English Οικοσελίδα | Ερωταπαντήσεις | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Δήλωση Eurogroup για την Κύπρο (στα Αγγλικά)
Eurogroup’s agreement with the Cypriot authorities on the key elements necessary for a future macroeconomic adjustment programme
Οδηγός για απόκτηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
Το παρόν έγγραφο (στα Αγγλικά) είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται να: (1) Προσδιορίσουν εάν είναι υποχρεωμένοι να λάβουν άδεια για ΚΕΠΕΥ, (2) Υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
Λίστα Μνημονίων Συναντίληψης και Συνεργασίας
Μνημόνια Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και άλλων εποπτικών αρχών (Ιούνιος 2014)
Οδηγός EMIR - Ενημέρωση 03.04.2014
Οδηγός για το European Markets Infrastructure Regulation (‘EMIR’)
Έγγραφο συζήτησης από ΕΑΚΑΑ αναφορικά με προσχέδιο κανονιστικών τεχνικών προτύπων για τεχνικές μείωσης κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
Προθεσμία υποβολής εισηγήσεων μέχρι 14 Ιουλίου 2014 μέσω του διαδικτυακού τόπου http://www.eba.europa.eu/news-press
Συχνές ερωτήσεις αναφορικά με τα Ενημερωτικά Δελτία
Συχνές ερωτήσεις – Ενημερωτικά Δελτία -21η αναθεωρημένη έκδοση - Ιανουάριος 2014
Περίληψη Οδηγίας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Περίληψη Οδηγίας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την κεφαλαιακή επάρκεια των ΚΕΠΕΥ (στα Αγγλικά)
Προειδοποιήσεις από Αλλοδαπές Εποπτικές Αρχές
Τελευταία καταχώρηση: 04 Αυγούστου 2014
Προειδοποιήσεις από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Τελευταία καταχώρηση: 13 Αυγούστου 2014
Διεθνείς Προειδοποιήσεις Επενδυτών - IOSCO
Σύστημα TRS - Ψηφιακή Υπογραφή (Digital Signature)
TΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
13 Αυγούστου 2014 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις του Νόμου ΟΕΕ
08 Αυγούστου 2014 αναφορικά με χρεώσεις για εξετάσεις πιστοποίησης
07 Αυγούστου 2014 αναφορικά με την 2η τροποποίηση του άρθρου 25 του Νόμου ΕΠΔΥ (Στα Αγγλικά)
05 Αυγούστου 2014 αναφορικά με τερματισμό άδειας ΚΕΠΕΥ της CIF LQD Markets Ltd
TΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟI
Εγκύκλιος (ΕΓ196-2014-19) προς ΕΠΔΥ αναφορικά με παραλαβή και ενεργοποίηση ψηφιακής υποβολής για υποβολή αρχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2014-26) προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης, ΕΠΔΥ, Ρυθμιζόμενες Αγορές αναφορικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2014-25) προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, ΕΠΔΥ σχετικά με ευρήματα επιτόπιων ελέγχων - ετήσια έκθεση λειτουργού συμμόρφωσης AML
Εγκύκλιος (ΕΓ-Εκδότες-2014-2) προς Εκδότες σχετικά με συμμόρφωση με πρόνοιες του Κανονισμού για CRAs
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Νομοθεσία Οδηγίες Εγκύκλιοι Πίνακες Αντιστοίχισης
Νέος Νόμος 56(I)/2013 (ημ. 05.07.2013) σχετικά με διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
Νέα Οδηγία (ΟΔ144-2007-12) σχετικά με την εξειδίκευση του όρου «ουσιαστική μεταβολή» και τη γνωστοποίηση πληροφοριών
Ανεπίσημη Ενοποίηση Νόμων που προνοούν την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, και τη λειτουργία ρυθμιζόμενων αγορών
Κατευθυντήριες Γραμμές
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Εκπαίδευση Προειδοποιήσεις Ε.Κ Αργίες
Έρευνες αγοράς (market surveys) σχετικά με τις γνώσεις του επενδυτικού κοινού σε θέματα κεφαλαιαγοράς
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Εταιρεία ‘Chelestra Ltd’ (https://www.lbinary.com): (13 Αυγούστου 2014)
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Εταιρεία ‘T.B.S.F. Best Strategy Finance Ltd’, https://www.regaloptions.com, (13 Αυγούστου 2014)
Τελευταίο Δημοσιοποιημένο Άρθρο: Αμοιβαία Κεφάλαια (Μέρος Β)
Οδηγός Επενδυτών
ΕΠΕΥ-ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Νόμος Τμήμα TREM CRD
Υπηρεσίες ΚΕΠΕΥ
Υπηρεσίες ΕΠΕΥ κρατών-μελών
Ετήσιες Υποχρεώσεις – Ημερομηνία Υποβολής
Μητρώο Συνδεδεμένων Αντιπροσώπων
ΟΑΠΙ (Οργανισμοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας)
Κανονισμός ΕΕ Επικοινωνία
Λίστα εγγεγραμμένων και πιστοποιημένων ΟΑΠΙ
Τρίτες χώρες από τις οποίες οι ΟΑΠΙ δύνανται να προσυπογράφουν αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας
ΕΚΔΟΤΕΣ
Νόμος Εξαγορών Νόμος Ε.Δ.
Εγκριμένα Ενημερωτικά Δελτία από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Κοινοποιήσεις Εγκριμένων Ενημερωτικών Δελτίων από αρμόδιες εποπτικές αρχές άλλου Κράτους Μέλους
Δελτία Τύπου ESMA και Δημοσιεύσεις μέρους του Αρχείου της ESMA αναφορικά με αποφάσεις που αφορούν θέματα επιβολής της εφαρμογής των ΔΠΧΑ (IFRS)
Μητρώο μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως οιονεί επαγγελματίες επενδυτές (αναθεώρηση: Οκτώβριος 2011)
Σημαντικές ημερομηνίες για Δημοσιοποίηση Περιοδικής Πληροφόρησης
ΟΣΕΚΑ
Νόμος Τμήμα
Κυπριακές Εταιρείες Διαχείρισης
Λίστα Εγκεκριμένων Αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ
Έντυπα Ημεδαπών ΟΣΕΚΑ
Διάθεση Αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ
Παρεχόμενες υπηρεσίες αλλοδαπών Εταιριών Διαχειρίσεως
Λίστα Κυπριακών ΟΣΕΚΑ (επικαιροποίηση 31/12/2013))
Αρχείο προσώπων στο δίκτυο διάθεσης ΟΣΕΚΑ
ΕΠΔΥ (Εταιρίες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών)
Νόμος Επικοινωνία
Έντυπο Γνωστοποίησης
Γνωστοποίηση εγγραφής εμπιστεύματος
Έντυπα Αίτησης
Έντυπο Μηνιαίας προληπτικής κατάστασης για AML (επικαιροποίηση 24.05.2013)
Δήλωση Φυσικών Προσώπων
Εγκριμένες ΕΠΔΥ
Μητρώο Δικαιούχων Προσώπων υπό την εποπτεία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
Μητρώο Δικαιούχων Προσώπων υπό την εποπτεία του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου
Ερωταπαντήσεις
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ
Oδηγία Επικοινωνία
Ενημέρωση
Έντυπα (Ανανέωση εγγραφής)
Σεμινάρια Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης
Δημόσιο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων 2014
Δημόσιο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων (2013) (Στα Αγγλικά)
Εξεταστέα Ύλη
Εγγραφή στις εξετάσεις/κανονισμοί εξετάσεων
Copyrights © | Cyprus Securities and Exchange Commission. All rights reserved. Developed by Dot.Cy | Powered by DotCMS