Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | 2015
2015
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
2015
Search:
Διαδικασία επίσπευσης εξέτασης αιτήσεων στους εμπλεκόμενους φορείς για απόκτηση άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (στα Αγγικά)
Διαδικασία επίσπευσης εξέτασης αιτήσεων στους εμπλεκόμενους φορείς για απόκτηση άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (στα Αγγικά)
15 Μαΐου 2020
Μαθήματα για κενές θέσεις
Μαθήματα για κενές θέσεις
23 Δεκεμβρίου 2015
Δημοσίευση της Οδηγίας ΧΑΚ 01 του 2015 για τη Διαγραφή Κινητών Αξιών από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Κατόπιν Αίτησης της Εκδότριας Εταιρείας
Δημοσίευση της Οδηγίας ΧΑΚ 01 του 2015 για τη Διαγραφή Κινητών Αξιών από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Κατόπιν Αίτησης της Εκδότριας Εταιρείας
22 Δεκεμβρίου 2015
Ενημέρωση για τις θέσεις Λειτουργών (εξεταστέα ύλη).
Ενημέρωση για τις θέσεις Λειτουργών (εξεταστέα ύλη).
11 Δεκεμβρίου 2015
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα Securities Markets Stakeholder Group της ESMA
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα Securities Markets Stakeholder Group της ESMA
10 Δεκεμβρίου 2015
Διάλυση της εταιρείας Harvest Stargate Fund Ltd λόγω μη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες των άρθρων 114 ως 118 του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2014
Διάλυση της εταιρείας Harvest Stargate Fund Ltd λόγω μη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες των άρθρων 114 ως 118 του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2014
03 Δεκεμβρίου 2015
Άτομα που παρουσιάζονται ψευδώς ως Λειτουργοί της ΕΚΚ
Άτομα που παρουσιάζονται ψευδώς ως Λειτουργοί της ΕΚΚ
27 Νοεμβρίου 2015
Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με έγγραφα διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με έγγραφα διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
19 Νοεμβρίου 2015
Έγγραφο Συζήτησης αναφορικά με προτεινόμενες τροποποιήσεις στους περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμους και στους περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμους
Έγγραφο Συζήτησης αναφορικά με προτεινόμενες τροποποιήσεις στους περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμους και στους περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμους
03 Νοεμβρίου 2015
Ενημέρωση για τις εξετάσεις μόνιμων θέσεων προσωπικού
Ενημέρωση για τις εξετάσεις μόνιμων θέσεων προσωπικού
27 Οκτωβρίου 2015
Διαδικασία εξέτασης παραπόνων και Χρηματοοικονομικός Επίτροπος
Διαδικασία εξέτασης παραπόνων και Χρηματοοικονομικός Επίτροπος
22 Οκτωβρίου 2015
Έγγραφο Διαβούλευσης Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων όσον αφορά το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (Consultation Paper on the Regulatory Technical Standards on the European Single Electronic Format (ESEF)
Έγγραφο Διαβούλευσης Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων όσον αφορά το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (Consultation Paper on the Regulatory Technical Standards on the European Single Electronic Format (ESEF)
20 Οκτωβρίου 2015
Δημοσίευση Οδηγίας ΟΔ144-2007-16 σχετικά με τη Συμπληρωματική Εποπτεία μιας Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, μιας Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ή ενός Διαχειριστή Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και ανήκει σε Χρηματοπιστωτικό Όμιλο Ετερογενών Δραστηριοτήτων (Financial Conglomerates Directive)
Δημοσίευση Οδηγίας ΟΔ144-2007-16 σχετικά με τη Συμπληρωματική Εποπτεία μιας Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, μιας Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ή ενός Διαχειριστή Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και ανήκει σε Χρηματοπιστωτικό Όμιλο Ετερογενών Δραστηριοτήτων (Financial Conglomerates Directive)
06 Οκτωβρίου 2015
Προκήρυξη μόνιμων θέσεων προσωπικού
Προκήρυξη μόνιμων θέσεων προσωπικού
02 Οκτωβρίου 2015
Προσφορά για αγορά υπηρεσιών Αδειοδοτήσεων
Προσφορά για αγορά υπηρεσιών Αδειοδοτήσεων
24 Σεπτεμβρίου 2015
Ανακοίνωση από αρμόδια εποπτική Αρχή της Ουγγαρίας
Ανακοίνωση από αρμόδια εποπτική Αρχή της Ουγγαρίας
18 Σεπτεμβρίου 2015
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών STM (Cyprus) Ltd
Παραίτηση ρητώς από την άδεια λειτουργίας της Εταιρείας Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών STM (Cyprus) Ltd
18 Σεπτεμβρίου 2015
Ηλεκτρονική υποβολή που συνοδεύει αιτήσεις για χορήγηση άδειας (στα Αγγλικά)
Ηλεκτρονική υποβολή που συνοδεύει αιτήσεις για χορήγηση άδειας (στα Αγγλικά)
04 Σεπτεμβρίου 2015
Διεξαγωγή έρευνας στην IronFX Global Ltd
Διεξαγωγή έρευνας στην IronFX Global Ltd
06 Αυγούστου 2015
Διαδικασία δραστηριοποίησης αδειοδοτημένων εταιρειών
Διαδικασία δραστηριοποίησης αδειοδοτημένων εταιρειών
09 Ιουλίου 2015
Γνωστοποίηση για διορισμό ΕΚΚ ως αρμόδια αρχή για αδειοδότηση/εποπτεία ΚΑΤ
Γνωστοποίηση για διορισμό ΕΚΚ ως αρμόδια αρχή για αδειοδότηση/εποπτεία ΚΑΤ
06 Ιουλίου 2015
Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου για την ΕΚΚ
Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου για την ΕΚΚ
29 Ιουνίου 2015
Προσφορά για αγορά υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων
Προσφορά για αγορά υπηρεσιών Νομικών Συμβούλων
22 Ιουνίου 2015
Προειδοποίηση προς επενδυτές για με τους κινδύνους από επενδύσεις σε σύνθετα προϊόντα
Προειδοποίηση προς επενδυτές για με τους κινδύνους από επενδύσεις σε σύνθετα προϊόντα
19 Ιουνίου 2015
 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.