Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΕΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΕΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΕΣ
Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των τμημάτων Γ.6 και Γ.7 του παραρτήματος 1 της οδηγίας MiFID II
Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των τμημάτων Γ.6 και Γ.7 του παραρτήματος 1 της οδηγίας MiFID II
31 Ιουλίου 2019
Q&As (ESMA) on temporary product intervention measures for CFDs and Binary Options for retail clients
Q&As (ESMA) on temporary product intervention measures for CFDs and Binary Options for retail clients
03 Αυγούστου 2018
Παροχή περαιτέρω καθοδήγησης ΕΑΚΑΑ για συναλλαγές σε τόπους διαπραγμάτευσης τρίτων χωρών για θέματα μετασυναλλακτικής διαφάνειας και όρια θέσεων στο πλαίσιο του MiFID II/MiFIR
Παροχή περαιτέρω καθοδήγησης ΕΑΚΑΑ για συναλλαγές σε τόπους διαπραγμάτευσης τρίτων χωρών για θέματα μετασυναλλακτικής διαφάνειας και όρια θέσεων στο πλαίσιο του MiFID II/MiFIR
18 Δεκεμβρίου 2017
Επικαιροποίηση των ερωτοαπαντήσεων για παράγωγα επι εμπορευμάτων απο την ΕΑΚΚΑ
Επικαιροποίηση των ερωτοαπαντήσεων για παράγωγα επι εμπορευμάτων απο την ΕΑΚΚΑ
18 Δεκεμβρίου 2017
Επικαιροποίηση της διαδικασίας των παραμέτρων διακοπής της διαπραγμάτευσης από την ΕΑΚΚΑ
Επικαιροποίηση της διαδικασίας των παραμέτρων διακοπής της διαπραγμάτευσης από την ΕΑΚΚΑ
19 Δεκεμβρίου 2017
Παροχή γενικής επισκόπησης ΕΑΚAΑ για το καθεστως χρονικης μεταθεσης
Παροχή γενικής επισκόπησης ΕΑΚAΑ για το καθεστως χρονικης μεταθεσης
15 Δεκεμβρίου 2017
Επικαιροποίηση των ερωτοαπαντήσεων για διαφάνεια και θέματα διάρθρωσης αγοράς από την ΕΑΚΑΑ
Επικαιροποίηση των ερωτοαπαντήσεων για διαφάνεια και θέματα διάρθρωσης αγοράς από την ΕΑΚΑΑ
07 Φεβρουαρίου 2018
Ερωτοαπαντήσεις (ESMA) για την προστασία επενδυτών και θέματα διαμεσολαβητών σύμφωνα με MiFiD II και MiFIR (επικαιροποιημένο)
Ερωτοαπαντήσεις (ESMA) για την προστασία επενδυτών και θέματα διαμεσολαβητών σύμφωνα με MiFiD II και MiFIR (επικαιροποιημένο)
29 Μαρτίου 2021
Ερωτοαπαντήσεις (ESMA) για θέματα διαφάνειας υπό MIFID II και MiFIR (επικαιροποιημένο)
Ερωτοαπαντήσεις (ESMA) για θέματα διαφάνειας υπό MIFID II και MiFIR (επικαιροποιημένο)
03 Οκτωβρίου 2017
Ερωτοαπαντήσεις (ESMA) για παράγωγα εμπορευμάτων σύμφωνα με το MiFID II και το MiFIR (επικαιροποιημένο)
Ερωτοαπαντήσεις (ESMA) για παράγωγα εμπορευμάτων σύμφωνα με το MiFID II και το MiFIR (επικαιροποιημένο)
04 Οκτωβρίου 2017
Ερωτοαπαντήσεις (ESMA) για δομές αγορών σύμφωνα με MiFID II και MiFIR (επικαιροποιημένο)
Ερωτοαπαντήσεις (ESMA) για δομές αγορών σύμφωνα με MiFID II και MiFIR (επικαιροποιημένο)
05 Ιανουαρίου 2018
Ερωτοαπαντήσεις (ESMA) για θέματα μετά τη διαπραγμάτευση σχετικά με MIFID II και MiFIR
Ερωτοαπαντήσεις (ESMA) για θέματα μετά τη διαπραγμάτευση σχετικά με MIFID II και MiFIR
10 Οκτωβρίου 2017
Ερωτοαπαντήσεις (ESMA) για αναφορά συναλλαγών σύμφωνα με το MiFIR (επικαιροποιημένο)
Ερωτοαπαντήσεις (ESMA) για αναφορά συναλλαγών σύμφωνα με το MiFIR (επικαιροποιημένο)
18 Δεκεμβρίου 2017
Γνώμη (ESMA) αναφορικά με παρεπόμενη δραστηριότητα σύμφωνα με MIFID II - Υπολογισμός όγκου συναλλαγών (2018) (στην Αγγλική γλώσσα)
Γνώμη (ESMA) αναφορικά με παρεπόμενη δραστηριότητα σύμφωνα με MIFID II - Υπολογισμός όγκου συναλλαγών (2018) (στην Αγγλική γλώσσα)
04 Οκτωβρίου 2018
Γνώμη (ESMA): Συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (OTC) που διαπραγματεύονται σε τόπους διαπραγμάτευσης (στα Αγγλικά)
Γνώμη (ESMA): Συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (OTC) που διαπραγματεύονται σε τόπους διαπραγμάτευσης (στα Αγγλικά)
22 Ιουνίου 2017
Γνώμη (ESMA) για τον καθορισμό τόπων διαπραγμάτευσης τρίτων χωρών για σκοπούς διαφάνειας κάτω από το MIFID II/MIFIR
Γνώμη (ESMA) για τον καθορισμό τόπων διαπραγμάτευσης τρίτων χωρών για σκοπούς διαφάνειας κάτω από το MIFID II/MIFIR
28 Ιουλίου 2017
Γνώμη (ESMA) αναφορικά με παρεπόμενη δραστηριότητα σύμφωνα με MIFID II – Υπολογισμός όγκου συναλλαγών (επικαιροποιημένο)
Γνώμη (ESMA) αναφορικά με παρεπόμενη δραστηριότητα σύμφωνα με MIFID II – Υπολογισμός όγκου συναλλαγών (επικαιροποιημένο)
03 Ιανουαρίου 2018
Ενημέρωση για Τεχνικά Δεδομένα απαιτήσεων παροχής ενημέρωσης αναφοράς MiFID II
Ενημέρωση για Τεχνικά Δεδομένα απαιτήσεων παροχής ενημέρωσης αναφοράς MiFID II
23 Δεκεμβρίου 2016
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.