Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Οι κοινοποιήσεις προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σύμφωνα με τα Άρθρα 5, 7 και 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 236/2012 πρέπει να γίνονται χρησιμοποιώντας το σωστό έντυπο.

Ο σχετικός χρόνος για τον υπολογισμό μιας καθαρής αρνητικής θέσης είναι τα μεσάνυχτα στο τέλος της ημέρας διαπραγμάτευσης κατά την οποία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκτά τη σχετική θέση. Το συμπληρωμένο έντυπο πρέπει να αποστέλλεται στο short.selling@cysec.gov.cy το αργότερο έως τις 15:30 της επόμενης ημέρας διαπραγμάτευσης.

Όλα τα έντυπα πρέπει να αποστέλλονται σε μορφή Excel. Στα έντυπα πρέπει να αναγράφεται ένας έγκυρος Κωδικός Αναγνώρισης (βλ. διαδικασία εγγραφής). Στην περίπτωση που ένα έντυπο κοινοποίησης απορριφθεί, είναι ευθύνη του κατόχου της θέσης να αποστείλει προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ένα σωστά συμπληρωμένο έντυπο κοινοποίησης για να διασφαλίσει την συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) 236/2012.

Στις περιπτώσεις όπου ένα έντυπο που κοινοποιήθηκε περιέχει κάποιο λάθος, πρέπει να αποστέλλεται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου το συντομότερο δυνατό ένα έντυπο ακύρωσης. Ταυτόχρονα, πρέπει να αποστέλλεται ένα νέο έντυπο κοινοποίησης το οποίο θα περιέχει τις σωστές πληροφορίες, αν αυτό είναι απαραίτητο.

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Τα υπόχρεα πρόσωπα βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 για κοινοποιήσεις ή και δημοσιοποιήσεις σημαντικών αρνητικών θέσεων προς την ΕΚ θα χρησιμοποιούν τα πιο κάτω έντυπα:
Search:
Ακύρωση – Ακάλυπτες Θέσεις σε Συμβάσεις Αντιστάθμισης Κρατικού Πιστωτικού Κινδύνου
Ακύρωση – Ακάλυπτες Θέσεις σε Συμβάσεις Αντιστάθμισης Κρατικού Πιστωτικού Κινδύνου
Ακύρωση - Σημαντικές Καθαρές Αρνητικές Θέσεις σε Κρατικούς Χρεωστικούς Τίτλους
Ακύρωση - Σημαντικές Καθαρές Αρνητικές Θέσεις σε Κρατικούς Χρεωστικούς Τίτλους
Ακύρωση - Σημαντικές Καθαρές Αρνητικές Θέσεις σε Μετοχές
Ακύρωση - Σημαντικές Καθαρές Αρνητικές Θέσεις σε Μετοχές
Κοινοποίηση - Ακάλυπτες Θέσεις σε Συμβάσεις Αντιστάθμισης Κρατικού Πιστωτικού Κινδύνου
Κοινοποίηση - Ακάλυπτες Θέσεις σε Συμβάσεις Αντιστάθμισης Κρατικού Πιστωτικού Κινδύνου
Κοινοποίηση - Σημαντικές Καθαρές Αρνητικές Θέσεις σε Κρατικούς Χρεωστικούς Τίτλους
Κοινοποίηση - Σημαντικές Καθαρές Αρνητικές Θέσεις σε Κρατικούς Χρεωστικούς Τίτλους
Kοινοποίηση - Σημαντικές Καθαρές Αρνητικές Θέσεις σε Μετοχές
Kοινοποίηση - Σημαντικές Καθαρές Αρνητικές Θέσεις σε Μετοχές
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.