποτελούν μια κατηγορία χαρτοφυλακίων συλλογικών επενδύσεων ανοικτού τύπου που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την επένδυση κεφαλαίων που συγκεντρώνουν από επενδυτές, σε κινητές αξίες και ρευστά χρηματοοικονομικά στοιχεία. Με απλά λόγια, ΟΣΕΚΑ είναι μια κοινή περιουσία η οποία σχηματίζεται από κεφάλαια που συγκεντρώνονται από τους επενδυτές. Η κοινή αυτή περιουσία τελεί υπό τη διαχείριση Εταιρία Διαχειρίσεως και κατατίθεται προς φύλαξη σε Θεματοφύλακα. Η περιουσία (ενεργητικό) ενός ΟΣΕΚΑ διαιρείται σε ισάξια μερίδια τα οποία ανήκουν εξ’ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τα μερίδια που κατέχει ο καθένας. Οι μεριδιούχοι συμμετέχουν τόσο στα κέρδη, έσοδα όσο και στις ζημιές και έξοδα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση και επένδυση του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

6.1 Νομοθεσία περί ΟΣΕΚΑ
Ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί συναφών θεμάτων Νόμος του 2004 (Ν200(Ι)/2004) ως αυτός εκάστοτε ισχύει, αποτελεί τη Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των ΟΣΕΚΑ. Η ετοιμασία του εν λόγω Νόμου έχει βασιστεί στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ η οποία ρυθμίζει τη λειτουργία των ΟΣΕΚΑ για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.2 Ημεδαποί ΟΣΕΚΑ
1. Ημεδαποί ΟΣΕΚΑ είναι ΟΣΕΚΑ με έδρα την Κύπρο οι οποίοι λαμβάνουν άδεια σύστασης και λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου βάσει των προνοιών του Νόμου 200 (Ι)/2004.

2. Ένας ημεδαπός ΟΣΕΚΑ δύναται να λαμβάνει τη συμβατική μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή την καταστατική μορφή Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στερείται νομικής προσωπικότητας και οι μεριδιούχοι του εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίου Κεφαλαίου ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του.

4. Η Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι εταιρία η οποία έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του Νόμου 200 (Ι)/2004 και του περί Εταιρειών Νόμου.

5. Η Εταιρία Διαχείρισης είναι εταιρία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, έχει ως κύριο σκοπό να διαχειρίζεται ένα ή περισσότερους ΟΣΕΚΑ.

6.3 Αλλοδαποί ΟΣΕΚΑ
1. Οι αλλοδαποί ΟΣΕΚΑ διακρίνονται σε:

(α) ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος μέλος οι οποίοι υιοθετούν την Ευρωπαϊκή Οδηγία 85/611/ΕΟΚ και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε ένα κράτος μέλος, διαθέτουν "διαβατήριο" που τους επιτρέπει, μετά από σχετική κοινοποίηση, να προσφέρουν τα μερίδια τους στη Δημοκρατία.

(β) ΟΣΕΚΑ με έδρα κράτος μέλος οι οποίοι δεν υιοθετούν την Ευρωπαϊκή Οδηγία 85/611/ΕΟΚ ή ΟΣΕΚΑ με έδρα τρίτη χώρα, δεν διαθέτουν "διαβατήριο" και η διάθεση των μεριδίων τους στη Δημοκρατία προϋποθέτει προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2. Ένας αλλοδαπός ΟΣΕΚΑ δύναται να λαμβάνει την μορφή Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου ή Εμπιστεύματος (unit trust).

6.4 Καθαρή αξία, τιμή διάθεσης και τιμή εξαγοράς μεριδίου ΟΣΕΚΑ
1. Η καθαρή αξία μεριδίου ΟΣΕΚΑ υπολογίζεται βάσει της αξίας του ενεργητικού (περιουσία) του ΟΣΕΚΑ μείων των υποχρεώσεων του δια τον αριθμό των κυκλοφορούντων μεριδίων του ΟΣΕΚΑ. Οι υποχρεώσεις του ΟΣΕΚΑ περιλαμβάνουν ενδεικτικά την αμοιβή της Εταιρίας Διαχειρίσεως, την αμοιβή του Θεματοφύλακα και άλλα έξοδα και δαπάνες που αφορούν τη διαχείριση και λειτουργία ενός ΟΣΕΚΑ.

2. Η τιμή στην οποία ο επενδυτής θα αγοράσει ένα μερίδιο ΟΣΕΚΑ είναι η τιμή διάθεσης μεριδίου (τιμή διάθεσης = καθαρή αξία μεριδίου + ποσοστό προμήθεια διάθεσης).
3. Η τιμή στην οποία ο επενδυτής θα εξαγοράσει τα μερίδια του είναι η τιμή εξαγοράς μεριδίου (τιμή εξαγοράς= καθαρή αξία μεριδίου ΟΣΕΚΑ – ποσοστό προμήθειας εξαγοράς).

4. Η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς μεριδίου ΟΣΕΚΑ δύναται να υπερβαίνει ή να υπολείπεται, αντίστοιχα, της καθαρής αξίας μεριδίου κατά το ποσοστό της προμήθειας διάθεσης και εξαγοράς, αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Κανονισμό ή το Καταστατικό ή το Ιδρυτικό έγγραφο του ΟΣΕΚΑ.

6.5 Αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ
Ως Αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ δύνανται να ενεργούν μόνο, τράπεζες, Ε.Π.Ε.Υ, και συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα.

6.6 Πώς μπορούν οι επενδυτές να αποκτήσουν μερίδια ΟΣΕΚΑ
1. Για την απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ απαιτείται:

(α) Γραπτή αίτηση προς την Εταιρία Διαχείρισης ή τον διορισμένο από αυτήν Αντιπρόσωπο διάθεσης μεριδίων κατά την οποία η Εταιρία Διαχειρίσεως ή ο εν λόγω Αντιπρόσωπος της υποχρεούνται να παραδώσουν στον ενδιαφερόμενο, το πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο (στο οποίο προσαρτάται ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή το Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο στην περίπτωση Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου καθώς και το Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο) και την τελευταία δημοσιευθείσα έκθεση του ΟΣΕΚΑ.

(β) Γραπτή αποδοχή του Κανονισμού προκειμένου περί Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή του Ιδρυτικού και Καταστατικού Εγγράφου προκειμένου περί Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου

(γ) Ολοσχερής καταβολή στο Θεματοφύλακα του ποσού που επιθυμεί ο επενδυτής να επενδύσει στον ΟΣΕΚΑ, το οποίο ποσό, μπορεί να αποτελείται από μετρητά, κινητές αξίες, ή ρευστά χρηματοοικονομικά στοιχεία.

2. Η κτήση μεριδίων ισχύει από την καταχώρηση τους στο Μητρώο Μεριδιούχων από την Εταιρία Διαχείρισης και προϋποθέτει την ολοσχερή καταβολή στο Θεματοφύλακα της αξίας τους.

3. Πέραν του Θεματοφύλακα, το ποσό που επιθυμεί επενδύσει ο επενδυτής μπορεί να καταβάλλεται και στην Εταιρία Διαχείρισης η οποία έχει την υποχρέωση το βραδύτερο εντός της επόμενης εργάσιμης μέρας να καταθέσει το ποσό στο Θεματοφύλακα.

6.7 Πώς μπορούν οι επενδυτές να εξαγοράσουν μερίδια ΟΣΕΚΑ
1. Ο μεριδιούχος δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει μέσω της υποβολής αίτησης εξαγοράς προς την Εταιρία Διαχειρίσεως ή τον οριζόμενο Αντιπρόσωπο της Εταιρίας Διαχειρίσεως, την μερική ή ολική εξαγορά των μεριδίων που κατέχει.

2. Με βάση την τιμή εξαγοράς μεριδίου ΟΣΕΚΑ και σε συνάρτηση με τον αριθμό των μεριδίων που επιθυμεί ο επενδυτής να εξαγοράσει, ο επενδυτής θα λάβει το ανάλογο ποσό χρημάτων.

3. Η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ καταχωρείται στο Μητρώο Μεριδιούχων που τηρεί ο ΟΣΕΚΑ.

4. Ως Αντιπρόσωποι ΟΣΕΚΑ δύνανται να ενεργούν μόνο, τράπεζες, Ε.Π.Ε.Υ, και συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα.

6.8 Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επενδυτές πριν επενδύσουν σε μερίδια ΟΣΕΚΑ
1. Το κεφάλαιο που έχετε τη δυνατότητα να επενδύσετε.

2. Το κεφάλαιο για επένδυση σε μερίδια ΟΣΕΚΑ είναι συνετό να προέρχεται από αποταμιεύσεις. Δεν κρίνεται φρόνιμο να επενδυθεί σε μερίδια ΟΣΕΚΑ κεφάλαιο το οποίο προέρχεται από δανεισμό.

3. Το χρονικό διάστημα που θα επενδυθεί το κεφάλαιο.

Δεν είναι συνετό να επενδυθεί κεφάλαιο σε μερίδια ΟΣΕΚΑ που πρόκειται πολύ σύντομα να χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων. Προτιμότερο είναι για τον επενδυτή η επένδυση να γίνεται με μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη προοπτική.

4. Καθορίστε τις προσδοκίες τις επένδυσης σας.
Προσδοκάτε σε αύξηση της αξίας της επένδυσης σας ή για να πάρετε εισόδημα μέσω της καταβολής μερισμάτων ή και τα δύο;

5. Καθορίστε τον επενδυτικό κίνδυνο που είστε διαθέσιμοι να διατρέξετε και διαλέξετε εκείνο τον ΟΣΕΚΑ που ταιριάζει στα σχέδια σας, στις ανάγκες σας και στις οικονομικές σας δυνατότητες.

6. Η συμμετοχή σε ένα ΟΣΕΚΑ δεν είναι ανέξοδη. Τόσο κατά την είσοδο σας, όσο και κατά την έξοδο σας από αυτό δύναται να επιβαρύνεστε με προμήθεια εισόδου ή και εξόδου. Επίσης, σημειώστε ότι το ενεργητικό ενός ΟΣΕΚΑ επιβαρύνεται με διάφορα έξοδα που αφορούν στην διαχείριση του ΟΣΕΚΑ (αμοιβή Εταιρίας Διαχειρίσεως, αμοιβή Θεματοφύλακα, δαπάνη αλληλογραφίας, δημοσιεύσεις κ.λ.π).

7. Πριν γίνετε μεριδιούχος σε ένα ΟΣΕΚΑ πρέπει να μελετήσετε προσεχτικά, εκτός από τα διαφημιστικά έντυπα που θα σας δώσουν και τα υποχρεωτικά έντυπα που πρέπει να σας παραδίδει η Εταιρία Διαχειρίσεως ή ο οριζόμενος Αντιπρόσωπο της. Τα έντυπα αυτά είναι ο Κανονισμός του ΟΣΕΚΑ (προκειμένου περί Αμοιβαίου Κεφαλαίου), το Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ (στο οποίο δύναται να προσαρτάται ο Κανονισμός του ΟΣΕΚΑ), τα Καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ (προκειμένου περί Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) καθώς και η τελευταία εξαμηνιαία και ετήσια έκθεση του ΟΣΕΚΑ. Από την μελέτη αυτή θα έχετε μια πλήρη εικόνα για τον ΟΣΕΚΑ, αλλά και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως μεριδιούχος.

8. Συγκρίνεται προσεχτικά τις αποδόσεις ΟΣΕΚΑ λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκριση αποδόσεων ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να γίνεται μεταξύ ΟΣΕΚΑ που έχουν παρόμοιο επενδυτικό τύπο (π.χ. σύγκριση αποδόσεων μεταξύ ΟΣΕΚΑ ομολογιακού τύπου). Επιπρόσθετα, κατά την σύγκριση αποδόσεων ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό των προμηθειών που δύναται κάθε ΟΣΕΚΑ να χρεώνει επί της καθαρής αξίας μεριδίου ΟΣΕΚΑ.

Προσοχή: Πάντα να θυμάσαι ότι:

“Η επένδυση σε ΟΣΕΚΑ δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.”

“Η αξία των επενδύσεων και των εσόδων ενός ΟΣΕΚΑ μπορεί να μειωθεί όπως και να αυξηθεί και μπορεί ίσως ο επενδυτής να μην ανακτήσει το αρχικό ποσό της επένδυσης του.”

“Η έγκριση ΟΣΕΚΑ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου δεν σημαίνει οποιαδήποτε εγγύηση ως προς την μελλοντική απόδοση του ΟΣΕΚΑ.”
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.