English Οικοσελίδα | Ερωταπαντήσεις | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Δήλωση Eurogroup για την Κύπρο (στα Αγγλικά)
Eurogroup’s agreement with the Cypriot authorities on the key elements necessary for a future macroeconomic adjustment programme
Οδηγός για απόκτηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
Το παρόν έγγραφο (στα Αγγλικά) είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται να: (1) Προσδιορίσουν εάν είναι υποχρεωμένοι να λάβουν άδεια για ΚΕΠΕΥ, (2) Υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
Λίστα Μνημονίων Συναντίληψης και Συνεργασίας
Μνημόνια Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και άλλων εποπτικών αρχών (Ιούνιος 2014)
Οδηγός EMIR - Ενημέρωση 03.04.2014
Οδηγός για το European Markets Infrastructure Regulation (‘EMIR’)
Συχνές ερωτήσεις αναφορικά με τα Ενημερωτικά Δελτία
Ενημερωτικά Δελτία -22η αναθεωρημένη έκδοση – Οκτώβριος 2014
Περίληψη Οδηγίας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Περίληψη Οδηγίας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την κεφαλαιακή επάρκεια των ΚΕΠΕΥ (στα Αγγλικά)
Προειδοποιήσεις από Αλλοδαπές Εποπτικές Αρχές
Τελευταία καταχώρηση: 18 Νοεμβρίου 2014
Προειδοποιήσεις από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Τελευταία καταχώρηση: 27 Οκτωβρίου 2014
Διεθνείς Προειδοποιήσεις Επενδυτών - IOSCO
Σύστημα TRS - Ψηφιακή Υπογραφή (Digital Signature)
TΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
26 Νοεμβρίου 2014 Ανακοίνωση σχετικά με άδειες λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
25 Νοεμβρίου 2014 σχετικά με αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης 30/10-13/11/14
21 Νοεμβρίου 2014 αναφορικά με επικείμενη τροποποίηση του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2014 (στην Αγγλική γλώσσα)
20 Νοεμβρίου 2014 σχετικά με αναστολή της άδειας ΚΕΠΕΥ της WGM Services Ltd
TΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟI
Εγκύκλιος (CI144-2014-31) προς ΕΠΔΥ σχετικά με αίτημα για ηλεκτρονική υποβολή πληροφοριών σε σχέση με τη δημιουργία Πλαισίου Εποπτείας με βάση τη διαχείριση των κινδύνων (διαθέσιμη μόνο στην Αγγλική γλώσσα)
Εγκύκλιος (ΕΓ131-2014-30) προς ΟΕΕ αναφορικά με τη συμμόρφωση Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων με τον περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2014
Εγκύκλιος (Γ2014-03) σχετικά με τη διεξαγωγή από την ΕΚΚ σεμιναρίων ΣΕΕ (στην Αγγλική γλώσσα)
Εγκύκλιος (ΕΓ144-2014-29) προς ΚΕΠΕΥ, Εταιρείες Διαχείρισης, ΕΠΔΥ, Ρυθμιζόμενες Αγορές - Κανονισμοί (ΕΕ) αριθμ. 959/2014, 960/2014 και 961/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Νομοθεσία Οδηγίες Εγκύκλιοι Πίνακες Αντιστοίχισης
Νέος Νόμος 56(I)/2013 (ημ. 05.07.2013) σχετικά με διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
Νέα Οδηγία (ΟΔ144-2007-12) σχετικά με την εξειδίκευση του όρου «ουσιαστική μεταβολή» και τη γνωστοποίηση πληροφοριών
Ανεπίσημη Ενοποίηση Νόμων που προνοούν την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, και τη λειτουργία ρυθμιζόμενων αγορών
Κατευθυντήριες Γραμμές
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Εκπαίδευση Προειδοποιήσεις Ε.Κ Αργίες
Έρευνες αγοράς (market surveys) σχετικά με τις γνώσεις του επενδυτικού κοινού σε θέματα κεφαλαιαγοράς
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Εταιρεία ‘LiveFx Trader’ (https:// www.dionlivefx.com/index.html): (27 Οκτωβρίου 2014)
Προειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Μαυρίκιου για την Εταιρεία ‘LiveFx Trader’ (https:// www.dionlivefx.com/index.html): (27 Οκτωβρίου 2014) (Στην Αγγλική Γλώσσα)
Τελευταίο Δημοσιοποιημένο Άρθρο: Αμοιβαία Κεφάλαια (Μέρος Β)
Οδηγός Επενδυτών
ΕΠΕΥ-ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Νόμος Τμήμα TREM CRD
Υπηρεσίες ΚΕΠΕΥ
Υπηρεσίες ΕΠΕΥ κρατών-μελών
Ετήσιες Υποχρεώσεις – Ημερομηνία Υποβολής
Μητρώο Συνδεδεμένων Αντιπροσώπων
ΟΑΠΙ (Οργανισμοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας)
Κανονισμός ΕΕ Επικοινωνία
Λίστα εγγεγραμμένων και πιστοποιημένων ΟΑΠΙ
Τρίτες χώρες από τις οποίες οι ΟΑΠΙ δύνανται να προσυπογράφουν αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας
ΕΚΔΟΤΕΣ
Νόμος Εξαγορών Νόμος Ε.Δ.
Εγκριμένα Ενημερωτικά Δελτία από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Κοινοποιήσεις Εγκριμένων Ενημερωτικών Δελτίων από αρμόδιες εποπτικές αρχές άλλου Κράτους Μέλους
Δελτία Τύπου ESMA και Δημοσιεύσεις μέρους του Αρχείου της ESMA αναφορικά με αποφάσεις που αφορούν θέματα επιβολής της εφαρμογής των ΔΠΧΑ (IFRS)
Μητρώο μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως οιονεί επαγγελματίες επενδυτές (αναθεώρηση: Οκτώβριος 2011)
Σημαντικές ημερομηνίες για Δημοσιοποίηση Περιοδικής Πληροφόρησης
ΟΣΕΚΑ
Νόμος Τμήμα
Κυπριακές Εταιρείες Διαχείρισης
Λίστα Εγκεκριμένων Αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ
Έντυπα Ημεδαπών ΟΣΕΚΑ
Διάθεση Αλλοδαπών ΟΣΕΚΑ
Παρεχόμενες υπηρεσίες αλλοδαπών Εταιριών Διαχειρίσεως
Λίστα Κυπριακών ΟΣΕΚΑ
Αρχείο προσώπων στο δίκτυο διάθεσης ΟΣΕΚΑ
ΕΠΔΥ (Εταιρίες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών)
Νόμος Επικοινωνία
Έντυπο Γνωστοποίησης
Γνωστοποίηση εγγραφής εμπιστεύματος
Έντυπα Αίτησης
Έντυπο Μηνιαίας προληπτικής κατάστασης για AML (επικαιροποίηση 24.05.2013)
Δήλωση Φυσικών Προσώπων
Εγκριμένες ΕΠΔΥ
Μητρώο Δικαιούχων Προσώπων υπό την εποπτεία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου
Μητρώο Δικαιούχων Προσώπων υπό την εποπτεία του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου
Ερωταπαντήσεις
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ
Oδηγία Επικοινωνία
Ενημέρωση
Έντυπα (Ανανέωση εγγραφής / εγγραφή)
Σεμινάρια Συνεχούς Επαγγελματικής Επιμόρφωσης
Δημόσιο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων 2014
Δημόσιο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων (2013) (Στα Αγγλικά)
Εξεταστέα Ύλη
Εγγραφή στις εξετάσεις/κανονισμοί εξετάσεων
Copyrights © | Cyprus Securities and Exchange Commission. All rights reserved. Developed by Dot.Cy | Powered by DotCMS