English Οικοσελίδα | Ερωταπαντήσεις | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Δήλωση Eurogroup για την Κύπρο (στα Αγγλικά)
Eurogroup’s agreement with the Cypriot authorities on the key elements necessary for a future macroeconomic adjustment programme
Οδηγός για απόκτηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
Το παρόν έγγραφο (στα Αγγλικά) είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται να: (1) Προσδιορίσουν εάν είναι υποχρεωμένοι να λάβουν άδεια για ΚΕΠΕΥ, (2) Υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
Λίστα Μνημονίων Συναντίληψης και Συνεργασίας
Μνημόνια Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και άλλων εποπτικών αρχών (Απρίλιος 2014)
Οδηγός EMIR - Ενημέρωση 03.04.2014
Οδηγός για το European Markets Infrastructure Regulation (‘EMIR’)
Έγγραφο Συζήτησης από EAKAA αναφορικά με τεχνικές συμβουλές προς την ΕΕ και προσχέδια τεχνικών προτύπων (Στην Αγγλική γλώσσα)
Προθεσμία υποβολής εισηγήσεων μέχρι 27 Ιανουαρίου 2014 μέσω του διαδικτυακού τόπου www.esma.europa.eu
Συχνές ερωτήσεις αναφορικά με τα Ενημερωτικά Δελτία
Συχνές ερωτήσεις – Ενημερωτικά Δελτία -21η αναθεωρημένη έκδοση - Ιανουάριος 2014
Περίληψη Οδηγίας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Περίληψη Οδηγίας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την κεφαλαιακή επάρκεια των ΚΕΠΕΥ (στα Αγγλικά)
Προειδοποιήσεις από Αλλοδαπές Εποπτικές Αρχές
Τελευταία καταχώρηση: 10 Απριλίου 2014
Προειδοποιήσεις από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Τελευταία καταχώρηση: 21 Μαρτίου 2014
Διεθνείς Προειδοποιήσεις Επενδυτών - IOSCO
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΥΠΡΟΥ

ΦΕΒΡΑΡΗΣ
ΑΠΡΙΛΗ 2014
Σύστημα TRS - Ψηφιακή Υπογραφή (Digital Signature)
TΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
17 Απριλίου 2014 σχετικά με εξετάσεις πιστοποίησης
16 Απριλίου 2014 αναφορικά με την παροχή γνωματεύσεων
11 Απριλίου 2014 αναφορικά με τον τερματισμό της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ Magline Investments Ltd
08 Απριλίου 2014 σχετικά με την εθελοντική συμμετοχή στην εκστρατεία καθαρισμού Lets Do It Cyprus!
TΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟI
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2014-11) προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης και ΕΠΔΥ σχετικά με τον Κανονισμό (EE) 284/2014 για την Ουκρανία
Εγκύκλιος (ΕΓ-Εκδότες-2014-01) προς Εκδότες σχετικά με υποχρεώσεις για Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος
Εγκύκλιος (ΕΓ114-2014-01) προς Εκδότες σχετικά με κατάργηση υποχρέωσης δημοσίευσης Ετήσιου Δελτίου
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2014-10) προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης και ΕΠΔΥ σχετικά με Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269-2014 του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 2014 για περιοριστικά μέτρα όσον αφορά ενέργειες υπονόμευσης ή απειλής της εδαφικής ακεραιότητας, κυριαρχίας και ανεξαρτησίας της Ουκρανίας
Έγγραφο Συζήτησης (CP2014-03)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σας καλεί όπως υποβάλετε τις απόψεις και εισηγήσεις σας σχετικά με νέες πρόνοιες για ανοίγματα διοικητικών συμβούλων και μετόχων ΚΕΠΕΥ μέχρι τη Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014.

Το έγγραφο είναι διαθέσιμο μόνο στην Αγγλική γλώσσα εδώ: Έγγραφο Συζήτησης

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Νομοθεσία Οδηγίες Εγκύκλιοι Πίνακες Αντιστοίχισης
Νέος Νόμος 56(I)/2013 (ημ. 05.07.2013) σχετικά με διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
Νέα Οδηγία (ΟΔ144-2007-12) σχετικά με την εξειδίκευση του όρου «ουσιαστική μεταβολή» και τη γνωστοποίηση πληροφοριών
Ανεπίσημη Ενοποίηση Νόμων που προνοούν την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, και τη λειτουργία ρυθμιζόμενων αγορών
Κατευθυντήριες Γραμμές
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Εκπαίδευση Προειδοποιήσεις Ε.Κ Αργίες
Έρευνες αγοράς (market surveys) σχετικά με τις γνώσεις του επενδυτικού κοινού σε θέματα κεφαλαιαγοράς
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Εταιρεία ‘Frontiers Group Investment Ltd’, http://frontierforex.com, (21 Μαρτίου 2014)
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Εταιρεία ‘Mercuria Technologies Ltd’, http://www.optionsmarter.com, (21 Μαρτίου 2014)
Τελευταίο Δημοσιοποιημένο Άρθρο: Αμοιβαία Κεφάλαια (Μέρος Β)
Οδηγός Επενδυτών
ΕΠΕΥ-ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Νόμος Τμήμα TREM CRD
Υπηρεσίες ΚΕΠΕΥ
Υπηρεσίες ΕΠΕΥ κρατών-μελών
Ετήσιες Υποχρεώσεις – Ημερομηνία Υποβολής
Μητρώο Συνδεδεμένων Αντιπροσώπων
ΟΑΠΙ (Οργανισμοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας)
Κανονισμός ΕΕ Επικοινωνία
Λίστα εγγεγραμμένων και πιστοποιημένων ΟΑΠΙ
Τρίτες χώρες από τις οποίες οι ΟΑΠΙ δύνανται να προσυπογράφουν αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας
ΕΚΔΟΤΕΣ
Νόμος Εξαγορών Νόμος Ε.Δ.
Εγκριμένα Ενημερωτικά Δελτία από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Κοινοποιήσεις Εγκριμένων Ενημερωτικών Δελτίων από αρμόδιες εποπτικές αρχές άλλου Κράτους Μέλους
Δελτία Τύπου ESMA και Δημοσιεύσεις μέρους του Αρχείου της ESMA αναφορικά με αποφάσεις που αφορούν θέματα επιβολής της εφαρμογής των ΔΠΧΑ (IFRS)
Μητρώο μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως οιονεί επαγγελματίες επενδυτές (αναθεώρηση: Οκτώβριος 2011)
Σημαντικές ημερομηνίες για Δημοσιοποίηση Περιοδικής Πληροφόρησης
ΟΣΕΚΑ
Νόμος Τμήμα
Κυπριακές Εταιρείες Διαχείρισης
Λίστα Εγκεκριμένων Αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ
Έντυπα Ημεδαπών ΟΣΕΚΑ
Διάθεση Αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ
Παρεχόμενες υπηρεσίες αλλοδαπών Εταιριών Διαχειρίσεως
Λίστα Κυπριακών ΟΣΕΚΑ (επικαιροποίηση 31/12/2013))
Αρχείο προσώπων στο δίκτυο διάθεσης ΟΣΕΚΑ
ΕΠΔΥ (Εταιρίες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών)
Νόμος Επικοινωνία
Έντυπο Γνωστοποίησης
Γνωστοποίηση εγγραφής εμπιστεύματος
Έντυπα Αίτησης
Έντυπο Μηνιαίας προληπτικής κατάστασης για AML (επικαιροποίηση 24.05.2013)
Δήλωση Φυσικών Προσώπων
Εγκριμένες ΕΠΔΥ
Μητρώο Δικαιούχων Προσώπων υπό την εποπτεία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
Μητρώο Δικαιούχων Προσώπων υπό την εποπτεία του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου
Ερωταπαντήσεις
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ
Oδηγία Επικοινωνία
Ενημέρωση
Έντυπα (Ανανέωση εγγραφής)
Σεμινάρια Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης
Δημόσιο Μητρώο (Κ.Δ.Π. 499/2012) - 30/11/2012
Δημόσιο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων (αναθεώρηση: Νοέμβριος 2011)
Εξεταστέα Ύλη
Copyrights © | Cyprus Securities and Exchange Commission. All rights reserved. Developed by Dot.Cy | Powered by DotCMS