Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου | ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  |  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  |   EL / EN |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου μετέχει στα ευρωπαϊκά και διεθνή δρώμενα μέσω:
  • της σύναψης διμερών και πολυμερών συμφωνιών υπό τη μορφή μνημονίων συνεργασίας με ομόλογες εποπτικές αρχές του εξωτερικού,
  • της συμμετοχής της σε επιτροπές και ομάδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA),
  • της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB),
  • της συμμετοχής της στο Διεθνή Οργανισμό Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO),
  • της παροχής υποστήριξης στις εθνικές ομάδες εργασίας που μετέχουν στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις των νομοθετικών προτάσεων σε θέματα κεφαλαιαγοράς και της παροχής υποστήριξης στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες, και
  • της συμμετοχής της στην Μεσογειακή Σύμπραξη Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών (Mediterranean Partnership of Securities Regulators).
Η Διεθνής Συνεργασία είναι σημαντική στην εκτέλεση του έργου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη διεθνοποίηση των χρηματοοικονομικών αγορών, σε συνδυασμό με τον αυξανόμενο αριθμό και πολυπλοκότητα των εποπτευόμενων οργανισμών με διασυνοριακές δραστηριότητες.

ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μνημόνια Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και άλλων Εποπτικών Aρχών ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μνημόνια Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και άλλων Εποπτικών Aρχών ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Είναι το βασικό φόρουμ για τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των εποπτικών Αρχών της κεφαλαιαγοράς ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Είναι το βασικό φόρουμ για τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των εποπτικών Αρχών της κεφαλαιαγοράς ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ
Είναι μια από τις ανεξάρτητες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Aρχές του χρηματοοικονομικού τομέα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ
Είναι μια από τις ανεξάρτητες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Aρχές του χρηματοοικονομικού τομέα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Είναι ένας ανεξάρτητος φορέας της Eυρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σκοπός του οποίου είναι η μακροπροληπτική επίβλεψη του... ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Είναι ένας ανεξάρτητος φορέας της Eυρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σκοπός του οποίου είναι η μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες και Ομάδες Εργασίας ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες και Ομάδες Εργασίας ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Πιστοποιημένος εργοδότης
Great Place to work
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΟΜΒΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ BREXIT
ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΤΕΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΕΕ
ΕΠΕΥ
ΟΣΕΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΟΕΕ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΣΕΚΑ
ΟΕΕ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΠΜΔ)
ΕΚΔΟΤΕΣ
ΕΠΔΥ
ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟ...
ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ...
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
PEPPs
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝ...
PRIIPs
ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΚΚ
ENGLISH ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΣΥΝΔΕΣΕΙΣΥΠΗΡΕΣΙΑ RSS
© Copyright, All Rights Reserved.