Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ EMIR ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Search:
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/834 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης, την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις αναφοράς, τις τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, την καταχώριση και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής συναλλαγών
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/834 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 σε σχέση με την υποχρέωση εκκαθάρισης, την αναστολή της υποχρέωσης εκκαθάρισης, τις απαιτήσεις αναφοράς, τις τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, την καταχώριση και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τις απαιτήσεις για αρχεία καταγραφής συναλλαγών
28 Ιουνίου 2019
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (EMIR)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (EMIR)
18 Δεκεμβρίου 2015
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (EE) 2017-1800 που τροποποιεί τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 151/2013
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (EE) 2017-1800 που τροποποιεί τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 151/2013
05 Φεβρουαρίου 2018
Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/751 για την τροποποίηση των κατ' εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2015/2205, (ΕΕ) 2016/592 και (ΕΕ) 2016/1178 όσον αφορά την προθεσμία για τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις εκκαθάρισης για ορισμένους αντισυμβαλλομένους που πραγματοποιούν συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα
Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/751 για την τροποποίηση των κατ' εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2015/2205, (ΕΕ) 2016/592 και (ΕΕ) 2016/1178 όσον αφορά την προθεσμία για τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις εκκαθάρισης για ορισμένους αντισυμβαλλομένους που πραγματοποιούν συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα
04 Οκτωβρίου 2017
Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/323 για τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις τεχνικές μείωσης του κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/323 για τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις τεχνικές μείωσης του κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
04 Οκτωβρίου 2017
Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/104 που τροποποιεί τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 148/2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών
Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2017/104 που τροποποιεί τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 148/2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών
04 Οκτωβρίου 2017
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/105 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα αναφορών συναλλαγών σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2017/105 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1247/2012 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τη συχνότητα αναφορών συναλλαγών σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012
04 Οκτωβρίου 2017
Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1515 - όσον αφορά την παράταση των μεταβατικών περιόδων σε σχέση με μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων
Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1515 - όσον αφορά την παράταση των μεταβατικών περιόδων σε σχέση με μηχανισμούς συνταξιοδοτικών καθεστώτων
05 Ιουνίου 2015
Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (2016-2251) όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις τεχνικές μείωσης του κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (2016-2251) όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις τεχνικές μείωσης του κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
04 Οκτωβρίου 2016
Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (2016-1178) για την υποχρέωση εκκαθάρισης
Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (2016-1178) για την υποχρέωση εκκαθάρισης
21 Ιουλίου 2016
Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (2016-822) για την περίοδο εκκαθάρισης για τις διάφορες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων
Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (2016-822) για την περίοδο εκκαθάρισης για τις διάφορες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων
26 Μαΐου 2016
Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα (2016-592) για την υποχρέωση εκκαθάρισης
Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα (2016-592) για την υποχρέωση εκκαθάρισης
16 Απριλίου 2016
Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα (2015-2205) για την υποχρέωση εκκαθάρισης
Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα (2015-2205) για την υποχρέωση εκκαθάρισης
01 Δεκεμβρίου 2015
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (667-2014) - πρόστιμα που επιβάλλονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών από την EAKAA
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (667-2014) - πρόστιμα που επιβάλλονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών από την EAKAA
19 Ιουνίου 2014
Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (591-2014) για ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων
Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (591-2014) για ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων
04 Ιουνίου 2015
Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα (285-2014) όσον αφορά τον άμεσο, ουσιαστικό και προβλέψιμο αντίκτυπο των συμβάσεων
Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα (285-2014) όσον αφορά τον άμεσο, ουσιαστικό και προβλέψιμο αντίκτυπο των συμβάσεων
21 Μαρτίου 2014
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (1003-2013) - τέλη που επιβάλλει η EAKAA στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών.
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (1003-2013) - τέλη που επιβάλλει η EAKAA στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών.
19 Οκτωβρίου 2013
Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (1002-2013) για τον κατάλογο των εξαιρούμενων φορέων
Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός (1002-2013) για τον κατάλογο των εξαιρούμενων φορέων
19 Οκτωβρίου 2013
Κανονιστικά τεχνικά πρότυπα (876-2013) σχετικά με τα σώματα για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους.
Κανονιστικά τεχνικά πρότυπα (876-2013) σχετικά με τα σώματα για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους.
13 Σεπτεμβρίου 2013
Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα (153-2013) σχετικά με τις απαιτήσεις για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους
Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα (153-2013) σχετικά με τις απαιτήσεις για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους
23 Φεβρουαρίου 2013
Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα (152-2013) για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις κεντρικού αντισυμβαλλομένου
Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα (152-2013) για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις κεντρικού αντισυμβαλλομένου
23 Φεβρουαρίου 2013
Κανονιστικά τεχνικά πρότυπα (151-2013) που προσδιορίζουν τα δεδομένα που θα πρέπει να δημοσιεύονται και να διατίθενται
Κανονιστικά τεχνικά πρότυπα (151-2013) που προσδιορίζουν τα δεδομένα που θα πρέπει να δημοσιεύονται και να διατίθενται
23 Φεβρουαρίου 2013
Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα (150-2013) που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείο καταγραφής συναλλαγών
Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα (150-2013) που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείο καταγραφής συναλλαγών
23 Φεβρουαρίου 2013
Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα (149-2013) για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης, την υποχρέωση εκκαθάρισης, το δημόσιο μητρώο
Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα (149-2013) για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης, την υποχρέωση εκκαθάρισης, το δημόσιο μητρώο
23 Φεβρουαρίου 2013
 |<  < 1 - 2  >  >| 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved.