Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΝΤΥΠΑ
ΕΝΤΥΠΑ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΝΤΥΠΑ
Search:
QST - Έντυπο για Εταιρείες Διαχείρισης
QST - Έντυπο για Εταιρείες Διαχείρισης
24 Μαρτίου 2020
Έντυπο RECD
Έντυπο RECD
28 Φεβρουαρίου 2019
Τυποποιημένη επιστολή κοινοποίησης και βεβαίωση ΟΣΕΚΑ αναφορικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 5842010 της Επιτροπής
Τυποποιημένη επιστολή κοινοποίησης και βεβαίωση ΟΣΕΚΑ αναφορικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 5842010 της Επιτροπής
Έντυπα Ημεδαπών ΟΣΕΚΑ
01 Ιουλίου 2010
Έντυπο Ε78-2012-07Αίτηση Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας ΕΕΜΚ που δεν διορίζει Εταιρεία Διαχείρισης (Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας ΟΔ78-2012-07)
Έντυπο Ε78-2012-07Αίτηση Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας ΕΕΜΚ που δεν διορίζει Εταιρεία Διαχείρισης (Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας ΟΔ78-2012-07)
Έντυπα Ημεδαπών ΟΣΕΚΑ
Έντυπο Ε78-2012-06-Αίτηση Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας ΕΕΜΚ που διορίζει Εταιρεία Διαχείρισης (Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας ΟΔ78-2012-07)
Έντυπο Ε78-2012-06-Αίτηση Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας ΕΕΜΚ που διορίζει Εταιρεία Διαχείρισης (Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας ΟΔ78-2012-07)
Έντυπα Ημεδαπών ΟΣΕΚΑ
Έντυπο Ε78-2012-05Αίτηση Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Παράρτημα Ι της Οδηγίας ΟΔ78-2012-07)
Έντυπο Ε78-2012-05Αίτηση Χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Παράρτημα Ι της Οδηγίας ΟΔ78-2012-07)
Έντυπα Ημεδαπών ΟΣΕΚΑ
Έντυπο Ε78-2012-02-Ερωτηματολόγιο (Τύπος Ι της Οδηγίας ΟΔ78-2012-07)
Έντυπο Ε78-2012-02-Ερωτηματολόγιο (Τύπος Ι της Οδηγίας ΟΔ78-2012-07)
Έντυπα Ημεδαπών ΟΣΕΚΑ
Checklist-Ε78-2012-04 Πρόγραμμα ελέγχου (checklist) για τα Καταστατικά Έγγραφα Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
Checklist-Ε78-2012-04 Πρόγραμμα ελέγχου (checklist) για τα Καταστατικά Έγγραφα Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
Έντυπα Ημεδαπών ΟΣΕΚΑ
Checklist-E78-2012-05 Πρόγραμμα ελέγχου για το έγγραφο για Βασικές Πληροφορίες ΟΣΕΚΑ προς επενδυτές
Checklist-E78-2012-05 Πρόγραμμα ελέγχου για το έγγραφο για Βασικές Πληροφορίες ΟΣΕΚΑ προς επενδυτές
Έντυπα Ημεδαπών ΟΣΕΚΑ
Checklist-E78-2012-03 Πρόγραμμα ελέγχου (checklist) για το Ενημερωτικό Δελτίο Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
Checklist-E78-2012-03 Πρόγραμμα ελέγχου (checklist) για το Ενημερωτικό Δελτίο Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου
Έντυπα Ημεδαπών ΟΣΕΚΑ
Checklist-E78-2012-02 Πρόγραμμα ελέγχου (checklist) για τον Κανονισμό Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Checklist-E78-2012-02 Πρόγραμμα ελέγχου (checklist) για τον Κανονισμό Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έντυπα Ημεδαπών ΟΣΕΚΑ
Checklist-E78-2012-01 Πρόγραμμα ελέγχου (checklist) για το Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Checklist-E78-2012-01 Πρόγραμμα ελέγχου (checklist) για το Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Έντυπα Ημεδαπών ΟΣΕΚΑ
Έντυπο Ε78-2012-11Πίνακας με στοιχεία για τη διάθεση και την εξαγοράεπαναγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
Έντυπο Ε78-2012-11Πίνακας με στοιχεία για τη διάθεση και την εξαγοράεπαναγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ στη Δημοκρατία
Έντυπο Ε78-2012-09 Αίτηση για τη διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία ΟΣΕ από κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, μη υπαγόμενο στην Οδηγία 200965ΕΚ
Έντυπο Ε78-2012-09 Αίτηση για τη διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία ΟΣΕ από κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, μη υπαγόμενο στην Οδηγία 200965ΕΚ
Έντυπα Αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ
Form 78-2012-10 Κανόνες Διάθεσης (marketing) & άλλοι ειδικοί κανόνες στην Κύπρο (στα Αγγλικά)
Form 78-2012-10 Κανόνες Διάθεσης (marketing) & άλλοι ειδικοί κανόνες στην Κύπρο (στα Αγγλικά)
Έντυπα Αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ
Πρόσθετο Πρόγραμμα ελέγχου E78-2012-08 για τον Εσωτερικό Κανονισμό της αιτήτριας (διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά)
Πρόσθετο Πρόγραμμα ελέγχου E78-2012-08 για τον Εσωτερικό Κανονισμό της αιτήτριας (διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά)
Έντυπα Ημεδαπών ΕΔ
Πρόγραμμα ελέγχου E78-2012-07 για τον Εσωτερικό Κανονισμό της αιτήτριας (διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά)
Πρόγραμμα ελέγχου E78-2012-07 για τον Εσωτερικό Κανονισμό της αιτήτριας (διαθέσιμο μόνο στα αγγλικά)
Έντυπα Ημεδαπών ΕΔ
Έντυπο Ε78-2012-02 Ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Ι της Οδηγίας ΟΔ78-2012-01)
Έντυπο Ε78-2012-02 Ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Ι της Οδηγίας ΟΔ78-2012-01)
Έντυπα Ημεδαπών ΕΔ
Έντυπο Ε78-2012-01 Αιτήση Χορήγησης/επέκτασης άδειας Εταιρείας Διαχείρισης
Έντυπο Ε78-2012-01 Αιτήση Χορήγησης/επέκτασης άδειας Εταιρείας Διαχείρισης
Έντυπα Ημεδαπών ΕΔ
Έντυπο E78-2012-04 Αίτηση για χορήγηση άδειας ανάθεσης διαχείρισης επενδύσεων ΟΣΕΚΑ ή άλλου ΟΣΕ σύμφωνα με το άρθρο (2)(α)(ii) του Νόμου
Έντυπο E78-2012-04 Αίτηση για χορήγηση άδειας ανάθεσης διαχείρισης επενδύσεων ΟΣΕΚΑ ή άλλου ΟΣΕ σύμφωνα με το άρθρο (2)(α)(ii) του Νόμου
Έντυπα Ημεδαπών ΕΔ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 03.06.2019)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.