Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Search:
Έκθεση ΕΑΚΑΑ (ESMA) σχετικά με τις εποπτικές δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών κατά το 2020 (στην Αγγλική γλώσσα)
Έκθεση ΕΑΚΑΑ (ESMA) σχετικά με τις εποπτικές δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών κατά το 2020 (στην Αγγλική γλώσσα)
09 Απριλίου 2021
Έκθεση ΕΑΚΑΑ (ESMA) σχετικά με τις δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών όσον αφορά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση κατά το 2019 (στην Αγγλική γλώσσα)
Έκθεση ΕΑΚΑΑ (ESMA) σχετικά με τις δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών όσον αφορά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση κατά το 2019 (στην Αγγλική γλώσσα)
02 Απριλίου 2020
Έκθεση ΕΑΚΑΑ (ESMA) σχετικά με τη χρήση των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης και τη συμμόρφωση με τις Κατευθυντήριες γραμμές της ESMA σε σχέση με τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (στην Αγγλική γλώσσα)
Έκθεση ΕΑΚΑΑ (ESMA) σχετικά με τη χρήση των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης και τη συμμόρφωση με τις Κατευθυντήριες γραμμές της ESMA σε σχέση με τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (στην Αγγλική γλώσσα)
07 Ιανουαρίου 2020
Έκθεση ΕΑΚΑΑ (ESMA) σχετικά με τις δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών όσον αφορά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση κατά το 2018 (στην Αγγλική γλώσσα)
Έκθεση ΕΑΚΑΑ (ESMA) σχετικά με τις δραστηριότητες των Ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών όσον αφορά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση κατά το 2018 (στην Αγγλική γλώσσα)
27 Μαρτίου 2019
Έκθεση ΕΑΚΑΑ (ESMA) σχετικά με τις εποπτικές δραστηριότητες των εποπτικών αρχών όσον αφορά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση κατά το 2017 (στην Αγγλική γλώσσα)
Έκθεση ΕΑΚΑΑ (ESMA) σχετικά με τις εποπτικές δραστηριότητες των εποπτικών αρχών όσον αφορά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση κατά το 2017 (στην Αγγλική γλώσσα)
03 Απριλίου 2018
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Εγχειρίδιο αναφοράς για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο - Καταρτισμός ετήσιων οικονομικών εκθέσεων σε Inline XBRL (στην Αγγλική γλώσσα)
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Εγχειρίδιο αναφοράς για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο - Καταρτισμός ετήσιων οικονομικών εκθέσεων σε Inline XBRL (στην Αγγλική γλώσσα)
16 Ιανουαρίου 2018
ΕΑΚΑΑ (ESMA) - Τελική Έκθεση για τα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (στην Αγγλική γλώσσα)
ΕΑΚΑΑ (ESMA) - Τελική Έκθεση για τα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (στην Αγγλική γλώσσα)
16 Ιανουαρίου 2018
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Σύνοψη των Ευρημάτων – Αποτελέσματα της διερευνητικής άσκησης αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις σε σχέση με την επίδραση των νέων λογιστικών προτύπων στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2016 και την πρώτη εξαμηνία του 2017 (στην Αγγλική γλώσσα)
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Σύνοψη των Ευρημάτων – Αποτελέσματα της διερευνητικής άσκησης αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις σε σχέση με την επίδραση των νέων λογιστικών προτύπων στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2016 και την πρώτη εξαμηνία του 2017 (στην Αγγλική γλώσσα)
27 Οκτωβρίου 2017
Έκθεση ΕΑΚΑΑ (ESMA) - Αξιολόγηση της Επιμέτρησης της Εύλογης Αξίας στις Οικονομικές Καταστάσεις που ετοιμάζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (στην Αγγλική γλώσσα)
Έκθεση ΕΑΚΑΑ (ESMA) - Αξιολόγηση της Επιμέτρησης της Εύλογης Αξίας στις Οικονομικές Καταστάσεις που ετοιμάζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (στην Αγγλική γλώσσα)
13 Ιουλίου 2017
Έκθεση ΕΑΚΑΑ (ESMA) σχετικά με τις δραστηριότητες των εποπτικών αρχών όσον αφορά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση κατά το 2016 (στην Αγγλική γλώσσα)
Έκθεση ΕΑΚΑΑ (ESMA) σχετικά με τις δραστηριότητες των εποπτικών αρχών όσον αφορά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση κατά το 2016 (στην Αγγλική γλώσσα)
13 Απριλίου 2017
Ανακοίνωση ΕΑΚΑΑ - Υπενθύμιση ότι οι Κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης τίθενται σε ισχύ από τις 3 Ιουλίου 2016 (στην Αγγλική γλώσσα)
Ανακοίνωση ΕΑΚΑΑ - Υπενθύμιση ότι οι Κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης τίθενται σε ισχύ από τις 3 Ιουλίου 2016 (στην Αγγλική γλώσσα)
12 Ιουλίου 2016
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)
12 Ιουλίου 2016
Έκθεση ΕΑΚΑΑ (ESMA) σχετικά με τις δραστηριότητες των εποπτικών αρχών όσον αφορά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση κατά το 2015 (διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα)
Έκθεση ΕΑΚΑΑ (ESMA) σχετικά με τις δραστηριότητες των εποπτικών αρχών όσον αφορά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση κατά το 2015 (διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα)
29 Μαρτίου 2016
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Έγγραφο Διαβούλευσης Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (διαθέσιμο στην Αγγλική γλώσσα)
ΕΑΚΑΑ (ESMA) – Έγγραφο Διαβούλευσης Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (διαθέσιμο στην Αγγλική γλώσσα)
16 Οκτωβρίου 2015
Έκθεση ESMA σχετικά με τις δραστηριότητες των εποπτικών αρχών όσον αφορά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση κατα το 2014 (διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα)
Έκθεση ESMA σχετικά με τις δραστηριότητες των εποπτικών αρχών όσον αφορά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση κατα το 2014 (διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα)
02 Απριλίου 2015
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY DOT.CY DEVELOPMENTS LTD.