Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Search:
ΕΑΚΚΑ Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις διαφημιστικές ανακοινώσεις βάσει του κανονισμού για τη διασυνοριακή διανομή κεφαλαίων (ESMA34-45-1272)
ΕΑΚΚΑ Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις διαφημιστικές ανακοινώσεις βάσει του κανονισμού για τη διασυνοριακή διανομή κεφαλαίων (ESMA34-45-1272)
13 Οκτωβρίου 2021
Γνώμη (ΕΑΑΚΑ) σχετικά με τη συλλογή πληροφοριών για την αποτελεσματική παρακολούθηση του συστημικού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 24(5), πρώτη υπό-παράγραφος, της οδηγίας ΔΟΕΕ - επικαιροποίηση 28 Μαΐου 2021 (Αγγλικά)
Γνώμη (ΕΑΑΚΑ) σχετικά με τη συλλογή πληροφοριών για την αποτελεσματική παρακολούθηση του συστημικού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 24(5), πρώτη υπό-παράγραφος, της οδηγίας ΔΟΕΕ - επικαιροποίηση 28 Μαΐου 2021 (Αγγλικά)
10 Ιουνίου 2021
Ερωταπαντήσεις (ΕΑΑΚΑ) για την εφαρμογή της οδηγίας ΔΟΕΕ - επικαιροποίηση 28 Μαΐου 2021 (Αγγλικά)
Ερωταπαντήσεις (ΕΑΑΚΑ) για την εφαρμογή της οδηγίας ΔΟΕΕ - επικαιροποίηση 28 Μαΐου 2021 (Αγγλικά)
10 Ιουνίου 2021
Ερωταπαντήσεις της ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας AIFMD - επικαιροποίηση 04 Ιουνίου 2019 (Αγγλικά)
Ερωταπαντήσεις της ESMA για την εφαρμογή της Οδηγίας AIFMD - επικαιροποίηση 04 Ιουνίου 2019 (Αγγλικά)
04 Οκτωβρίου 2019
Κατευθυντήριες γραμμές (ESMA/2016/579) σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών βάσει της Οδηγίας σχετικά με τους ΔΟΕΕ
Κατευθυντήριες γραμμές (ESMA/2016/579) σχετικά με τις ορθές πολιτικές αποδοχών βάσει της Οδηγίας σχετικά με τους ΔΟΕΕ
13 Δεκεμβρίου 2016
ΕΑΚΑΑ Τελική Γνωμάτευση αναφορικά με το Διαβατήριο AIFMD (στα Αγγλικά)
ΕΑΚΑΑ Τελική Γνωμάτευση αναφορικά με το Διαβατήριο AIFMD (στα Αγγλικά)
26 Ιουλίου 2016
ΕΑΚΑΑ Αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με διαχωρισμό περιουσιακών στοιχείων & υπηρεσίες φύλαξης. (στα Αγγλικά))
ΕΑΚΑΑ Αίτημα παροχής πληροφοριών σχετικά με διαχωρισμό περιουσιακών στοιχείων & υπηρεσίες φύλαξης. (στα Αγγλικά))
20 Ιουλίου 2016
Τελική Έκθεση ESMA για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορθές πολιτικές αποδοχών σύμφωνα με τις Οδηγίες (ΕΕ) ΟΣΕΚΑ και ΔΟΕΕ
Τελική Έκθεση ESMA για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορθές πολιτικές αποδοχών σύμφωνα με τις Οδηγίες (ΕΕ) ΟΣΕΚΑ και ΔΟΕΕ
06 Απριλίου 2016
Guidelines on reporting obligations under Articles 3(3)(d) and 24(1), (2) and (4) of the AIFMD
Guidelines on reporting obligations under Articles 3(3)(d) and 24(1), (2) and (4) of the AIFMD
21 Σεπτεμβρίου 2015
Regulation 448.2013-On the determining the Member State of reference of a non-EU AIFM
Regulation 448.2013-On the determining the Member State of reference of a non-EU AIFM
15 Μαΐου 2013
Regulation 447.2013-On the procedure for AIFMs which choose to opt in under Directive 201161EU
Regulation 447.2013-On the procedure for AIFMs which choose to opt in under Directive 201161EU
15 Μαΐου 2013
Regulation 231.2013-Supplementing Directive 201161EU
Regulation 231.2013-Supplementing Directive 201161EU
19 Δεκεμβρίου 2012
DIRECTIVE 2011-61-EU - Alternative Investment Fund Managers -English
DIRECTIVE 2011-61-EU - Alternative Investment Fund Managers -English
08 Ιουνίου 2011
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2365 περί διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων και επαναχρησιμοποίησης, και περί τροποποιήσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.