Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ O-SII ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (O-SII BUFFER)
ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ O-SII ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (O-SII BUFFER)
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ O-SII ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (O-SII BUFFER)
ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ O-SII ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (O-SII BUFFER)
Το O-SII buffer αντικατοπτρίζει το κόστος του να είναι ένα ίδρυμα συστημικά σημαντικό και μειώνει τον ηθικό κίνδυνο από την στήριξη του ιδρύματος από τα κράτη και τους φορολογούμενους και αντισταθμίζει τον υψηλότερο κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις πιθανές επιπτώσεις σε περίπτωση χρεοκοπίας τους.
 
Η Μακροπροληπτική Αρχή υποχρεώνει κάθε ίδρυμα O-SII να διατηρεί κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας O-SII μέχρι 2 % του συνολικού ποσού έκθεσής του σε κίνδυνο.
 
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από την Μακροπροληπτική Αρχή για τον προσδιορισμό των Άλλων Συστημικά Σημαντικών Ιδρυμάτων μπορεί να βρεθεί εδώ.
 
Ο κατάλογος με τις ΚΕΠΕΥ που έχουν καθοριστεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα καθώς και το ύψος του αποθέματος ασφαλείας O-SII που πρέπει το κάθε Συστημικά Σημαντικό Ίδρυμα να τηρεί,  μπορεί να βρεθεί εδώ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα της Μακροπροληπτικής Αρχής.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.