Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο
Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο
Search:
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2117 της Επιτροπής όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων, των τυποποιημένων μορφοτύπων και των διαδικασιών για την αντιμετώπιση καταγγελιών
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2117 της Επιτροπής όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων, των τυποποιημένων μορφοτύπων και των διαδικασιών για την αντιμετώπιση καταγγελιών
05 Δεκεμβρίου 2022
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2111 της Επιτροπής όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων για παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2111 της Επιτροπής όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων για παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης
05 Δεκεμβρίου 2022
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2112 της Επιτροπής όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις απαιτήσεις και τις ρυθμίσεις σχετικά με την αίτηση αδειοδότησης παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2112 της Επιτροπής όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που διευκρινίζουν τις απαιτήσεις και τις ρυθμίσεις σχετικά με την αίτηση αδειοδότησης παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης
05 Δεκεμβρίου 2022
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2115 της Επιτροπής όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό της μεθοδολογίας υπολογισμού των ποσοστών αθέτησης των δανείων που παρέχονται σε πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2115 της Επιτροπής όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό της μεθοδολογίας υπολογισμού των ποσοστών αθέτησης των δανείων που παρέχονται σε πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης
05 Δεκεμβρίου 2022
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2118 της Επιτροπής όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη διαχείριση ατομικού χαρτοφυλακίου δανείων από παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, με προσδιορισμό των στοιχείων της μεθόδου εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου, των πληροφοριών για κάθε ατομικό χαρτοφυλάκιο που πρέπει να γνωστοποιούνται στους επενδυτές, καθώς και των πολιτικών και διαδικασιών που απαιτούνται σε σχέση με τα ταμεία κάλυψης έκτακτων αναγκών
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2118 της Επιτροπής όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη διαχείριση ατομικού χαρτοφυλακίου δανείων από παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, με προσδιορισμό των στοιχείων της μεθόδου εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου, των πληροφοριών για κάθε ατομικό χαρτοφυλάκιο που πρέπει να γνωστοποιούνται στους επενδυτές, καθώς και των πολιτικών και διαδικασιών που απαιτούνται σε σχέση με τα ταμεία κάλυψης έκτακτων αναγκών
05 Δεκεμβρίου 2022
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1988 της Επιτροπής για την παράταση της μεταβατικής περιόδου για τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1988 της Επιτροπής για την παράταση της μεταβατικής περιόδου για τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
05 Δεκεμβρίου 2022
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2116 της Επιτροπής όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των μέτρων και των διαδικασιών σχετικά με το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2116 της Επιτροπής όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των μέτρων και των διαδικασιών σχετικά με το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης
05 Δεκεμβρίου 2022
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2119 της Επιτροπής όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για το δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2119 της Επιτροπής όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για το δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές
05 Δεκεμβρίου 2022
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2113 της Επιτροπής όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών σε σχέση με δραστηριότητες έρευνας, εποπτείας και επιβολής του νόμου αναφορικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2113 της Επιτροπής όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών σε σχέση με δραστηριότητες έρευνας, εποπτείας και επιβολής του νόμου αναφορικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις
05 Δεκεμβρίου 2022
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2114 της Επιτροπής όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό της αξιολόγησης των γνώσεων δυνητικών μη ειδικευμένων επενδυτών πριν από την πραγματοποίηση επένδυσης και την προσομοίωση της ικανότητάς τους να επωμιστούν ζημίες σε έργα συμμετοχικής χρηματοδότησης
Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2114 της Επιτροπής όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό της αξιολόγησης των γνώσεων δυνητικών μη ειδικευμένων επενδυτών πριν από την πραγματοποίηση επένδυσης και την προσομοίωση της ικανότητάς τους να επωμιστούν ζημίες σε έργα συμμετοχικής χρηματοδότησης
05 Δεκεμβρίου 2022
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2122 της Επιτροπής όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2122 της Επιτροπής όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις
05 Δεκεμβρίου 2022
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2120 της Επιτροπής όσον αφορά τα πρότυπα δεδομένων και τους μορφοτύπους, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για την υποβολή πληροφοριών σχετικά με έργα που χρηματοδοτούνται μέσω πλατφορμών συμμετοχικής χρηματοδότησης
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2120 της Επιτροπής όσον αφορά τα πρότυπα δεδομένων και τους μορφοτύπους, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για την υποβολή πληροφοριών σχετικά με έργα που χρηματοδοτούνται μέσω πλατφορμών συμμετοχικής χρηματοδότησης
05 Δεκεμβρίου 2022
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2121 της Επιτροπής όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και της ESMA σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2121 της Επιτροπής όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και της ESMA σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις
05 Δεκεμβρίου 2022
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2123 της Επιτροπής όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τις κοινοποιήσεις εθνικών απαιτήσεων εμπορικής προώθησης που εφαρμόζονται στους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης από τις αρμόδιες αρχές στην ESMA
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2123 της Επιτροπής όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τις κοινοποιήσεις εθνικών απαιτήσεων εμπορικής προώθησης που εφαρμόζονται στους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης από τις αρμόδιες αρχές στην ESMA
05 Δεκεμβρίου 2022
Γνωστοποίηση Υπουργού Οικονομικών για διορισμό της ΕΚΚ ως αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις
Γνωστοποίηση Υπουργού Οικονομικών για διορισμό της ΕΚΚ ως αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις
10 Φεβρουαρίου 2022
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1503 σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1503 σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης
13 Ιανουαρίου 2021
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.