Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ESMA
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ESMA
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ESMA
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Δημόσια Δήλωση ‘Ενέργειες για τον μετριασμό των επιπτώσεων του COVID-19 στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις προθεσμίες δημοσίευσης με βάση την Οδηγία για τη Διαφάνεια’ (στην Αγγλική γλώσσα)
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Δημόσια Δήλωση ‘Ενέργειες για τον μετριασμό των επιπτώσεων του COVID-19 στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις προθεσμίες δημοσίευσης με βάση την Οδηγία για τη Διαφάνεια’ (στην Αγγλική γλώσσα)
27 Μαρτίου 2020
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Δημόσια Δήλωση ‘Λογιστικές επιπτώσεις από την εξάπλωση του Κορωνοϊού (Covid-19) στον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9’ (στην Αγγλική γλώσσα)
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Δημόσια Δήλωση ‘Λογιστικές επιπτώσεις από την εξάπλωση του Κορωνοϊού (Covid-19) στον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9’ (στην Αγγλική γλώσσα)
26 Μαρτίου 2020
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Δημόσια Δήλωση ‘Κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες όσον αφορά την εποπτεία των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων για το έτος 2019’ (στην Αγγλική γλώσσα)
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Δημόσια Δήλωση ‘Κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες όσον αφορά την εποπτεία των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων για το έτος 2019’ (στην Αγγλική γλώσσα)
22 Οκτωβρίου 2019
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Δημόσια Δήλωση ‘Θέματα που αφορούν την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που προκύπτουν από τη μεταφορά αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών’ (στην Αγγλική γλώσσα)
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Δημόσια Δήλωση ‘Θέματα που αφορούν την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που προκύπτουν από τη μεταφορά αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών’ (στην Αγγλική γλώσσα)
17 Ιουλίου 2019
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Δημόσια Δήλωση ‘Κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες όσον αφορά την εποπτεία των οικονομικών εκθέσεων για το έτος 2018’ (στην Αγγλική γλώσσα)
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Δημόσια Δήλωση ‘Κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες όσον αφορά την εποπτεία των οικονομικών εκθέσεων για το έτος 2018’ (στην Αγγλική γλώσσα)
29 Οκτωβρίου 2018
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Δημόσια Δήλωση ‘Κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες όσον αφορά την εποπτεία των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2017’ (στην Αγγλική γλώσσα)
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Δημόσια Δήλωση ‘Κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες όσον αφορά την εποπτεία των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2017’ (στην Αγγλική γλώσσα)
27 Οκτωβρίου 2017
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Δημόσια Δήλωση 'Κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες όσον αφορά την εποπτεία των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2016' (στην Αγγλική γλώσσα)
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Δημόσια Δήλωση 'Κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες όσον αφορά την εποπτεία των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2016' (στην Αγγλική γλώσσα)
06 Φεβρουαρίου 2017
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Δημόσια Δήλωση, Θέματα τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9: Χρηματοοικονομικά Μέσα’ (Issues for consideration in implementing IFRS 9) (στην Αγγλική γλώσσα)
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Δημόσια Δήλωση, Θέματα τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9: Χρηματοοικονομικά Μέσα’ (Issues for consideration in implementing IFRS 9) (στην Αγγλική γλώσσα)
18 Νοεμβρίου 2016
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Δημόσια Δήλωση, ‘Θέματα τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15: Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες ’ (Issues for consideration in implementing IFRS 15) (στην Αγγλική γλώσσα)
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Δημόσια Δήλωση, ‘Θέματα τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15: Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες ’ (Issues for consideration in implementing IFRS 15) (στην Αγγλική γλώσσα)
26 Ιουλίου 2016
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Δημόσια Δήλωση ‘Βελτίωση της ποιότητας των γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις’ (Improving the quality of disclosures in the financial statements) (στην Αγγλική γλώσσα)
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Δημόσια Δήλωση ‘Βελτίωση της ποιότητας των γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις’ (Improving the quality of disclosures in the financial statements) (στην Αγγλική γλώσσα)
01 Φεβρουαρίου 2016
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Δημόσια Δήλωση, ‘Κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες όσον αφορά την εποπτεία των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2015’ (διαθέσιμο στην Αγγλική γλώσσα)
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Δημόσια Δήλωση, ‘Κοινές Ευρωπαϊκές προτεραιότητες όσον αφορά την εποπτεία των οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2015’ (διαθέσιμο στην Αγγλική γλώσσα)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 03.06.2019)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.