Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Αρχική Η ΕπιτροπήΗ Επιτροπή ΔημοσιοποιήσειςΔημοσιοποιήσεις ΕποπτευόμενοιΕποπτευόμενοι Ρυθμιστικό ΠλαίσιοΡυθμιστικό Πλαίσιο Προστασία ΕπενδυτώνΠροστασία Επενδυτών Μητρώο ΕμπιστευμάτωνΜητρώο Εμπιστευμάτων
Επικοινωνία  |  Συνδέσεις  |   EL / EN |
Εποπτευόμενοι Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο

Ανασκόπηση & Στόχοι


Το Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο αποτελεί την μετεξέλιξη του Κόμβου Καινοτομίας της ΕΚΚ, η δημιουργία του οποίου στηρίχθηκε στην ανοικτή επικοινωνία που αναπτύχθηκε με τους συμμετέχοντες και ειδήμονες της αγοράς. Στόχος της ΕΚΚ είναι η ισορροπία μεταξύ τεχνολογικής καινοτομίας, προστασίας των επενδυτών και ακεραιότητας της αγοράς. Η ΕΚΚ επιδιώκει να το επιτύχει αυτό μέσω της λειτουργίας του ελεγχόμενου περιβάλλοντος δοκιμών του Ρυθμιστικού Δοκιμαστηρίου.

Το Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο στοχεύει στη:
  • δημιουργία ενός διαφανούς διαύλου συνεργασίας με οντότητες που αναπτύσσουν τεχνολογικές λύσεις στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΚΚ,
  • διασφάλιση της εξέλιξης του ρυθμιστικού πλαισίου σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Το Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο έχει σχεδιαστεί τόσο για εποπτευόμενες όσο και για μη εποπτευόμενες οντότητες ώστε, να μπορούν να δοκιμάσουν τις τεχνολογικά καινοτόμες λύσεις ή/και προϊόντα τους τα οποία σχετίζονται με χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΚ. Η δοκιμή πρωτοποριακών προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων μέσα σε ένα ελεγχόμενο, χρονικά περιορισμένο δοκιμαστικό περιβάλλον θα ενισχύσει την κατανόηση της ΕΚΚ για τις καινοτόμες τεχνολογίες και θα διευκολύνει τη συνεχή αναπροσαρμογή των ρυθμιστικών κανόνων σύμφωνα με τις νέες εξελίξεις της αγοράς.

Γιατί να συμμετάσχω;


Οι συμμετέχοντες στο Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο θα έχουν την εξαιρετική ευκαιρία να δοκιμάσουν σε μικρή κλίμακα τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Με την στενή παρακολούθηση και την καθοδήγηση της ΕΚΚ, οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες θα λάβουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο στην καινοτομία τους.

Κριτήρια επιλεξιμότητας


Το Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο καλωσορίζει εποπτευόμενες και μη εποπτευόμενες οντότητες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της χρηματοοικονομικής καινοτομίας μέσω της χρήσης τεχνολογικών μέσων, όταν αυτή η καινοτομία σχετίζεται με μια υπηρεσία ή ένα προϊόν που εποπτεύεται από την ΕΚΚ. Οι μη εποπτευόμενες οντότητες μπορούν να συμμετάσχουν:
  • κατόπιν αδειοδότησης από την ΕΚΚ για τις εποπτευόμενες υπηρεσίες στις οποίες πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, ή
  • με δοκιμή καινοτόμων λύσεων αποκλειστικά σε οντότητες εντός του εταιρικού τους ομίλου ή στη βάση οποιασδήποτε άλλης εξαίρεσης που προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο, ή
  • με την εκτέλεση δοκιμαστικών υπηρεσιών, ή
  • με σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με οντότητα που εποπτεύεται από την ΕΚΚ.
Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, το Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο δεν αποτελεί μέσο πιο «χαλαρής» ρύθμισης και εποπτείας. Μη εποπτευόμενες οντότητες των οποίων η καινοτομία περιλαμβάνει την παροχή εποπτευόμενων υπηρεσιών, θα πρέπει να αδειοδοτηθούν από την ΕΚΚ ως αναφέρεται πιο πάνω, προτού συμμετάσχουν στο Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο.

Επιπλέον, η προτεινόμενη καινοτόμος λύση των αιτητών πρέπει:
  • να διευκολύνει άμεσα ή έμμεσα δραστηριότητες εντός του εποπτικού πεδίου της ΕΚΚ,
  • να εισάγει αυθεντική καινοτομία στο προϊόν, την υπηρεσία ή το επιχειρηματικό μοντέλο,
  • να είναι έτοιμη για δοκιμή (δηλαδή η προτεινόμενη καινοτομία να είναι αρκετά ώριμη ώστε να δοκιμαστεί σε περιβάλλον παραγωγής), και
  • να προσφέρει όφελος στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Οι τέσσερις φάσεις του Ρυθμιστικού Δοκιμαστηρίου


Φάση αίτησης

Κατά τη φάση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής (διαθέσιμη εδώ) στο Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο και θα την υποβάλουν στην ΕΚΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου regulatory.sandbox@cysec.gov.cy. Η ΕΚΚ θα αξιολογήσει τα έντυπα αιτήσεων που έλαβε, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιέχονται σε αυτά και θα ενημερώσει τους αιτούντες για το αποτέλεσμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός 6-8 εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής μιας δεόντως ολοκληρωμένης αίτησης.

Φάση δοκιμής

Κατά τη φάση της δοκιμής, η οποία συνήθως διαρκεί 6 μήνες, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να διεξάγουν δοκιμές μικρής κλίμακας της προτεινόμενης καινοτόμου λύσης τους σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον που θα παρακολουθείται από την ΕΚΚ. Σε αυτό το στάδιο, η ΕΚΚ μέσω των αρμόδιων λειτουργών του Ρυθμιστικού Δοκιμαστηρίου θα παρέχει καθοδήγηση στον συμμετέχοντα. Ο συμμετέχοντας θα είναι υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για την υποβολή ενδιάμεσων αναφορών προκειμένου η ΕΚΚ να παρακολουθεί την πρόοδο και τη συμμόρφωση του συμμετέχοντος με τις συμφωνημένες παραμέτρους δοκιμών.

Φάση προετοιμασίας

Η φάση προετοιμασίας ξεκινά μετά την αξιολόγηση της EKK ότι μια εφαρμογή είναι επιτυχής για δοκιμή στο Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ο επιτυχών υποψήφιος θα συνεργαστεί στενά με την ΕΚΚ ώστε να συμφωνηθούν οι παράμετροι δοκιμών που πρέπει ν’ ακολουθούνται κατά τη φάση της δοκιμής. Οι σχετικές παράμετροι δοκιμής θα ενσωματωθούν σε συμφωνία δοκιμής που θα υπογράψει ο συμμετέχοντας. Η ΕΚΚ θα ορίσει αρμόδιο λειτουργό που θα καθοδηγεί τον συμμετέχοντα κατά τη φάση της δοκιμής και θα προγραμματιστεί και θα συμφωνηθεί ένα λεπτομερές σχέδιο επικοινωνίας/αναφοράς μεταξύ των δύο μερών.

Φάση αξιολόγησης/εξόδου

Η φάση αξιολόγησης/εξόδου ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της φάσης δοκιμής. Οι συμμετέχοντες που θα αποχωρήσουν θα πρέπει να ετοιμάσουν μια ολοκληρωμένη έκθεση εξόδου που θα αναλύει, μεταξύ άλλων, τα ορόσημα της δοκιμής και τους βασικούς δείκτες απόδοσης, καθώς και το κατά πόσον αυτοί έχουν επιτευχθεί. Οι εκθέσεις εξόδου αποτελούν προσωπικές απόψεις των συμμετεχόντων αναφορικά με τη δοκιμή της καινοτομίας τους και ετοιμάζονται μόνο για εσωτερική αξιολόγηση από την ΕΚΚ. Σχετική ανατροφοδότηση δύναται να παρασχεθεί από την ΕΚΚ σε σχέση με την έκθεση εξόδου.

Ανακοινώσεις


Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σχετικά με εμάς
Δομή και Τμήματα
Σύστημα Γνωστοποίησης Συναλλαγών
Πολιτική Απορρήτου
Επικοινωνία
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αποφάσεις
Ανακοινώσεις
Δηλώσεις Πολιτικής
Εγκύκλιοι
Πρακτικοί Οδηγοί
Έγγραφα Συζήτησης
Πιστοποιήσεις και Σεμινάρια
Αποφάσεις Δικαστηρίου
Στατιστικές Δημοσιοποιήσεις
Διοικητικές Κυρώσεις
Σχέδιο Δημοσίευσης Πληροφοριών
Σεμινάρια & Διαλέξεις
Ψηφιακή Υπογραφή/Υποβολή
Εκδηλώσεις
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
Πάροχοι Υπηρεσιών σε Κρυπτοπεριουσιακά Στο...
Εταιρείες Διαχείρισης ΟΕΕ
Ρυθμιζόμενες Αγορές
ΕΠΔΥ
ΟΕΕ
ΟΣΕΚΑ & Εταιρείες Διαχείρισης
Εκδότες
Εποπτικό Πλαίσιο με Βάση τη Διαχείριση των...
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)
ΔΟΕΕ & Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ
Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότη...
Focus Area
Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο
Πληρωτέα Τέλη
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
Υπηρεσίες και Αγορές
Συλλογικές Επενδύσεις και Διαχειριστές
Εκδότες και Κινητές Αξίες
Κατάχρηση Αγοράς
Δείκτες Αναφοράς
Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράν...
PRIIPs
Κυρώσεις/Περιοριστικά Μέτρα
Νόμος ΕΚΚ
ENGLISH ΕπικοινωνίαΌροι & ΠροϋποθέσειςΠολιτική ΑπορρήτουΠροστασία ΕπενδυτώνΣυνδέσειςΥπηρεσία RSS
© Copyright, All Rights Reserved.