Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (TREM)
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (TREM)
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΠΕΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (TREM)
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (TREM)
Σύμφωνα με το άρθρο 45(1) του Νομοσχεδίου που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθμιζόμενων αγορών και άλλα συναφή θέματα του 2007 (‘το Νομοσχέδιο’), οι Εποπτευόμενοι οι οποίοι εκτελούν συναλλαγές σε οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό μέσο εισηγμένο σε ρυθμιζόμενη αγορά, οφείλουν να αναφέρουν τις λεπτομέρειες αυτών των συναλλαγών στην Επιτροπή.  Η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται είτε οι συναλλαγές διενεργήθηκαν σε ρυθμιζόμενη αγορά είτε όχι.

Με τον όρο Eποπτευόμενοι, για σκοπούς εφαρμογής του εν λόγω άρθρου του Νομοσχεδίου, εννοούνται τα ακόλουθα:
  • Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (‘οι ΚΕΠΕΥ’),
  • πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας είτε από την Κεντρική Τράπεζα είτε από τον Έφορο της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (‘ο Έφορος ΥΕΑΣΕ’) και με την οποία άδεια δύνανται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή και να ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες (‘τα πιστωτικά ιδρύματα’),
  • τα υποκαταστήματα των ΕΠΕΥ ή των πιστωτικών ιδρυμάτων άλλων κρατών μελών τα οποία είναι εγκατεστημένα στη Δημοκρατία,
  • τα υποκαταστήματα των ΕΠΕΥ ή των πιστωτικών ιδρυμάτων τρίτων χωρών τα οποία έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (‘η Επιτροπή’) ή από την Κεντρική Τράπεζα ή τον Έφορο ΥΕΑΣΕ για να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή και να ασκούν επενδυτικές δραστηριότητες εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας.
Για σκοπούς πληροφόρησης, σημειώνεται ότι οι αναφορές που θα λαμβάνονται από την Επιτροπή και θα αφορούν χρηματοοικονομικά μέσα εισηγμένα σε ρυθμιζόμενη αγορά άλλου κράτους μέλους θα αποστέλλονται, από την Επιτροπή, μέσω ενός κεντρικού κόμβου (Hub) στην αρμόδια αρχή της σημαντικότερης αγοράς από άποψη ρευστότητας των συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών μέσων (ως καθορίζεται στο άρθρο 9 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1287.

Το όλο σύστημα, και το οποίο ονομάζεται Transaction Reporting and Exchange Mechanism (TREM) περιγράφεται  στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα:

 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Τελευταίες Εξελίξεις όσο αφορά Αναφορά Συναλλαγών (Transaction Reporting Exchange Mechanism) ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Τελευταίες Εξελίξεις όσο αφορά Αναφορά Συναλλαγών (Transaction Reporting Exchange Mechanism) ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΑΡΧΕΙΑ
Διαθέσιμα αρχεία προς τους Εποπτευόμενους σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του TREM ΑΡΧΕΙΑ
Διαθέσιμα αρχεία προς τους Εποπτευόμενους σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του TREM ΑΡΧΕΙΑ
ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ερωταπαντήσεις για τους Εποπτευόμενους ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ερωταπαντήσεις για τους Εποπτευόμενους ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TRS
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TRS
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TRS
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ (ΕΠΙΚ: 10.03.2016)
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH TERMS & CONDITIONSΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSSΧΑΡΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
© Copyright, All Rights Reserved. | DESIGNED & DEVELOPED BY CYSEC & DOT.CY